Podnájom a bytová náhrada

Otázka: 

Chcel by som sa spýtať, či povinnosť poskytnúť bytovú náhradu
nájomcovi bytu je aj v prípade ak prenajímateľ prenajíma byt nájomcovi a ten dalej, so súhlasom prenajímateľa byt prenajíma podnájomcovi. Kto je povinný v prípadoch kedy treba poskytnúť bytovú náhradu takto konať?

Vážený pane,

pokiaľ som správne porozumel otázke pýtate sa či v prípade skončenia podnájmu je potrebné poskytnúť bytovú náhradu. V tejto súvislosti je potrebné povedať, že medzi nájmom a podnájmom je zásadný rozdiel v tom, že podnájom bytu § 719 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. môže vzniknúť len medzi nájomcom, ktorý dá prenajatý byt do užívania ďaľej
osobe ( podnájomníkovi ) na základe toho, že má na takýto postup písomný súhlas prenajímateľa. Nájom vzniká medzi vlastníkom veci ( bytu ) a nájomcom. Teda rozdiel je v tom, že zatiaľčo nájomník užíva byt na základe súhlasu vlastníka bytu a jeho právo je teda odvodené od oprávnenia vlastníka bytu byt užívať tak ponájomník odvodzuje svoje právo užívať byt ( časť bytu ) od práva nájomcu a preto na rozdiel od nájmu bytu, ktorý je možné ukončiť výpoveďou len z dôvodov uvedených v § 711 ods. 1 zákona č. 40/1964 S.b. tak podnájom je možné ukončiť kedykoľvek a j bez dôvodu v lehote uvedenej v § 710 ods. 3 zákona č. 40/1964 S.b. ( 3 mesiace ). Pri skončení podnájmu nemá nájomca nárok na náhradný podnájom § 719 ods. 4 zákona č. 40/1964 S.b.. V prípade ak nájomca uzavrel podnájomnú zmluvu bez súhlasu prenajímateľa je to dôvod na výpoveď nájomnej zmluvy podľa § 711 ods. 1 písm. d) zákona č. 40/1964 S.b. .
Bytové náhrady upravuje § 712 a 712a Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. čo v tomto konkrétnom prípade znamená, že pri výpovedi nájmu z dôvodu uvedeného v § 712 ods. 1 písm. d) sa nemusí poskytnúť bytová náhrada, ale v prípade hodných osobitného zreteľa sa môže poskytnúť prístrešie, prípadne k ide o nájmocu v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov môže sa poskytnúť náhradné ubytovanie čo v praxi znamená byt s jednou obytnou miestnosťou alebo obytná miestnosť v slobodárni, ubytovni alebo v iných zariadeniach určených na trvalé bývanie alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu u iného nájomcu. Byt alebo obytnú miestnosť môžu užívať viacerí nájomcovia.
Prístreším sa rozumie prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej nocľahárni alebo v iných zariadeniach na to určených, 5e) a priestor na uskladnenie bytového zariadenia a ostatných vecí domácej a osobnej potreby.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah