Neprimerané zmluvné podmienky a absencia písomnej formy

Otázka: 

dobry den!prisla nam upomienka od istej s.r.o. na uhradenie pohladavky,vraj uz druha avsak o prvej nic neviem.ide o to ze nasa dcera (neplnoleta)cez internet uzavrela zmluvu o poskytnuti sluzby za spristupnenie online databazy .upomienka prisla na jej meno.chcela by som vediet ako moze dieta uzatvarat take zmluvy bez zak.zastupcu,kto to ma teraz uhradit,co v pripade nezaplatenia,mozu zacat ex. konanie a proti komu?jedna sa o sumu 60,50e.dakujem.

Vážená pani,

táto firma je známa svojou činnosťou v zahraničí i na Slovensku stačí si v www.google.sk zadať adresu ich servera. Neviem aká stará je Vaša dcéra,ale po preštudovaní zmluvných podmienok konštatujem, že zmluva vôbec nevznikla.Celé všeobecné zmluvné podmienky sú rozporuplné a z ich formulácie vyplýva, že sa raz odvolávajú na Obchodný zákonník, inokedy na Občiansky zákonník čo je jednoznačne neprípustné. Bez ohľadu na úpravu všeobecných zmluvných podmienok ide o spotrebiteľskú zmluvu, ktorá sa spravuje ustanoveniami § 53 a nasl. Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. Dovoľujem si tvrdiť, že všeobecné zmluvné podmienky sú v rozpore minimálne ustanoveniami § 53 ods 4 písm
d) vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu
i) umožňujú dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve,
k) požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku,

Ďaľší významný prvok a vo Vašom prípade je to, že zmluva nie je uzatvorená, pretože nebola uzatvorená písomne i keď vo všeobecných zmluvných podmienkach sa považuje za písomnú formu i email. Je pravdou, že i email je možné považovať za písomný právny úkon, ale musí byť jednoznačne určená osoba, ktorá ho robí citujem § 40 ods. 4 zákona č. 40/1964 S.b. - Občiansky zákonník.

(4) Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

Pokiaľ si pozorne preštudujete stránku poskytovateľa služby je zrejmé, že sa požaduje

E-mail

Oslovenie / Firma Vyberte Pán Pani Firma /
MenoIČO / DIČ /

Priezvisko

Ulica / Číslo /

Mesto / PSČ /

Krajina

Dovoľujem si povedať, že identifikácia osoby ( nepodnikateľa ) iba menom, priezviskom a adresou pobytu je nedostatočná. Podľa môjho právneho názoru jednoznačná identifikácia fyzickej osoby vyžaduje mimimálne dátum narodenia. Je úplne bežné, že na tej istej adrese bývajú osoby rovnakého mena i priezviska. Som presvedčený, že i vo Vašej rodine sa takýto prípad vyskytne. Stačí ak má syn meno po otcovi, alebo dcéra po matke. Osobne som sa tretol s prípadom podnikateľov fyzických osôb otca a syna, kde bol rozdiel iba v IČO a rodnom čísle a robilo to problémy pri vydávaní rozhodnutia na plnenie.

Vzhľadom na vyššie uvedené nemôže ísť o písomnú formu právneho úkonu a teda ani platne vzniknutú zmluvu. Nie je teda žiadny dôvod na poskytovanie služby a ani na platenie. Firma by si mohla maximálne uplatniť nárok z bezdôvodného obohatenia a to by musela preukázať , že k nejakému došlo o čom silne pochybujem, pretože texty na stránke podľa názvov sú texty, ktorých autorskoprávna ochrana buď zanikla ( viď napríklad báseň Smrť Jánošíkova od Jána Bottu autorské práva trvajú 7O rokov po smrti autora ) , prípadne vlastníctvo autorských práv k textom môže zo strany poskytovateľa služby byť sporné.

Okrem toho osoba , ktorá nie je plnoletá nie plne spôsobilá na právne úkony a teda nemôže platne takúto zmluvu uzatvoriť. V zmysle § 9 zákona č. 40/1964 S.b. citujem Maloletí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku.

Ja ako právnik čo už má skúsenosti som musel všeobecné zmluvné podmienky pozorne prečítať než som si mohol vytvoriť názor, ktorý Vám tu píšem. Je vylúčené, aby maloletý vedel čo je voľba práva, škoda, odstúpenie zmluvy hlavne ak ide o dieťa.

Osobne si myslím, že absencia písomnej formy úplne postačuje pre to, aby bola zmluva spochybnená. Aj v prípade služieb , ktoré sa cez internet objednávajú napríklad prístup do odborných právnych databáz, prípadne webhosting je zmluva realizovaná až úhradou faktúry a to už nepochybne spĺňa požiadavku konkrétneho určenia osoby.

s podzravom

Grant

Poznámka autora

Spoločnosť, ktorá požaduje údaje o zákazníkoch iba mailom bez dodatočného overenia v rozsahu akom je vyššie uvedené nebude schopná preukázať osobe, ktorá sa zaregistruje to, že sa skutočne registrovala ona. Údaje vo vyššie uvedenom rozsahu sa dajú nájsť v ktoromkoľvek telefónnom zozname a mailová adresa sa dá vytvoriť prakticky akákoľvek. Akýkoľvek súdny spor so zákazníkom by znamenal nutnosť preukázania , že tento zákazník sa skutočne zaregistroval a užíval nejaké služby. Toto musí v súdnom spore preukázať žalobca, čo na základe takýchto údajov nemá šancu.

Preto neodporúčam akokoľvek reagovať na upomienky vyššie uvedenej firmy a v žiadnom prípade pri písomnom styku neuznať žiadny nárok a poprieť akúkoľvek registráciu na servere. Práve písomná komunikácia , ktorou by ste reagovali na výzvy by mohla obsahovať to, po čom firma túži a do dôkaz proti zákazníkovi. Naďalej platí, že takto uzavretá zmluva je neplatnou bez ohľadu na ďaľšie skutočnosti, ale bez potvrdenia svojej identity firma nemá ani najmenšiu šancu niekomu dokázať, že sa registroval on sám.

Argumety firiem, že poznajú IP adresu počítača nemá právnu z dvoch dôvodov
1. legálne sa dá zistiť iba adresa poskytovateľa internetu. Vaša adresa je prideľovaná dynamicky a len zo záznamov Vášho poskytovateľa internetu by sa dalo zistiť ktorý zo zákazníkov bol pripojený na konkréty web.
2. Aj keby bola známa presná IP adresa počítača znamenalo by to iba toľko, že sa z daného počítača niekto zaregistroval a nič viac. Vzhľadom na to, že k domácemu počítaču má prístup viacero ľudí nie je možné určiť kto konkrétne to bol a žalovať možno iba konkrétnu osou a nie vlastníka konkrétneho počítača.
3. Ako bolo vyššie spomenuté tak na to, aby bolo možné právny úkon uznať za vykonaný písomnou formou musí byť z neho zjavná identita účastníkov právneho úkonu takže výsledkom je to, že IP adresa takouto identifikáciou nie je a teda právny úkon nemôže byť považovaný za vykonaný písomnou formou.


Registracia webcontent napsal neprihlásený
Neplatná zmluva napsal neprihlásený
Dodatek napsal neprihlásený
Dodatek napsal neprihlásený
Podobný problém napsal neprihlásený
neplatná zmluva napsal neprihlásený
zmluva a maloletý napsal neprihlásený

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah