Vysporiadanie nehnutelnosti

Otázka: 

Zdravím Vás. Chcela by som Vás poprosiť o radu. >Kupujeme od známych nehnuteľnosť, ktorá je rozdelená na 8 častí. Majitelia 7/8 nám už podpísali kúpno-predajné zmluvy, ale majiteľka čo má 1/8 nám odmieta zmluvu podpísať. Dá sa s tým z právneho hľadiska niečo urobiť? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem a teším sa na skorú odpoveď.

Vážená pani,

túto problematiku upravuje zákona č. 40/1964 S.b. ( Občiansky zákonník ) najmä v § 123 až 142 - podielové spoluvlastníctvo a 143 až 150 bezpodielové spoluvlastníctvo. Vo vašom prípade ide o podielové spoluvlastníctvo.
Jedným z výlučných oprávnení vlastníka je právo disponovať s vecou. Vec môže byť vo vlastníctve viacerých osôb. O hospodárení so spoločnou vecou sa rozhoduje väčšinou hlasov počítaných podľa veľkosti podielov.

Vlastník podielu má zákonné predkúpne právo na vec.V prípade, ak sa spoluvlastníci nedohodnú na tom, kto ho uplatní má každý z nich právo na vykúpenie podielu podľa pomeru svojej účasti. To sa musí rešpektovať v opačnom prípade je zmluva neplatná. Jedinou výnimkou je predaj blízkej osobe. Čo je to blízka osoba definuje § 116 a 117 zákona č. 40/1964 S.b..

citujem
Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako
vlastnú ujmu.

Samotrejme, že zákon predpokladá i situáciu kedy je nevyhnutné vysporiadať podielové poluvlastníctvo inak ako dohodou.

V tejto súvislosti uvediem z odôvodnenia Rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. júla 20051 sp.zn. 4 Cdo 141/2005)

Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne
pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov (§ 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Pri zrušení
a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti (odsek 3 rovnakého ustanovenia).

Z citovaných ustanovení je zrejmé, že obsahujú záväzný postup súdu pri rozhodovaní o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam. Súd je zásadne viazaný návrhom na zrušenie spoluvlastníctva (pretože platí, že nikoho nemožno spravodlivo nútiť k zotrvaniu v spoluvlastníctve a celkom výnimočné prípady nezrušenia spoluvlastníctva prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku sú závislé na
existencii dôvodov hodných osobitného zreteľa), nie však i konkrétnym návrhom na spôsob vyporiadania. Pri vyporiadaní zrušeného spoluvlastníctva totiž právna úprava zakotvuje i záväzné poradie spôsobov vyporiadania tak, že prvým spôsobom je rozdelenie veci, druhým prikázanie veci za náhradu niektorému zo spoluvlastníkov (resp. i viacerým spoluvlastníkom) a tretím predaj veci a rozdelenie výťažku predaja medzi bývalých spoluvlastníkov. Každý ďalší spôsob môže nastúpiť až pri nemožnosti uplatnenia predchádzajúceho (teda prikázanie veci za náhradu len pri
nemožnosti reálneho rozdelenia veci a predaj s rozdelením výťažku až pri neochote ktoréhokoľvek spoluvlastníka prevziať vec za náhradu do svojho výlučného vlastníctva) a uprednostnenie prvého spôsobu vyporiadania je zvýraznené i možnosťou zriadenia vecného bremena súdom.

V zmysle vyššie uvedeného je zrejmé, že pokiaľ ste sa skutočne dostali do slepej uličky môžete požiadať súd o zrušenie spoluvlastníctva.

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah