Odstupné a exekúcia

Otázka: 

Zdravím, zamestnávatel mi dáva odstupné 10.000e , ale mám nejaké exekúcie 15000ePovažuje sa odstupné za príjem? Má zamestnávatel povinnosť z neho strhnúť exekúciu? ZP118,2 píše že nie.Alebo mi musí byť odstupné vyplatené?

Vážená pani, v tomto prípade je rozhodujúci zákon č. 233/1995 Z.z. exekučný poriadok, ktorý v § 69 hovorí, čo sa do mzdy nezapočítava. V zmysle vyššie uvedeného si dovolím tvrdiť, že Vaša námietka by nebola dôvodná a navyše by to i tak situáciu neriešilo, keďže uvedená suma by Vám nebola i tak vyplatená do rozhodnutia súdu námietkach proti exekúcii ( tiež už vlastne neprichádzajú do úvahy pretože už bol vydaný exekučný príkaz ), respektíve návrhu na zastavenie exekúcie a to napriek tomu, že odstupné nie je skutočne súčasťou mzdy tak ako je to definované v § 118 zákon č. 311/2001 Z.z.. Rovnako si nemyslím, že by to Váš zamestnávateľ mal chuť skúsiť, pretože majetkovo za nevykonanie zrážky zodpovedá on. s pozdravom Grant § 69 (1) Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného, ktorá sa vypočíta tak, že od mzdy sa odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie 8a). (2) Do čistej mzdy sa započítavajú aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok a hodnota naturálií. Nezapočítavajú sa však do nej prídavky na deti a sumy poskytované na náhradu nákladov spojených s pracovným výkonom, a to najmä pri pracovných cestách. § 89 (1) Ustanovenia o exekúcii zrážkami zo mzdy sa použijú aj na exekúciu zrážkami z pracovnej odmeny členov družstiev a z príjmov, ktoré povinnému nahrádzajú odmenu za prácu, najmä z odmeny vyplývajúcej z dohody o vykonaní práce, z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávok sociálneho poistenia a z dôchodkov starobného dôchodkového sporenia. (2) Do čistého príjmu sa nezapočítava prídavok na dieťa a zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť. (3) Ak ide o exekúciu zrážkami z dôchodku občana, ktorý je povinný platiť úhradu za poskytnutú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb, nepodlieha exekúcii suma potrebná na platenie tejto úhrady a suma rovnajúca sa povinnému zostatku z príjmu občana po zaplatení tejto úhrady. s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah