Vzor kúpnej zmluvy kúpa automobilu

Kúpna zmluva

§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka

 

 

 

Obchodnné meno  Jozef Predajca – AUTOLAND

Sídlo : Obchodná 1001/1,  850 04 Bratislava

IČO: 11 22 33 44

 

Ďalej len predávajúci

 

 

Meno a priezvisko Andrej Kúpychtivý

Adresa Nákupná 228/B , Bratislava

Narodený 1.1.1976

 

Ďalej len kupujúci

 

 

I.

Predmet zmluvy

 

Predávajúci je výlučným vlastníkom osobného motorového vozidla

 

Továrenská značka             Seat Cordoba 1.4

Farba                                          zelená

Štátna poznávacia značka   

Číslo motora                      .............................

Číslo podvozku                   .............................

Rok výroby                        .............................

 

Údaje o predmete zmluvy boli prevzaté z technického preukazu osobného motorového vozidla číslo ......

 

Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmt zmluvy uvedený v čl. I kupujúcemu a previesť na kupujúceho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje kupujúcemu  predmet zmluvy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

 

II

Kúpna cena

 

Kúpna cena bola stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán v sume ...... Eur,

Kúpna cne je splátna v dvoch splátkach .

 

1. Do troch dní od podpisu kúpnej zmluvy zálohu v .  sume ...........

2. Do troch dní od odovzdania predmetu zmluvy  v sume ...............

Kúpna cena bude kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na číslo účtu ....... ,. alebo v hotovosti

 

O prijatí kúpnej ceny v hotovosti vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie. Priúhrade kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedie kupujúci VS ....... a do správy pre príjmateľa uvedie úhrada kúpnej ceny a štátnu poznávaciu značku predmetu zmluvy

 

III.

Technický stav

 

Predávajúci vyhlasuje, že predmet zmluvy je v dobrom technickom stave zodpovedajúcemu obvyklému používaniu predmetu zmluvy. Vozidlo nebolo účastníkom dopravnej nehody.

 

Predmet zmluvy má najazdených ........... km. Predávajúci vyhlasuje, že stav tachometra zodpovedá skutočnosti  nie sú mu známe iné vady veci.

 

Predávajúci umožní kupujúcemu vykonať skúšobnú jazdu s predmetom zmluvy v rozsahu potrebnom na overenie spôsobilosti predmetu zmluvy na obvyklú prevádzku.

 

IV.

Práva tretích osôb

 

Predávajúci vyhlasuje, že je jediným  vlastníkom predmetu zmluvy, je oprávnený s predmetom zmluvy nakladaťť v plnom rozsahu a nie sú mu známe žiadne práva tretích osôb , ktoré by mohli viaznuť na predmete zmluvy.

 

Právom tretej osoby sa rozumie najmä zláložné právo, exekučné záložné právo.

 

V.

Odovzdanie predmetu veci.

 

Predávajúci po uhradení zálohy kupujúcim odovzdá predmet zmluvy kupujúcemu  spolu s príslušenstvom, ktoré tvorí

 

dva kľúče od predmetu zmluvy
servisná knižka
lekárnička
výstražný trojuholník
technický preukaz
plnohodnotná rezerva
sada montážnych kľúčov + zdvihák, ktorý bol súčasťou základnej výbavy predmetu zmluvy
 

O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany protokol, ktorým potvrdia odovzanie a prevzatie predmetu zmluvy a príslušenstva.

Podpísaním protokolu  oboma zmluvnými stranami za sa považuje predmez tmluvy za riadne odovzdaný kupujúcemu

 

Odovzdaním predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na veci.

 

 

VI

Prechod vlastníckeho práva k predmetu zmluvy

 

Vlastníctvo k predmetu zmluvyuvedenému v čl. I prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

.

 

 

VII.

Uplatnenie zodpovednosti za vady veci

 

Kupujúci vyhlasuje, že sa  zo stavom  predmetu zmluvy oboznámil najneskôr pri odovzdaní veci

 

Vzniknuté závady na veci je povinný oznámiť predávajúcemu do 15 pracovných dní odkedy sa o vade veci dozvedel, alebo sa pri odbornej starostlivosti dozvedíeť mohol.

 

V oznámení označí závadu na veci a upresní svoj nárok na riešenie tejto situácie. Oznámenie sa spravidla vykoná písomne, ale môže sa uskutočniť aj iným preukazným spôsobom ( napríklad mailom, faxom )  

 

Predávajúci je povinný v lehote 15 dní oznámiť kupujúcemu  spôsob vybavenia jeho požiadavky aj s primeranou lehotou dokedy  túto  požiadavku vybaví.

 

V prípade ak do 15 dní od doručenia preukazateľnej požaidavky kupujúceho na odstránenie vád predávajúci nezareaguje preukazným spôsobom bude sa to ovažovať za odmietnutie požiadavky kupujúceho na odstránenie vád predmetu zmluvy a zároveň za porušenie kúpnej zmluvy podstatným spôsobom.

 

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak kupujúci neuhradí zvyšok zálohu, alebo zvyšok kúpnej ceny v lehote uvedenej v zmluve.

 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak predávajúci mu neodovzdá predmet zmluvy napriek tomu, že zaplatil zálohu a poskytol súčinnosť potrebnú pre odovzdanie predmetu zmluvy

 

Kupujúci je rovnako oprávnený od zmluvy odstúpiť ak sa preukáže, že vyhlasenie predávajúceho ohľadne práva tretích osôb k premetu zmluvy obsainutých v ćl IV tejto zmluvy sa nezakladajú na pravce.

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak v dôsledku postupu podľa ČL VII. bude táto zmluva porušená podstatným spôsobom.

 

 

 

IX.

 

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si prečítali a porozumeli jej a  zmluva je vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle.

 

Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba písomne.

 

Na túto zmluvu sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka zákon č. 513/1991 Z.z.

 

 

V ........

 

Dńa

 

 

 

 

Predávajúci                                                              Kupujúci

 

 


Poslat nový komentář

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Use to create page breaks.

Více informací o možnostech formátování

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah