Vymáhanie pohľadávok

Otázka: 

V januári mám súd ohľadom neuhradených faktúr, ktoré mi zostali po nezodpovednej spolupodnikateľke. Keďže už mám k vôli neuhradeným faktúram exekúciu na mzdu a čakám na vyjadrenie súdu ohľadom konkurzu - mám túto skutočnosť oznámiť na súde a upozorniť tak na seba - aby prihlásili pohľadávku do konkurzu, alebo taktne zamlčať? A ešte by som chcela vedieť : 1/ či má postupujúci pohľadávku ďalšiemu - niaku oznamujúcu povinnosť - že postúpil /odpredal/pohľadávku ? 2/ či má niake zákonné lehoty na odpovedanie mnou zaslanej požiadavky o znížení zrážok Z.z.233/1995 § 78. Pretože požiadavku som zaslala a uplynulo 30 dní, ale odpoveď mi neprišla žiadna.

Vážená pani,
na Vašom mieste by som sa zatiaľ k Vašemu podaniu návrhu na konkurz na súde nevyjadroval. Pokiaľ zatiaľ nebol začatý tak ani nenastávajú účinky s tým spojené.

k bodu 1
v zmysle § 524 zákona č. 40/1964 S.b.
(1) Veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému.
(2) S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.
v zmysle § 526 zákona č. 40/1964 S.b.
(1) Postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa
dlžník záväzku plnením postupcovi.

k bodu 2
V zákone nie je výslovne ustanovená žiadna lehota. V tejto súvislosti budem citovať s komentára k exekučnémuu poriadku od JUDr. Mazáka k § 78 zákona č. 233/1995 Z.z.
1. Výpočet sumy, ktorá sa má v určitom výplatnom období zraziť povinnému zo mzdy (platu) alebo plnení na roveň postavených týmto nárokom, je spravidla jednoduchý a pri súčasnom využívaní výpočtovej techniky by nemal spôsobovať osobitné problémy. Napriek tomu zákon najmä platiteľovi mzdy, ktorý má najväčšiu zodpovednosť za zrážanie súm, poskytuje právnu možnosť spočívajúcu v prenesení tejto zodpovednosti na exekútora. Platiteľ mzdy,
ale aj oprávnený a povinný, môže požiadať exekútora, aby autoritatívne určil, aká suma sa má v príslušnom výplatnom období zraziť zo mzdy povinného, a ak je oprávnených viac, koľko z nej pripadne na každého z nich.
2. Predpokladom takéhoto postupu exekútora je žiadosť niektorej osoby uvedenej v tomto ustanovení. Žiadosť musí obsahovať náležitosti, ktoré sú v podstate obsiahnuté v exekučnom príkaze, a navyše v nej musí byť určené výplatné obdobie, za ktoré sa žiadosť podáva, prípadne sa v nej žiada určiť najbližšie výplatné obdobie. Ak je oprávnených viac, možno ich označiť, hoci exekútor v takom prípade z úradnej povinnosti určí, koľko zo zrazenej sumy pripadne na každého z oprávnených. Nemožno žiadať, aby exekútor určoval výšku zrážaných súm po celý čas vykonávania exekúcie zrážkami zo mzdy. Takú žiadosť exekútor kvalifikuje ako žiadosť na najbližšie výplatné obdobie.
Žiadosť sa podáva písomne, ústne do zápisnice u exekútora alebo aj telefaxom (telegraficky). Na jej vybavenie nie je ustanovená žiadna lehota.
Miestom podania žiadosti je exekútorský úrad (jeho kancelária). Ak sa takáto žiadosť podá na súde, súd ju postúpi priamo exekútorovi.
3. Exekútor určí sumu podľa tohto ustanovenia príkazom na vykonanie zrážky v príslušnom období, ktorý môže obsahovať aj určenie, koľko zo zrazenej sumy pripadne na toho-ktorého oprávneného, ak je ich viac. Príkaz na
vykonanie zrážky v príslušnom výplatnom období by mal obsahovať aj označenie výplatného obdobia. Stačí, ak sa určí, že sa vzťahuje na najbližšie výplatné obdobie nasledujúce po doručení príkazu platiteľovi mzdy. Možno ho určiť aj konkrétnym uvedením mesiaca.
Príkaz je vykonateľný jeho doručením platiteľovi mzdy a má účinky len na určené výplatné obdobie. Jeho účinky sa končia uplynutím tohto výplatného obdobia a na najbližšie výplatné obdobie ho možno použiť len ako metodiku bez právnych účinkov.Proti tomuto príkazu nie je prípustný opravný prostriedok a ani námietky. Zodpovednosť za správnosť príkazu je objektívna. Na strane exekútora je to zodpovednosť za prípadnú škodu. Proti platiteľovi mzdy prichádza do úvahy žaloba podľa § 82 EP alebo žaloba o vyplatenie súm, ktoré boli povinnému zrazené neoprávnene.
4. Príkaz na vykonanie zrážok v určitom výplatnom období treba doručiť tak, aby bol realizovateľný (vykonateľný). Nesmie sa doručiť tak, aby k doručeniu došlo až po uplynutí výplatného obdobia, za ktoré sa určenie sumy žiadalo. Ak dôjde k takejto situácii, príkaz nemožno vykonať a nenastanú ani predvídané právne účinky.Príkazom na vykonanie zrážok podľa tohto ustanovenia nemôže dôjsť k vyčísleniu nedoplatkov a nemožno v ňom riešiť žiadne sporné otázky spojené s exekúciou.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah