Zmluva o dielo vady diela

Otázka: 

Dobry den prajem, chcela by som sa opytat, ak by ste mi mohli poradit, ako postupovat pri reklamacii rekonstrukcie balkonov v panelaku. Isty pan pri rekonstrukcii narusil obklad panelu na balkone,nedal ho do povodneho stavu (ukotvenie), pricom mi ho teraz vietor odfukol. Dotzcnz pan o tom viem,kontaktovala som ho cey mobilnz telefon, ale viac sa mu nemožem dovolat.....
Budem rada ak mi poradite, ako postupovat, ci ho hladat alebo???

Vážená pani,

v tomto prípade ide právny vzťah založený zmluvou o dielo. Zmluva nemusí pre svoju platnosť mať písomnú formu, ale doporučuje sa to. Zmluva o dielo má dva režimy. Jeden upravený v Občianskom zákonníku v § 630-656 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. a druhý režim je upravený v Obchodnom zákonníka v § 536-565 zákon č. 513/1991 Z.z.. Právna úprava v Občianskom zákonníku sa použije pri vzťahoch podnikateľ - nepodnikateľ a úprava podľa Obchodného zákonníka medzi podnikateľmi, ale môže sa úrava tohto režimu dohodnúť aj v zmluvách medzi občanom a podnikateľom. V prípade ak máte zmluvu bude to tam napísané a ak sa to v zmluve vyslovene neuvádza tak sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Budem vychádzať z toho, že ide o zmluvu uzatvorenú v režime Občianskeho
zákonníka.

Zo znenia otázky vyplýva, že v tomto prípade išlo o opravu veci ( balkóna ). V tomto prípade dávam do pozornosti najmä § 652-656 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b..

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vykonaná oprava alebo úprava pri prevzatí veci objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

Zhotoviteľ zodpovedá tiež za vady, ktorých príčinou je vadnosť veci, ktorá sa má opraviť alebo upraviť, alebo nevhodnosť pokynov objednávateľa, ak ho na vadnosť veci alebo nevhodnosť pokynov neupozornil.

Pri stavebných prácach je záručná doba najmenej osemnásť mesiacov.

Ak je vec opravená alebo upravená vadne, má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť najdlhšie v dohodnutej lehote. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy alebo na primerané zníženie ceny opravy alebo úpravy.

Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe; inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy alebo úpravy a o čase jej trvania.

Právo na náhradu škody uplatnením nárokov zo zodpovednosti za vady tým nie je dotknuté.

Vo vašom konkrétnom prípade to znamená preukázateľne - najlepšie písomne doporučene uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady diela a prípadné nároky na náhradu škody.

Ak nebudú tieto nároky akceptované budete sa musieť obrátiť na súd.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah