Správne právo

Dane v ČR

Otázka: 

ako budem robiť danove priznanie ked so idem otvoriť živnosť v čr ale nebudem tam mať trvaly ani prechodny pobyt.Budem dochadzat len 4x za mesiac -1x za tyžden ide o upratovanie ale musim mať živnosť,soc.musim platiť tam aj dane ale jako na slovensku .Dakujem

 


Bol postup stavebného úradu správny ?

Otázka: 

Dobrý deň,poprosil by som Vás o názor k danej veci.Krajský súd odložil vykonateľnosť rozhodnutí stavebných úradov o povolení stavby rodinného domu až do právoplatného skončenia súdu.Stavebník naďalej pokračuje v stavbe.
Stavebný úrad tvrdí, že odloženie vykonateľnosti nie je závadou v zmysle §102 stavebného zákona a nemôže stavebníka za porušovanie rozhodnutia o odklade vykonateľnosti sankcionovať. Krajský stavebný úrad tvrdí, že „stavebný zákon nestanovuje závadu ako vecnú a závadu ako právnu“. Uvedený názor je
zjavne nesprávny, keďže predmetné ustanovenie (§ 102 stavebného zákona) je konštantne vykladané tak, že pojem závada znamená závadu vecnú ako aj právnu. Skutočnosť, že v zákone nie je uvedené výslovne „závada vecná a právna“ neznamená automaticky, že zákon nemyslí na tieto závady. Uvedené ustanovenie vyložil Krajský stavebný úrad formalisticky, nekonzistentne s doteraz používaným a všeobecne prijímaným výkladom. Takýto prístup je zjavne
v rozpore s princípom právneho štátu. Ako právne donútiť stavebníka, aby rešpektoval odklad vykonateľnosti.
Za odpoveď vopred ďakujem

Vážený pane,

pokiaľ jestvuje právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu je ho možné zmeniť len mimoriadnymi opravnými prostriedkami prípadne žalobou v správnom súdnictve. Súd by teoreticky mohol v konaní vydať predbežné opatrenie, ktorým by uložil účastníkovi aby sa správal určitým spôsobom - napríklad nepokračoval v stavebných prácach, ale to je problém, ktorý si
vyžaduje podrobnú znalosť problému a dosť zásadne to presahuje možnosti internetového poradenstva. Odporúčam obrátiť sa na advokátsku kanceláriu, ktorý zvolia príslušný postup.

s pozdravom Grant


Výkon činnosti policajta a vlastníctvo obchodného podielu v s.r.o.

Otázka: 

Dobry den,
chcem sa opytat, ci policajt moze vlastnit podiel v s.r.o., bez toho aby bol jej konatel alebo zamestnanec (ciste len vlastnicky podiel) a co v pripade ze taky podiel zdedi, lebo dedicstvo sa da odmietnut alebo prijat len cele.

Vážený pane,

v zmysle zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru§ 48 ods. 7 citujem


Výkon činnosti policajta a vlastníctvo obchodného podielu v s.r.o.

Otázka: 

Dobry den,
chcem sa opytat, ci policajt moze vlastnit podiel v s.r.o., bez toho aby bol jej konatel alebo zamestnanec (ciste len vlastnicky podiel) a co v pripade ze taky podiel zdedi, lebo dedicstvo sa da odmietnut alebo prijat len cele.

Vážený pane,

v zmysle zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného
zboru§ 48 ods. 7 citujem

(7) Zákaz inej zárobkovej činnosti podľa odseku 6 sa nevzťahuje na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na
výkon osobnej asistencie podľa osobitného zákona, 13aba) na vedeckú
činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť,
pastoračnú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu činnosť, športovú
činnosť alebo umeleckú činnosť, znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť,


Prekročenie štandartnej dĺžky štúdia a śkolné

Otázka: 

Dobrý deň prajem!
Dcéra prerušila študium na farmaceutickej fakulte UK do vykonania štátnej skúšky (má už len 1 štátnu skúšku)a povedali jej že bude platiť školné. Do konca augusta neumožnili jej (aj viacerým študentom) vykonať štátnu skúšku, v máji preto, lebo nemala 20 dní medzi 1emestrálnou a štátnou skúškou, v júni dali opravný
termín, náhradný nie, v auguste mala tú jednu možnosť, opravný termín v školskom roku nedostala. Prosím Vás
pekne napíšte mi, či to bolo zákonné a teraz musíme zaplatiť aj školné? Je z toho nervove vyčerpaná celá rodina.Ďakujem.

Vážená pani,

v zmysle § 92 ods. 4 a 6 zákona o vysokých školách zákon č. 131/2002 Z.z.študent, ktorý prekročil štandartnú dĺžku štúdia je povinný platiť školné. Vaša dcéra prekročila štandartnú dĺžku štúdia a preto od nej fakulta môže
školné požadovať. Čo sa týka nepripustenia k štátnej skúške k tomu sa vyjadriť neviem, ale v študijnom poriadku by mala byť podrobnejšia úprava takýchto situácií.

s pozdravom Grant


Stavba kanalizácie na pozemku - vecné bremeno

Otázka: 

Dobrý deň,

Prosím Vás o právnu pomoc - radu, čo by sme mali robiť v našom probléme. Cca pre 12 rokmi sme kúpili (ja, sestra a jej manžel) väčší pozemok (cca 3000 m2ˇ) na ktorom následne postavila sestra s manželom rodinný dom. Pri kúpe aj
po začatí stavby sme ani len netušili, že cez celú dĺžku pozemku (cca 150 m)vedie odpadný kanál (zvedenie kanalizácie z celej jednej časti obce s vypustením odpadu do potoka). Uvedená skutočnosť nebola uvedená v kúpno-predajnej zmluve a ani na liste vlastníctva sa neuvádza žiadne bremeno. Švagor chcel toto bremeno zakotviť aj papierovo ale po rozhovore s
podnikovou právničkou Vodárni a kanalizácii, ktorá mu povedala že to môže urobiť ale na naše vlastné náklady, nechali sme túto vec tak. Teraz nás však oslovila inžinierska firma, ktorá chce na jestvujúcom kanalizačnom potrubí (a na našom pozemku) vybudovať odľahčovaciu komoru a žiada nás o povolenie tejto stavby. Odľahčovacia komora (umiestnená pod povrchom zeme) má slúžiť na zachytávanie tuhého odpadu z kanalizačného potrubia (ten sa má odviezť
iným novo vybudovaným potrubím na čističku). Ako ujmu za vybudovanie tejtokomory nám ponúka jednorázové "odškodné", uvedenie pozemku do pôvodného stavu a zriadenie vecného bremena na jestvujúcu kanalizáciu a odľahčovaciu
komoru. Táto stavba má byť súčasťou vybudovania kanalizácie našej obce a zvedením odpadných vôd na čističku (tiež v našej obci). Chcel by som poradiť, či máme (resp. či musíme) povoliť túto stavbu, čo môžeme žiadať ako
satisfakciu prípadne či môžeme žiadať o písomnú zmluvu o zriadení vecného bremena. Taktiež by som chcel vedieť aké práva a povinnosti by vyplývali pre nás ako majiteľov pozemku a taktiež pre druhú stranu (vodárne a kanalizácie)
z dôvodu zapísania vecného bremena.

Poprosil by som Vás o čo najrýchlejšiu odpoveď, veľmi na nás tlačí inžinierska firma, ktorá chce od nás prehlásenie pre začatie stavebného povolenia.

Vážený pane,

čo sa týka stavby kanalizácie na Vašom pozemku, ktorá nebola evidovaná na LV ( respektíve nebolo zriadené vecné bremeno ) v prospech vodární je právnou vadou veci a Vy ju môžete uplatniť voči predávajúcemu ako vadu veci, prípadne ak vedel o tejto skutočnosti a zamlčal Vám ju mohlo by podľa okolností a cenu pozemku ísť aj o trestný čin podvodu.


Príjamcie pohovory na VŠ

Otázka: 

Dobrý deň, prepáčte že Vás vyrušujem, ale potrebovala by som pomoct ohľadom jednej veci so štúdiom. Ukončila som Bakalárske štúdium a podala som si aj so spolužiačkami prihlášky na magisterské štúdium v tom istom obore ale na inej Univerzite.Obdržali sme pokyny na zaplatenie poplatku.

Následne sme čakali na
pozvánku na prijímacie pohovory alebo vyrozumenie či nás prijali alebo nie. Až do minulého týždňa nám nedali vôbec vedieť či nás prijali tak tam spolužiačka napísala, že si žiada späť poplatok pretože nás nepozvali na pohovor ani
neoznámili či sme prijatí alebo nie. Následne nám skoro všetkým poslali doporučený list, ktorý citujem:

VEC: Rozhodnutie o neprijatí na štúdium na vysokej škole v akademickom roku 2008-09.

Podľa paragrafu 58 ods. 6 zákon č. 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neprijímam Vás na dennú formu štúdia dvojročného magisterského študijného programu
.......

Odôvodnenie:
Na základe Vašej prihlášky, zhodnotenia výsledkov bakalárskeho štúdia a podmienok prijímacieho konania ste nesplnili kritériá stanovené Akademickým senátom ..... /napr. nevykonali ste bakalársku skúšku, nepredložili ste potrebné doklady alebo ústrižok o zaplatení do požadovaného termínu/.

Ná základe poučenia sa môžeme odvolať a podať žiadosť na odvolanie a preskúmanie do 7 dní, tak by som Vás chcela poprosiť či by ste mi mohli odpísať čo najskôr pretože som sa vrátila zo zahraničia a list prišiel minulý týždeň.

Existuje nejaký paragraf na základe ktorého máme právo požiadať späť poplatok 800sk, mám doma ústrižok že som ho načas zaplatila a to bolo všetko čo tá univerzita žiadala a následne sa už neozvala a neoboznámila ma o prijímacom konaní ani či mám poslat bakalársky diplom.Až tento týždeň že nás nepríjmajú.

Vopred ďakujem za radu

Vážená pani,

v zásade ide o to, či si škola splnila, alebo nesplnila voči Vám svoje povinnosti. Vrátenie poplatku nie je možné, pretože účasť na príjmacích pohovoroch je dobrovoľná. Pri vyhlásení príjmacieho konania VŠ je povinná zverejniť kritériá , ktoré sú na uchádzača kladené.


Školné

Otázka: 

Dobrý deň. Chcel by som Vás požiadať o právnu pomoc týkajúcu sa vysokoškolského štúdia. Zmaturoval som v roku 2007. 5.9.2007 som sa zapísal na vysokoškolské bezplatné, externé štúdium na Ekonomickej univerzite v BB a kedže o rok sa malo štúdium spoplatniť, rozhodol som sa, že tam študovať nebudem a spravím si rok prestávku.3.2.2008 ma teda vylúčili. Pred týždňom, 4.9.2008 som sa zapísal na denné štúdium UKF v Nitre. Včera mi však prišlo oznámenie, že som prijatý aj na 2. školu, ktorú by som rád uprednostnil. 12.9.2008 mám na túto školu zápis. Chcel by som sa spýtať KEDY, KOMU a z AKÉHO DôVODU budem platiť školné. Za odpoveď Vám veľmi pekne ĎAKUJEM.

Vážený pane,

Doba predchádzajúceho štúdia sa Vám bude a započítavať do doby štúdia v zmysle § 92 ods. 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z.z. s výnimkou prípadu, ak by ste predtým platil školné.

Školné budete platiť príslušnej VŠ a v lehotách, ktoré ona určí. Zároveň by som Vás rád upozornil, že od 1.9.2008 už VŠ môžu vyberať školné za externé štúdium. Vzhľadom na to, že Vaša otázka neobsahuje viac detailov nemôžem byť
konkrétnejší.

s pozdravom Grant


Započítanie doby štúdia na účely platenia školného

Otázka: 

Dobry den, V roku 2002/2003 som studovala na prirodoveckej fakulte UPJS Jednoodborove studium, dennou formou, bakalarsky stupen. Ku 31 januaru 2003 som som toto studium zanechala (z vlastneho rozhodnutia, kvoli zaujmu o inu oblast). V roku 2006/2007 som zacala studovat na filozof. fakulte UPJS Medziodoborove studium, dennou formou, bakalarsky stupen. Momentalne budem nastupovat do 3 rocnika. Zaujimalo by ma, ci sa mi rok 2002/2003 napriek tomu, ze som ho zanechala, zaratava do standartnej dlzky studia bakalarskeho stupna a z toho plynucu platbu skolneho za rok 2008/2009 podla z. 131/2002 Z.z. Pokial by sa jednalo o prekrocenie standartnej dlzky, cize by som teraz studovala 4 rokom, ak by som toto studium neskoncila (napr. nespravim niektory predmet a budem ho nutena opakovat o rok - co v tomto pripade by uz bol 5, cize by sa to nedalo) a opat si podala prihlasku na studium na BC. stupen studia, dennou formou, budem tak platit skolne za vsetky tie roky tohto studia, alebo len 4 rok ak by som prekrocila standardnu dlzku? Dakujem za odpoved

Vážená pani,

vo Vašom prípade sa Vám bude doba predchádzajúceho štúdia započítavať do doby štúdia v zmysle § 92 ods. 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z.z. s výnimkou prípadu, ak by ste predtým platila školné.

s pozdravom Grant


Zmena priezviska dieťaťa

Otázka: 

chcela by som sa spýtať ohľadom zmeny priezviska dieťaťa.som slobodna mamička,mam synčeka,ktorý ma 1 rok.priezvisko ma po otcovi,ale on kedže sa onho nezaujima od jeho dvoch mesiacov,dokonca sa vyjadril ze ho nikdy v zivote nechce vidieť,tak by som chcela zmenit,aby mal moje priezvisko.byva od nas 200 metrov a nejavi o dieťa žiaden zaujem.a ma dalsie dve a o jedno z nich sa tiez vobec nezaujima.chcela by som sa spýtať či to je možne sudnou cestou a aky je postup.mam si na to zobrať pravnika?a mam to začať vybavovať cez socialku?

Vážená pani,

zmena priezviska sa bez súhlasu otca dieťaťa nezaobíde.V konečnom dôsledku musela byť dohoda medzi Vami už pri narodení dieťaťa.Odporúčam sa Vám informovať na príslušnom obvodnom úrade.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah