Susedské spory

Otázka: 

Dobrý deň
Chcela by som sa opýtať, či zodpovedám za rozhodnutia stavebného úradu/obecného aj krajského/a či nesiem zodpovednosť pred súdom ak je stavba realizovaná na základe týchto rozhodnutí?A ešte ak niekoho nakamerujete pri vykonávaní rôznych priestupkov, je to obmedzovanie nejakej
slobody?

Vážená pani ,

Vaša otázkla je všeobecná a preto i moja odpoveď môže byť iba všeobecná. Vzhľadom na to, že ste neuviedla svoj mail môžem túto odpoveď zverejniť iba na webovej stránke. Za rozhodnutia orgánov štátnej správy zodpovedajú tieto orgány podľa zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov.
Iná stránka problému je tá , či osoba získala stavebné povolenie na základe pravdivých údajov, prípadne bez súhlasu stavebného úradu uskutoční zmenu stavby, prípadne pri realizácii stavebných prác poruší zákon č. 50/1976 Z.z. a jeho vykonávacie predpisy najmä vyhlášku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
V takom prípade je zodpovednosť i občiasnkoprávna je možná. V zásade by sa ma a dotknutá osoba v tomto prípade i obrátiť na príslušný stavebný úrad, prípadne krajský stavebný úrad.
Rovnako je potrebné vziať do úvahy i § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 S.b. – Občiansky zákonník Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah