Fyzická osoba a nemajetnosť. Možnosť osobného bankrotu po novom

Otázka: 

Dobrý den. Obraciam sa na Vás v tejto záležitosti.

V rokoch 1991-2000 som ako súkromný podnokateľ viedol firmu,
ktorá po úspešnom nábehu sa od roku 1995 vinou zahraničného odberateľa dostala do finančných problemov a postúpneho zadlžovania a exekúčneho vymáhania pohľadávok. Odchodom do starobného dôchodku v r. 2001 som podnikanie ukončil, ale dlhy ostali a kedže som podnikal ako fizická
osoba, všetky exekúčne konania sú vedené voči mojej osobe.Návrh na
vyhlasenie konkurzu bol pre nedostatok majetku v r. 2002 zamietnutý. Všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok bol predmetom exekúcie ešte pred odchodom do dôchodku takže k uspokojovaniu pohľadávok dochadza formou zrážok z dôchodku , z ktoréeho mi po zrážkach ostáva 202 Eur/mes. Objem pohľadávok vdaka úrokom narastol do takých rozmerov, že mam zrážky z dôchodku zaistenée na cca 95 rokov. Doba úhrady prednostnej pohľadávky na ktorú v súčastnosti idu
zrážky z dôchodku vychadzna na cca 15 rokov a u neprednostnej cca 69 rokov.Vzhľadom na môj vek / 70 rokov / sa všetky pohľadávky s neskorším termínom javia ako nedobytné a vzhľadom na bezmajetnosť nedobytné ani na prípadných dedičoch. Veritelia pre ktorých idú v súčasnosti zrážky sú ochotní časť nevymoženej pohľadávky odpustiť, pravda za predpokladu,
že zastavením exekúcie neprejde exekúcia na pohľadávky s neskorším
termínom. Preto som sa na nich obratil so žiadosťou o zastavenie exekúcie pre nedobytnosť a dostávam odpovede, že memôžu preto, že to nedovoľuje zákon, alebo mi neodpovedaju vôbec. Tým mi vlastne blokujú možnosť dohodnúť
sa s veriteľmi pre ktorých idú terajšie exekúčne zrážky. Som občanom ŤZP, žijem na hranici hmotnej nudze, nemôžem si dovoliť ani adekvatnú zdravotnú starostlivosť.Som bezdetný, nema sa o mna ani kto postarať. Môžem požiadať sam súd o zrušenie exekúcie pretože je nevymožiteľná , pripadne pre iný dôvod? Prosím Vás poradte mi. Zdá sa mi veľmi nespravodlivé, že iní , ktorí boli "šikovnejší " si pozakladali kadejake sro, dcerskě spoločnosti, narobili dlhy, ale nikomu zato na dôchodok nesiahnú. Mne ani dalšých 100 rokov života nebude stačiť na splátenie dlhov z podnikania.

Vážený pane,

exekučné konanie sa začína na návrh oprávneného a on múže i exekúciu vziať späť. Za predpokladu, že exekútor oznámi oprávnenému, že ste nemajetný oprávnený môže, ale nemusí podať návrh na zastavenie exekučného konania.
Vo Vašom prípade by som videl možnosť v podaní návrhu na konkurz čo môže urobiť i fyzická osoba-nepodnikateľ v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Pretože fyzická osoba môžete súd požiadať o oddlženie v zmysle § 166 a nasl. zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Vyhlásenie konkurzu má tie účinky, že exekučné konanie sa zastaví zo zákona a následne prebieha uspokojovanie veriteľov v procese konkurzu.Pre Vás to automaticky neznamená, že nebudete nič platiť, pretože zrážky z dôchodku budú súčasťou konkurznej podstaty, ale je tu možnosť definitívneho riešenia tohto problému ako celku. Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke Ministerstva spravodlivosti SR konkrétne v sprievodcovi konkurzným právom http://www.justice.gov.sk/dwn/r0/sprievodca/SprievodcaKonkurznymPravom.pdf.
Úprava konkurzu dnes a podľa zákona č. 328/1991 Z.z. je odlišná v tom, že zatiaľ čo vtedy sa exekučné konania prerušovali teraz sa zastavujú. U fyzickej osoby je ten problém, že aj po ukončení konkurzu je možné vymáhať pohľadávku, pretože konkurzné konanie neznamená automaticky zánik dlhov, preto je v novom zákone o konkurze a reštrukturalizácii ustanovenie o oddlžení.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah