Vysporiadanie bezpodielového vlastníctva BSM

Otázka: 

Dobrý deň, chcem vás poprosiť o právnickú radu, resp. skutočnosť aká je, ak je to teda možné. S manželom sme postavili dom spoločne, už v manželstve ale pozemok na ktorom sa dom postavil kúpil pred manželstvom a je celý aj s domom napísaný na neho, dokonca aj kolaudácia, aj keď je uskutočnená tri roky po svadbe. Všetky papiere ohľadne domu,plyn, elektrika, papiere z katastra nehnuteľností, geometrické plány,...všetko je na jeho meno, chcem sa spýtať či mám na dom nárok aj ja rovnaký ako môj manžel.

Vážená pani,

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov ( BSM) je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. § 143 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník

V bezpodielovom vlastníctve je tiež vec, ktorá bola nadobudnutá za vec, ktorá nebola predmetom BSM - to sa povaťuje za transformáciu veci - napríklad predal som byt a kúpil dom .

ČO sa týka toho, či bol dom nadobudnutý počas trvania manželstva, alebo nie závisí od toho, či bol v čase uzavretia manželstva v takom štádiu rozostavanosti, že bolo zrejmé jeho prvé nadzemné podlažie. Vtedy sa stáva vecou v právnom slova zmysle .

V tejto súvislosti uvediem rozsudok Najvyššieho súdu SR spz. 3 Cdo
201/96

Keď neboli v čase, keď došlo k uzatvoreniu manželstva, ešte vybudované na stavbe - rodinnom dome - prvky dlhodobej životnosti (hlavne zvislé a vodorovné konštrukčné prvky, konštrukcia strechy a schodište) a prípadne väčšina ostatných prvkov, ktoré stavbu charakterizujú ako vec v právnom slova zmysle, možno z toho spravidla vyvodiť, že do uzavretia manželstva nemohla vzniknúť vec, ktorá nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bola potom dokončená za trvania manželstva. Z tohto hľadiska nie je rozhodujúce, na koho bolo vydané stavebné a kolaudačné
rozhodnutie.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah