Nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemnku vydržaním

Otázka: 

Dobrý deň.
Mám takú otázku. Bývame v rodinom dome už 27 rokov. Pozemok má rozlohu
760 m2, z toho 39 m2 je nevysporiadaných a na tejto časti stojí väčšia čast skleníka, ktorý je zakreslený aj na katastrálnej mape (neviem presne ale asi 20 rokov). Na katastrálnej mape je označený ako murovaná stavba. Problém je v tom že pred rokom kúpil nemenovaný pán časť kopca
na ktorom sú vybudované rodinné domy. Tento pozemok odkúpil od jedného pána s ktorým sa mesto dlhé roky súdilo ohladom tohto pozemku. Moji rodičia chceli už dávno odkúpit túto časť pozemku ale mesto sa nevedelo k tejto veci vyjadriť. Teraz keď dotyčný pán kúpil pozemok chce od mojich rodičov aby ten skleník zlikvidovali lebo časť jeho pozemku ide presne naprieč skleníka, čiže polovicu by sme museli
zbúrať. Otázka znie má na to právo aby sme ten skleník zbúrali??? Aj ked sme ten pozemok využívali 27 rokov.

Vážený pane,

prípady nevysporiadaných pozemkov si vyžadujú individuálny prístup po dôkladnom zoznámení sa so skutkovým stavom. Týmito informáciami nedisponujem, ale isté riešenie by tu bolo.

Občiansky zákonník zákon č. 40/1964 S.b. pozná inštitút vydržania § 129-134 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. . O čo ide. Vlastnícke právo je absolútne - čiže pôsobí voči všetkým a zahŕňa trojicu oprávnení

vec držať
vec užívať a brať z nej úžizky
vecou disponovať.

V reálnom živote sú však tieto práva rozdelené medzi rôzne subjekty typicky nájomná zmluva, prípadne právo doživotného užívania veci. V takomto prípade je vlastník veci obmedzený vo svojom práve vec užívať v prospech nájomcu, prípadne užívateľa samozrejme väčšinou za odplatu. Teda tento nájomca oprávnene vykonáva časť vlastníckych práv teda vec užíva typicky býva v nej a vlastník je tento stav povinný trpieť,čomu zasazodpovedá právo vlastníka na nájomné.Právne tomu hovoríme, že nájomca je oprávnený držiteľ.

Sú situácie, kedy osoba užíva fakticky vec a pritom vie , že ju neužíva oprávnene napríklad zlodej ukradne auto vie že nie je jeho ale fyzicky navonok vystupuje ako vlastník - tomu hovoríme neoprávnená držba.

Tretí príklad je situácia kedy osoba vykonáva určité právo tak fyzicky ako aj je vnútorne presvedčená, že je vlastníkom veci, prípadne o užívaní veci určitým spôsobom nemá pochybnosť ( musí byť dobromyseľný ) . Tu sa spájajú
dva faktory
Držba fyzická
Vôľa vec užívať ako vlastnú pre seba.

V takom prípade po uplynutí určitej doby ( pri hnuteľnostiach tri roky a
pri nehnuteľnostiach desať rokov ) nadobúda oprávnený držiteľ vlastnícke právo k veci , pričom do tejto doby sa započítava oprávnená držba právneho predchodcu. Rovnako možno vydržať i vecné bremeno , ktoré je definované tak, že vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti, alebo patria určitej osobe § 151n a § 151o Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b..

Inými slovami stálo by možno za to pokúsiť sa prostredníctvom určovacej
žaloby domáhať sa, že vlastníkom veci - časti pozemku ste Vy a nie mesto, alebo teda ten komu ho predalo, prípadne m že ste nadobudli právo zodpovedajúce vecnému bremenu užívať časť pozemku pre seba. Budete musieť preukázať, že minimálne v období desať rokov ( rátajúc v to i právneho predchodcu ) ste tento pozemok užívali v dobrej viere, že je celý Váš, prípade užívali časť pozemku o ktorom ste mali pochybnosti či je Váš ale nemali ste pochybnosti o tom,že ho máte právo užívať. Samozrejme , že v takom prípade bude tiež dôležité aby ste zabránili nejakým násilným akciám napríklad zbúraniu skleníka predbežným opatrením, ktoré vydáva súd. Tu by som odporúčal právnika i fyzicky angažovať, pretože toto sú veci Vážne a s dlhodobými účinkami.

s pozdravom Grant


rozvod napsal neprihlásený

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah