Výživné na dieťa , spôsob určenia a vymáhania

Otázka: 

dobry den,

mam taky problem. zijem s bratom, nakolko nam mamka zomrela pred 5 rokmi. s otcom sa nestykame uz od mala. dal rozne navrhy na sud ako znizenie vyzivneho, navrh pre plnolete dieta na vyzivne na rodica, pricom poberam sirotsky dochodok a on vsetok majetok, cez dom a pozemky prepisal na terajsiu zenu, cim sa zbavil majetku. chcela by som teda vediet co a ako spisat na sud, pre vratenie majetku na jeho meno, pretoze bez toho ma aj exekutor viacmenej zviazane ruky.

Vážená pani,
vo svojej otázke neuvádzate podrobnosti, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie Vašej otázky. Preto Vám odpoviem všeobecne.
V podstate ide o dva okruhy otátok
1. určenie výšky výživného vzhľadom na zmenu majetkových pomerov
2. vymoženie právoplatne určeného výživného.
K bodu 1.
Na uvedenú problematiku sa vzťahujú najmä ustanovenia § 62 a 75 zákona o rodine zákon č. 36/2005 Z.z.
Predovšetkým výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. To znamená, že sa nezohľadnia luxusné výdavky ( napríklad kúpa druhého auta ak nie je objektívne daná potreba jeho výmeny a pod. )
Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona, ktorým sa rozumie zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime. Aktuáne suma životného minima nezaopatrené neplnoleté dieťa, alebo nezaopatrené dieťa predstavuje sumu 84, 61 eura mesačne.

Zákon o rodine myslí i na také situácie, kedy sa povinná osoba ( rodič ) vzdá majetku, prípadne výhodnejšieho zamestnania a súd má možnosť takéto skutočnosti posúdiť na ťarchu povinnej osoby ( inými slovami neberie zmenu majetkových pomerov rodiča do úvahy ) citujem § 75 ods. 1 zákona o rodine

Pri určení výživného prihliadne súd na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie.

To znamená, že vzdanie sa majetku nebude mať dosah na zníženie výživného a ani to nebráni žiadať zvýšenie výživného.

K bodu 2

V zásade platí, že so svojím majetkom môže vlastník nakladať podľa svojej vôle a pokiaľ jeho dispozičné oprávnenie nie je obmedzené tak takýto prevod je platným právnym úkonom.

To však neznamená, že by úkony robené s cieľom ukrátiť veriteľa neboli zákonom sankcionované. Občiansky zákonník zákon č. 40/1964 S.b. pozná inštitút odporovateľnosti právnych úkonov v § 42a .

Veriteľ sa môže domáhať, aby súd určil, že dlžníkove právne úkony podľa odsekov 2 až 5, ak ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky, sú voči nemu právne neúčinné. Toto právo má veriteľ aj vtedy, ak je nárok proti dlžníkovi z jeho odporovateľného právneho úkonu už vymáhateľný alebo ak už bol uspokojený

Vymáhateľnou pohľadávou sa rozumie pohľadávka, ktorú je možné vymáhať na súde. To znamená, že uplatneniu nároku neprekáža, že pohľadávka nebola právoplatne priznaná.

Odporovať možno právnemu úkonu, ktorý dlžník urobil v posledných troch rokoch v úmysle ukrátiť svojho veriteľa, ak tento úmysel musel byť druhej strane známy, a právnemu úkonu, ktorým bol veriteľ dlžníka ukrátený a ku ktorému došlo v posledných troch rokoch medzi dlžníkom a osobami jemu blízkymi (§ 116 a 117) alebo ktoré dlžník urobil v uvedenom čase v prospech týchto osôb s výnimkou prípadu, keď druhá strana vtedy dlžníkov úmysel ukrátiť veriteľa aj pri náležitej starostlivosti nemohla poznať.

Uplatnenie tohto nároku sa môže veriteľ domáhať žalobou.

Okrem toho novela exeklučného poriadku zákon č. 233/1995 Z.z. upravila nový spôsob exekúcie v § 179a exekúcia zadržaním vodičského preukazu citujem § 179a ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekútor môže vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu.

To môže podstatne zvýšiť šance na úhradu výživného.

Okrem toho neplatenie výživného je i trestným činom zanedbania povinnej výživy § 207 Trestného zákona zákon č. 300/2005 Z.z.

Náhradné výživné v zmysle zákon 201/2008 Z.z. nebude pravdepodobne pripadať do úvahy, pretože ste poberateľkou sirotského dôchodku a výška thto dôchodku pravdepodobne dosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine ( 30% zo sumy 84, 61 eura mesačne ) .

s pozdravom Grant

Suvisiace články: 

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah