Podiel v s.r.o. a vysporiadanie BSM

Otázka: 

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je obchodný podiel v s.r.o. predmetom delenia BSM po rozvode, ak jeden z manželov začal podnikať počas trvania manželstva a stal sa spoločníkom s 50% podielom v s.r.o.. Názory právnikov z dostupných zdrojov na danú problematiku sa zásadne odlišujú. Ďakujem.

Vážený pane,

Nejde o jednoduchú problematiku.Pri riešení tejto situácie je podľa môjho právneho názoru potrebné vychádzať z nasledovných predpokladov.

1. Obchodný podiel s.r.o. je majetkovým právom . Je teda vecou v právnom slova zmysle § 118 ods. 1 zákona č. 40/1964 S.b. a teda i predmetom vlastníctva, respektíve spoluvlastníctva. To, že obchodný podiel je majetkovým právom vyplýva i z § 114 zákona č. 513/1991 Z.z. Rovnako zákon č. 513/1991 Z.z. v § 114 ods. 3 predpokladá možnosť spoluvlastníctva obchodného podielu avšak s tým rozdielom , že svoje práva môžu vykonávať prostredníctvom spoločného zástupcu.
2. Z definície BSM ( bezpodielového spoluvlastníctva manželov ) v § 143 zákona č. 40/1964 S.b. vyplýva, že všetko čo nadobudli manželia počas manželstva je v BSM z výnimkou taxatívne vymenovaných vecí a to
• Vecí nadobudnutých darom jedným z manželov počas manželstva
• Vecí nadobudnutých dedičstvom jedným z manželov počas manželstva
• Vecí nadobudnutých reštitúciou jedným z manželov počas manželstva
• Vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia výlučne osobnej potrebe, alebo
výkonu povolania jedného z manželov
• Vecí, ktoré boli nadobudnuté pred uzatvorením manželstva
• Vecí, ktoré nadobudol vydaním podľa osobitných predpisov ako právny
nástupca ( v podstate identický prípad ako reštitúcia
• Okrem iného sem patrí napríklad bolestné a náhrada spoločenského
uplatnenia a práva autorské
Obchodný podiel nie je medzi vyššie uvedenými vecami uvedený. Je všeobecne akceptované ( napríklad pri nehnuteľnostiach ) , že nie je podstatná deklarácia majetku ako vlastníctva jedného
z manželov, ale reálny stav. . Druhá vec na ktorú je potrebné myslieť je to, že pokiaľ by sa vec nevysporiadala rozdelením, alebo prikázaním do výlučného vlastníctva jedného z manželov za náhradu, ešte je tu možnosť riešiť túto otázku ako investíciu zo spoločného majetku na majetok jedného z manželov. Samozrejme, je otázkou či bol tento obchodný podiel získaný z peňazí patriacich do BSM , alebo prostriedkov do BSM nepatriacich. Pokiaľ by sa preukázalo, že obchodný podiel bol získaný výlučne z prostriedkov jedného z manželov, ktoré do BSM nepatrili tak by sa dalo uvažovať o tom, že ani obchodný podiel na s.r.o. do BSM nepatrí ( takzvaná transformácia veci )

Samozrejme, že vysporiadanie BSM nastoľuje podstatne viac problémov než som opísal, ale to je už na individuálnom zvážení konkrétnej situácie.

s pozdravom

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah