Diskriminácia v práci

Dobrý deň! Prosil by som o radu. Dňa 15.01.2007 som začal pracovať vo firme Duvenbeck slovensko, so sídlom v Šahách, ako vodič MKD. O týžden na to som nasadol do auto a začal jazdiť. Keďže sa jazdí vo dvojiciach, tak ma pridelili na jeden týžden k jednému šoférovi, ktorý tam už robil dlhšiu dobu. S tým by nebol ani žiadny problém. Problém nastal na druhý týžden.Pridelili ma k druhému vodičovi, ktorý nastúpil v ten deň.Celý týzdeň do mňa zapáral. Vlastne od chvýle, odkedy si sadol vedla mňa do auta. V stredu som už mal toho akurát dosť a tak som zavolal šéfovi, že chcem ísť na druhé auto, lebo, s ním sa nedá robiť. Povedal som mu aj dôvody. Reagoval tak, že nech to vydržím do štvrku a potom nás vymení. súhlasil som.O pár hodín na to, keď sme vykladali, ma môj kolega fyzicky napadol. Bolo to preto , lebo vonku bola zima a jemu sa nechcelo vyliezť z kabíny. Keď som ho poprosil, aby ma vystriedal, tak skočil do mňa a začal ma biť päsťami. Ja som sa len bránil, útok som neopätoval, len somm ho odvrátil. Následne na to som zavolal môjmu šéfovi a povedal som mu, že čo sa stalo.On na to reagoval tak, že mňa stiahol z auta vo štvrtok a poslal domov. O necelé dva týždne na to mi zavolal, že mám výpoveď. Ja viem, že som v trojmesačnej skúšobnej dobe, ale chcel by som sa opýtať, že aj keď som v skúšobnej dobe, či ma môže vyhodiť len tak.Chcel by som ešte dodať, že u lekára som nebol, ale mám svedkov na to, že môj kolega sa mi už pred spomínaným incidentom vyhrážal a že mi spôsobil tržné rany na hlave.

Ďakujem za radu.

Vážený pane,

Príslušné ustanovenia Zákonníka práce ( zákon č. 311/2001 Z.z. ) , ktoré sa na Vás vzťahujú § 13,45,72 ,141,141a,142 195 Skúšobná doba musí byť dohodnutá písomne, môže byť maximálne tri mesiace a predlžuje sa o čas prekážok v práci na strane zamestnanca. ( napríklad doba práceneschopnosti ) .Pokiaľ nastane prekážka v práci na strane zamestnávateľa táto nepredlžuje skúšobnú dobu. Je pravdou, že v skúšobnej dobe môžu obe strany ukončiť pracovný pomer i bez uvedenia dôvodu. Musí sa však uskutočniť písomne. To znamená, že telefonát o výpovedi nespôsobuje účinky výpovede. Každý zamestnanec i ten v skúšobnej dobe má všetky práva zamestnanca to znamená, že pokiaľ utrpí úraz pri výkone práce ide o pracovný úraz a zamestnávateľ to musí riešiť.Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu zdravia alebo k jeho smrti úrazom (pracovný úraz), zodpovedá za škodu tým vzniknutú zamestnávateľ, u ktorého bol zamestnanec v čase pracovného úrazu v pracovnom pomere. Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho
vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.Rovnako je v § 13 zákonníka práce zakotvená zásada rovnakého zaobchádzania . V § 13 ods. 3 citujem Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov.
Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

Vzhľadom na uvedené sa domnievam, že Váš bývalý zamestnávateľ si zjednodušil situáciu tým, že využil možnosť dať výpoveď bez udania dôvodu voči čomu nemôžete urobiť nič. To však neznamená, že výpoveď nemusela byť písomná, doručená, prípadne nesmela byť daná napr. počas práceneschopnosti. Okrem toho sú zachované všetky nároky vyplývajúce z pracovného pomeru - tj. napríklad zodpovednosť zamestnávateľa za pracovný úraz . V tejto súvislosti by som sa obrátil na príslušný Inšpektorát práce. Pokiaľ je skutočne pravdou, že došlo k úmyselnému napadnutiu zo strany Vášho bývalého kolegu je to z jeho strany porušenie pracovnej disciplíny a zakladá to dôvod na okamžité ukončenie pracovného pomeru . Okrem iného ( v závislosti na závažnosť zranení ) môže ísť o prečin v zmysle § 155-158 ( ublíženie na zdraví ) Trestného zákona - zákon č. 300/2005 Z.z.

Poznámka : pokiaľ ste nebol u lekára dokazovanie pracovného úrazu prípadne ublíženia na zdraví bude problematické.

Gabriel


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah