Výpopveď z nájmu bytu. Rozdiel medzi nájmom a podnájmom

Otázka: 

Dobrý deň.Chcel by som Vás poprosiť o pomoc pri riešení môjho problému.Prenajímam 2-izb byt a mam problém s podnájomníkmi.Problém je v tom že mi už dlžia nájom za 2 mesiace(február a teraz máj).Na základe toho som
ukončil podnájomnú zmluvu výpoveďou z mojej strany. Byt užívajú spolu štyria.Manželia s dcerou a pracujucim synom,ktorý tam je zriedka,pretože pracuje v zahraničí.Zmluva bola uzatvorená medzi mnou(vlastník) a pani „manželka“.Ked som išiel osobne doručiť výpoveď tak doma nebol nikto iba syn.Prevzatie som dal podpísať jemu a povedal som mu nech to dá mame a nech sa podla toho zariadia.Lenže v piatok ked som si bol po poštu tak som sapohádal s pánom manželom,jeho otcom.Vyzval ma aby som stiahol výpoved lebo inak nedostanem peniaze!!A povedal mi že tá výpoveď je iba zdrap papiera a že to mala prebrať pani „manželka“.Podľa všetkého si tú výpoveď prečítala.Výpovedná lehota je podľa zmluvy 1 mesiac a momentálne prebieha.Výpoveď som doručil 30.5.2011.K 1.7.2011 by mal byť byt prázdny.Čo ak tam zostanú?Postupoval som správne pri doručení výpovede?Podotýkam že na dverách majú svoju zámku ja sa bez ich prítomnosti neviem dnu dostať.A ako môžem potom vymáhať ten 2-mesačný nájom?Okrem toho sa stažujú susedia že vždy robia hluk a v noci tam vždy volajú policajtov pretože pán manžel pije.Potrebujem aby odišli čo najskôr. Ako prílohu Vám posielam moju podnájomnú zmluvu a výpodeď,ktorú som im dal.Budem Vám velmi vďačný za pomoc pri riešení môjho problému.Ostávam s pozdravom

Vážený pane,

nájomná zmluva je upravená v ustanoveniach § 663-723 Občianskeho zákonníka z toho nájom bytu je upravený v § 685-719 Občianskeho zákonníka. Nechcem aby ste sa cítil sklamaný, ale pri prenájme bytu nájomníkom ste sa
zjavne dopustil niekoľkých chýb Je rozdiel medzi nájmom a podnájmom Nájom vznikne medzi prenajímateľom a nájomcom. Podnájom je vzťah medzi osobou, ktorá je sama nájomcom a dá byt do podnájmu inému § 719
Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. To má ten následok, že zatiaľ čo nájom bytu je chránený a ukončiť ho možno len z dôvodov uvedených v § 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka, právna
úprava podnájmu takúto nepožíva.Rovnako pri skončení podnájmu nie je nikdy nárok na bytovú náhradu, zatiaľ čo u nájmu v určitých dôvodoch má nájomca právo na bytovú náhradu. Pokiaľ som správne porozumel obsahu zmluvy , ktorú ste mi zaslal ide o nájomnú zmluvu. Dôvod neplatenia nájmu je uvedený ako výpovedný dôvod v § 711/ods. 1 písm. d) zákona č. 40/1964 S.b. - Občiansky zákonník citujem

Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu, ak d)nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním
bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa, Z uvedeného vyplýva, že výpovedný dôvod tak ako ste ho formuloval nie je
daný, pretože Vám nájom neuhradili za dobu dvoch mesiacov a teda výpoveď je neplatná bez ohľadu na to, či bola doručená v súlade so zákonom, alebo nie, takže tento problém riešiť nie je potrebné.

Napriek tomu však čo sa týka doručovania výpovede uplatní sa tu postup podľa § 710 ods. 3 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. citujem Ak bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty. Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Na doručovanie písomnej výpovede nájmu bytu sa primerane použijú ustanovenia
osobitného predpisu.5a) Osobitným predpisom je v tomto prípade § 46 Občianskeho súdneho poriadku
zákon č. 99/1963 S.b. citujem

§ 46

(1) Adresátovi možno doručiť písomnosť v byte v sídle (mieste podnikania),
na pracovisku alebo kdekoľvek bude zastihnutý.

(2) Ak nebol adresát zastihnutý, hoci sa zdržuje v mieste doručenia,
doručí sa inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom
dome alebo zamestnanej na tom istom pracovisku, ak je ochotná obstarať
odovzdanie písomnosti. Ak nemožno ani takto doručiť, uloží sa písomnosť na
pošte alebo na orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom vyzve, aby si
písomnosť vyzdvihol. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bola súdu
vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

(3) Ak sa podľa odseku 2 písomnosť odovzdá účastníkovi, ktorý má na veci
protichodný záujem, je doručenie neúčinné.

Inými slovami výpoveď hoc aj neplatnú ste doručili v súlade so zákonom.

ČO sa týka toho, že nájomcovia vyrušujú susedov tak to by sa dalo podradiť
pod výpovedný dôvod uvedený v § 711 ods. 1 písm. c) zákona č. 40/1964 S.b.
citujem
c) nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje
prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné
zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných
nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré
mravy v dome,

Výpovedná doba je trojmesačná. Môže byť dohodnutá na dlhší čas, ale nie na
kratší čas. V prípade výpovede z nájmu z dôvodov neplatenia nájmu v
prípade ak je nájomca v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov sa táto
predlžuje o ochrannú lehotu šiestich mesiacov v ktorej môže dlžné nájomné
uhradiť a v takom prípade sa má za to, že dôvod výpovede zanikol.

Čo sa týka bytových náhrad v prípade výpovede z nájmu z dôvodu neplatenia
nájomcovi nepatrí má nárok iba na prístrešie aj to len v prípade dôvodov
hodných osobitného zreteľa.
V prípade výpovede z nájmu z dôvodov porušovania dobrých mravov v dome
nájomca nemá právo na bytovú náhradu, ale z dôvodov hodných osobitného
zreteľa má nárok na prístrešie.

Prístreším je prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej nocľahárni alebo v
iných zariadeniach na to určených, 5e) a priestor na uskladnenie bytového
zariadenia a ostatných vecí domácej a osobnej potreby.
V takomto prípade nemá nájomca právo na bytovú náhradu

Čo sa týka výpovede z nájmu táto okrem všeobecných náležitostí právneho
úkonu § 34 Občianskeho zákonníka musí obsahovať
1. lehota kedy sa má nájom skončiť § 710 ods. 3 Občianskeho zákonníka
2. presný dôvod výpovede § 711 ods. 1 Občianskeho zákonníka

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah