Primeranosť postupu vyšetrovateľa a označovanie písomností

Otázka: 

chcem Vás požiadať o Váš názor na postup vyšetrovateľa polície v otázke ochrany osobnosti a osobných údajov. Môže vyšetrovateľ na zásielky do vlastných rúk ktoré idú cez poštu uvádzať konkrétnu vec, ktorej sa týka? Napr. p. Mrkvička - začatie trestného stíhania, p. Mrkvička - vznesenie obvinenia apod.? A ak požaduje od zamestnávateľa niektoré údaje, je oprávnený zamestnávateľovi oznámiť, v akej veci jedná? Zdá sa mi to ako zásah do súkromia ktorý narušuje vzťahy a bez ohľadu na prezumpciu neviny sa o tom dozvie široký okruh osôb?

Vážený pane,

Vaša otázka sa dá rozdeliť na dve časti
1. označovanie písomností na doručenkách
2. právo na poskytovanie súčinnosti

K bodu 1

Každá písomnosť v trestnom konaní tvorí súčasť vyšetrovacieho spisu. Ten má pridelenú svojus spisovú značku, ktorou sa označujú všetky písomnosti. Nie je najmenší dôvod na označovanie písomností slovom. Okrem toho takéto
konanie je v rozpore s § 2 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z.z. ( trestný poriadok ) citujem : Do základných práv a slobôd osôb v prípadoch dovolených zákonom možno zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie.

K bodu 2

Orgány činné v trestnom konaní sú oprávnené požadovať súčinnosť od právnických a fyzických osôb, takže vyžiadaním, ktoré samozrejme musí obsahovať odôvodnenie Vaše práva porušované nie sú.

Pokiaľ máte pocit , že vyšetrovateľ zasahuje do Vašich práv neprimeraným spôsobom môžete podať sťažnosť voči postupu vyšetrovateľa v zmysle § 210 zákona č. 301/2005 Z.z. .

s pozdravom Gabriel


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah