Nesplatená pôžička I

Otázka: 

V presne neurčený deň roku 2007 som poskytol mojej známej bezúročnú pôžičku v sume 190.000,-Sk v súlade s § 657 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Vzhľadom na priateľské vzťahy medzi mnou ako veriteľom a dlžníčkou nebola zmluva o pôžičke uzavretá v písomnej forme, preto napriek skutočnosti, že pôžička bola v zmysle dohody poskytnutá v prvej polovici roku 2007 na obdobie maximálne 3 mesiace, neexistuje o tom písomný záznam. Odporkyňa v odpovediach na moje výzvy na vrátenie pôžičky odmietla túto splatiť, pričom navrhla splácanie v sume 1.000,-Sk mesačne. Zároveň bezdôvodne odmietla uzavrieť písomnú dohodu o dátume splatnosti pôžičky, po dlhom naliehaní bola ochotná v písomnej forme len uznať dlh čo do dôvodu a výšky podla § 558 Občianskeho zákonnika , k čomu došlo dňa 15.08.2007. Zároveň s uznaním dlhu sa odporkyňa voči mne ústne zaviazala, že splatí svoj dlh v celosti najneskôr do konca mesiaca september roku 2007. Opätovne však tento svoj záväzok nesplnila a k dnešnému dňu mi nevrátila z poskytnutej pôžičky ani jedinú korunu. Uvedomujem si, že z dôvodu neexistencie písomného záznamu o dohodnutom dátume splatnosti pôžičky som v dôkaznej núdzi, preto som sa rozhodol týmto požiadať súd, aby v súlade s ustanovením § 564 Občianskeho zákonníka v platnom znení určil čas plnenia záväzku z poskytnutej pôžičky. Vzhľadom na skutočnosť, že súd je v zmysle zákona pri určení splatnosti dlhu povinný posúdiť okolnosti prípadu tak, aby to bolo v súlade s dobrými mravmi, predložil som súdu na posúdenie nasledovné skutočnosti: - pôžičku som poskytol ako bezúročnú na žiadosť odporkyne, ktorú som v tom čase považoval za svoju priateľku. Nekonal som teda za účelom dosiahnutia zisku, mojím jediným motívom bola len pomoc v núdzi- odporkyni som v čase poskytnutia pôžičky dôveroval natoľko, že som nepodmienil poskytnutie pôžičky vystavením písomného potvrdenia o jej prijatí - až v čase, keď odporkyňa odmietla na moju výzvu vrátiť poskytnutú pôžičku som sa dozvedel, že si odporkyňa už v minulosti viacnásobne požičala rôzne finančné čiastky od rôznych ľudí a firiem, pričom tieto nikdy včas nesplatila a splneniu záväzku sa všemožne vyhýbala - skutočnosť, že odporkyňa odmieta písomne potvrdiť ústne dohodnutý dátum splatnosti pôžičky jednoznačne nasvedčuje jej snahe vyhnúť sa splneniu záväzku, preto očakávam ďalšie obštrukcie aj v čase trvania súdneho konania - napriek skutočnosti, že odporkyňa bude zrejme počas súdneho konania preukazovať, že nevlastní žiaden majetok a je v hmotnej núdzi, súd by nemal určiť dátum splatnosti na deň neskorší ako 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku, keďže vzhľadom na okolnosti prípadu je dôvodné predpokladať, že odporkyňa svoj dlh nesplní ani v súdom stanovenom čase plnenia, nech bude akýkoľvek a budem nútený podať nový návrh na zaplatenie a následne návrh na začatie exekučného konania. Vzhľadom na priemernú dĺžku súdneho konania bude už beztak mať odporkyňa dostatok času na splatenie celého dlhu Cize jediny papier od nej podpisany je Uznanie dlhu podla bez datumu splatnosti § 558 Obcianskeho zakonika. Myslite si ze mam sancu na skore vratenie dlhu?

Vážený pane,

z Vašej otázky predpokladám, že situáciu máte po odbornej otázke zvládnutú pomerne presne, takže budem stručný. Podľa môjho názoru písomné uznanie dlhu by malo postačovať na preukázanie Vášho nároku. Čo sa týka šance na rýchle zaplatenie peňazí tak som skeptický, pretože ak to už urobila opakovane, tak pravdepodobne vie ako sa vyhnúť prípadnej exekúcii. Predovšetkým by som si zistil jej majetkové pomery najmä či je zamestnaná, vlastní nehnuteľnosť - to sa dá pozrieť od 1.9.2007 na www.katasterportal.sk .

Ak sa takýto majetok nájde okamžite by som žiadal súd o vydanie predbežného opatrenia v zmysle § 76 zákona č. 99/1963 S.b. , aby s ňou nemohla nakladať.

Pokiaľ by ste niekedy v budúcnosti chcel niekomu požičať vyššiu sunu peňazí odporúčam použiť notársku zápisnicu, ktorá môže byť exekučným titulom ak dlžník uzná záväzok a s vykonateľnosťou súhlasí.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah