Rozvod a delenie s.r.o.

Otázka: 

dobry den, chcem sa opytat na moznosti riesenia delenia firmy (s.r.o), kde jeden z manzelov ma podiel 15%, druhy 85% pri rozvode. Na co ma partner vlastniaci mensi podiel pravo? Ako sa v takychto pripadoch aplikuje bezpodielove vlastnictvo?

Vážený pane,

Na právnu úpravu s.r.o. v sa vzťahujú predovšetkým § 105-153 zákona č. 513/1991 Z.z. - Obchodný zákonník.
v prvom rade je potrebné povedať, že majetok s.r.o. nie je majetkom manželov, pretože pre spoločníkov je majetkom cudzím ( s.r.o. ) má samostatnú právnu subjektivitu. Spoločníci vlastnia iba obchodné podiely.

V prípade vysporiadania vnútorných pomerov spoločnosti sa postupuje podľa Obchodného zákonníka . Čo sa týka vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov BSM toto je v tomto prípade samostatný problém.

Na čo má spoločník právo vyplýva zo spoločenskej zmluvy. Je potrebné zobrať do úvahy, že hlasovacie práva má v rukách spoločník , ktorý má 85% . Pokiaľ nie je v spoločenskej zmluve uvedené, že spoločenská zmluva sa mení súhlasom všetkých spoločníkov tak realita je taká , že môže všetko.

Predpokladám, že Vás zaujímajú najmä majetkové práva spoločníka pri vysporiadní ( ystúpení zo spoločnosti.
Spoločník nemôže zo spoločnosti vystúpiť, môže však navrhnúť, aby súd zrušil jeho účasť v spoločnosti, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti zotrval. Ustanovenia § 113 ods. 5 a 6 platia obdobne. § 148

Spoločníkovi, ktorého účasť v spoločnosti súd zrušil alebo ktorý bol vylúčený, vzniká právo na vyrovnací podiel (§ 61 ods. 2 a 3). Rovnaké právo má dedič alebo právny nástupca spoločníka, pokiaľ naňho neprešiel obchodný podiel (§ 116).Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla, k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak § 150.

Predmetom vysporiadania pri delení BSM môžu byť iba hodnoty, ktoré boli v BSM a a boli vynaložené na založenie s.r.o. a tieto sa vysporiadajú podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka - zákon č. 40/1964 S.b.Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti

Pokiaľ boli náklady na založenie s.r.o. uhrádzané z majetku, ktorý nebol v BSM tak nie je čo vysporiadavať. Toto sa týka prípadu, ak napríklad manžel mal pred uzatvorením manželstva dom, ktorý teda nemohol patriť do BSM a vkladom tejto nehnuteľnosti do s.r.o.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah