Zvyšovanie kvalifikácie

Otázka: 

Dobrý deň,

pracujem ako vodič autobusu v dopravnej firme, pracovná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Dnes mne a niekoľkým mojim kolegom zamestnávateľ oznámil,že pokiaľ na vlastné náklady a mimo pracovnej doby (s využitím čerpania dovolenky) neabsolvujeme školenie povinnej základnej kvalifikácie stanovenej z.280/2006, tak nás prepustí (ako dôvod by vraj uviedol nesplnenie kvalifikácie pre výkon povolania).Mal už aj pripravený plán výučby (čerpaná dovolenka a víkendy), ktorý predbežne dohodol s autoškolou.Náklady autoškole by uhradil, ale s tým, že nám potom bude plnú sumu zrážať zo mzdy. V pondelok máme podpísať príslušnú "dohodu". Cena školenia aj s poplatkami je nemalých 660 EURO. Má v tomto prípade zamestnávateľ právo požadovať odo mňa úhradu školenia a ešte k tomu s tým, aby som ho absolvoval mimo pracovnej doby?

Vážený pane,

Váš zamestnávateľ postupuje protiprávne. V zmysle § 153 Zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z. citujem

Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej
prehlbovanie a zvyšovanie.

V zmysle § 154 citovaného predpisu Zamestnanec je povinný sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovanie kvalifikácie je aj jej udržiavanie a obnovovanie. Zamestnávateľ je oprávnený uložiť zamestnancovi zúčastniť sa na ďalšom vzdelávaní s cieľom prehĺbiť si kvalifikáciu. Účasť na vzdelávaní je
výkonom práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.
Typickým príkladom prehĺbenia kvalifikácie, ktorým sa rozumie aj jej udržiavanie alebo obnovovanie, je právnym predpisom ustanovené absolvovanie predpísaného školenia zameraného buď na udržanie kvalifikácie (napr. povinné preškolenie vodičov z povolania, povinné školenie osôb
vykonávajúcich revízie elektrotechnických zariadení a pod.), alebo na prehĺbenie kvalifikácie (napr. vzdelávanie zdravotníckych zamestnancov).

V zmysle § 47 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce citujem

(1) Odo dňa, keď vznikol pracovný pomer,
a) zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa pracovnej
zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu, utvárať podmienky na plnenie
pracovných úloh a dodržiavať ostatné pracovné podmienky ustanovené
právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou,

Inými slovami zamestnávateľovou povinnosťou je poskytnúť príslušné vzdelávanie zamestnancom ( pokiaľ je to nevyhnutné na ich prácu - typicky šofér, mzdová účtovníčka ) , ktoré je nevyhnutné na výkon práce. Je to zároveň výkon práce za ktorý patrí mzdy vrátane cestovných náhrad a uvedené konanie zamestnávateľa je hrubým porušením povinností uvedených
Zákonníku práce a odporúčam sa obrátiť na príslušný inšpektorát práce.

s pozdravom

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah