Zmluva o dielo a znalecký posudok na vady diela.

Otázka: 

Dobrý deň,
prosil by som o nasledovnú informáciu. Som živnostník. Vykonával som na základe ústnej obj.zákazkové stolárske práce pre zákazníčku počas 5.rokov. Cena za zákazku bola dojednávaná tiež ústne. Účtovne mám faktúry zaevidované. V súčasnosti mi len cez SMS oznámila, že nie je spokojná s mojou 5 ročnou prácou /okná, dvere, nábytok čo som bol prekvapený, lebo bola náročná zákazníčka a na kvalite jej záležalo a vždy bola so zákazkou spokojná a na základe skončenia jednej mi dala ďalšiu zákazku/ a žiada o vrátenie vraj predraženej sumy za vykonávané práce. Po dohode jej súdneho znalca /nezaslala žiadny doklad o posudku /chce finančnú náhradu + zaplatenie súdneho znalca. Preto prosím o informáciu: - ako ďalej postupovať - aká je záručná doba- po akej dobe može zákazník reklamovať
Výrobky - či mám byť aj ja oboznámený s posudkom súdneho znalca

Ďakujem

Vážený pane,

vo svojej otázke uvádzate, že ste práce vykonával pre živnostníčku. V takomto prípade ide o právny vzťah medzi dvoma podnikateľmi, ktorý je upravený ako zmluva o dielo v Obchodnom zákonníku zákon č. 513/1991 S.b. § 536-565 Obchodného zákonníka. Táto zmluva nemusí byť uzatvorená v písomnej podobe, ale odporúča sa to práve z dôvodu možných dodatočných nárokov. Vady diela upravujú § 560-565 Obchodného zákonníka a podporne ak ide o zhotovenie veci platia tiež primerane ustanovenia 420 až 422 a § 426
Obchodného zákonníka. Dielo má vady ak nezodpovedá výsledku dohodnutému v zmluve § 560 ods. 1 Obchodného zákonníka.
Ak zmluva nebola uzatvorená písomne , prípadne v nej nie je podobná špecifikácia predmetu diela platí, že , že zhotoviteľ je povinný dodať dielo v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v zmluve, alebo ak tento účel nie je v zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký tovar
spravidla používa. § 420 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania ( § 554); ak však nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa neskôr, je rozhodujúci čas tohto prechodu. Za vady diela, na
ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

Nebezpečenstvo škody na veci je vlastne okamih, kedy na druhú stranu prechádza nebezpečenstvo náhodného zničenia, poškodenia veci. Toto nebezpečenstvo škody na veci prechádza ak nie je dohodnuté niečo iné odovzdaním diela zhotoviteľovi.

Po tomto čase zodpovedá zhotoviteľ za vady diela len ak je to dôsledkom porušenia jeho povinností. § 560 ods. 3 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ
ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť
týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. § 561 Obchodného zákonníka.

Osobitne je v Obchodnom zákonníku upravená povinnosť objednávateľa zariadiť prehliadku predmetu diela po jeho odvovzdaní a včasné oznámenie vád je potom podmienkou na to, aby mohlo byť právo z vád veci priznané v prípadnom súdnom spore. § 562 Obchodného zákonníka citujem

(1) Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.

(2) Súd neprizná objednávateľovi právo z vád diela, ak objednávateľ neoznámi vady diela
a) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí,
b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej podľa odseku 1,
c) bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov a pri stavbách do piatich rokov od odovzdania predmetu diela.
Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

(3) Ustanovenia § 428 ods. 2 a 3 sa použijú obdobne na účinky vedené v
odseku 2.

Ja by som to teda videl tak, že je pri skúmaní zodpovednosti za vady rozhodujúce
1. či vznikli v dôsledku porušenia Vašich povinností ( teda nie nesprávnym zaobchádzaním objednávateľom )
2. či boli oznámené bez zbytočného odklau po tom kedy bolo dielo odovzdané a v prípade skrytých vád po tom čo vyšli najavo.
3. prípadne či bola dodržaná dvojročná ( prípadne 5 ročná lehota ) na uplatnenie nároku z vád veci.
Z uvedeného vyplýva, že objednávateľ musí vady vytknúť jasne a určite tak aby bolo možné posúdiť o akú konkrétnu vadu sa jedná a či bol dodržaný vyššie uvedený postup. To znamená, že minimálne musí táto vady byť presne v reklamácii špecifikovaná. Znalecký posudok Vám ukazovať nemusí, ale
pokiaľ sa naň odvoláva mala by určiť vadu minimálne tak, aby bolo možné identifikovať tú časť znaleckého posudku, ktorý sa jej týka. Vysoká cena nie je vadou diela.

ČO sa týka nárokov z vád diela primerane sa vzťahuje na uvedené § 436 -441 Obchodného zákonníka, ktorý rozlišuje, či bola zhotovením veci s vadou porušená zmluva podstatným, alebo nepodstatným spôsobom. Podstatné porušenie tmluvy definuje Obchodný zákonník v § 345 ods. 2 Na účely tohto zákona je porušenie zmluvy podstatné, ak strana porušujúca
zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.
V takom prípade má objednávateľ nárok

a) na vykonanie náhradného diela ( s výnimkou ak predmet diela vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať zhotoviteľovi.)
b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

V prípade nepodstatného porušenia povinností
a) odstránenie ostatných vád ,
b) alebo zľavu z dodhodnutej ceny.

Vo Vašom prípade by som vyzval objednávateľa ( najlepšie písomne ) na to, aby presne špecifikovala, aké konkrétne vady vyčíta a ak sa odvoláva na znalecký posudok aby vám ho zaslala s tým, že bez presnej špecifikácie vád nemôžte o jej nároku rozhodnúť.

Potom sa už rozhodnete ako ďalej postupovať.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah