Diskriminácia v pracovnom pomere

Otázka: 

Dobrý deň. Potreboval by som poradiť. Mám problem v práci, kde ma neprávom očiernili a obvinili z niečoho čo som neurobil a tvrdia že majú aj kamerový záznam o danom čine, ale ja viem že som nič neurobil. Ide o to, že sa ma snažia prinútiť dať výpoveď dohodou, ale keď tak neurobím tak mi pohrozili služobnou cestou do Kežmarku čo si ja nemôžem dovoliť nakoľko máme malé deti a manželka pracuje aj v noci. Mám pocit že touto služobnou cestou chcú dosiahnuť to aby som dal výpoveď dohodou. Taký psychický nátlak aky je v práci, je niečo nenormálne. Aj keď viem že nemôžu mať žiadny kamerový záznam, nakoľko som nič neurobil, a žiadal som že chcem vidieť daný kamerový záznam, ktorý nemôže existovať, tak mi bolo povedané že mi vybavia služobnú cestu do Kežmarku a potom sa to bude riešiť cez políciu a podobne. Asi po piatich minútach čo sme na tomto naťahovali, a keď som stále tvrdil že žiadny kamerový záznam nemôžu mať a povedal som že si to potrebujem rozmyslieť čo mám urobiť tak mi bolo povedané aby som už daný kamerový záznam neriešil. Potrebujem radu čo mám urobiť. Ako sa zachovať v danej situácii.

Vážený pane,

tu je veľmi ťažko radiť na diaľku. Uvedené by si vyžadovalo znalosť
konkrétnych okolností. V zásade je v Zákonníku práce zákon č. 311/2001
Z.z. zakotvená zásada rovnakého zaobchádzania § 13 Zákonníka práce
citujem

§ 13

(1) Zamestnávateľ je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so
zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre
oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

(2) V pracovnoprávnych vzťahoch sa zakazuje diskriminácia zamestnancov z
dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej
orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného
stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery,
náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti,
národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo
etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia.

(3) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí
byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti
zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo
spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom
pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že
podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo
návrh na začatie trestného stíhania.

(4) Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s
porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa odsekov 1 a 2;
zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu
odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho
následky.

(5) Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené
záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania alebo
nedodržaním podmienok podľa odseku 3, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa
právnej ochrany ustanovenej osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v
niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

To znamená, že ak došlo k Vášmu obvineniu krivo podajte zamestnávateovi
písomnú sťažnosť na takéto zaobchádzanie a žiadajte vysvetlenie a nápravu.
Zamestnávateľ na to musí odpovedať a z jeho odpovede bude zrejmé i jeho
stanovisko k veci a ak neodpovie máte dôvod na to poukazovať v prípadnom
súdnom konaní prípadne v konaní pred Inšpektorátom práce čo je orgán,
ktorý je príslušný na kontrolu pracovných podmienok u zamestnávateľa.

Čo sa týka vysielania na služobné cesty v zásade to závisí od miesta
výkonu práce v pracovnej zmluve a konkrétnej pracovnej náplne. V zásade
Vás zamesznávateľ môže vyslať na pracovnú cestu. Toto upravuje § 57
Zákonníka práce citujem

Zamestnávateľ môže zamestnanca vyslať na pracovnú cestu mimo obvodu obce
pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca na nevyhnutne potrebné
obdobie len s jeho súhlasom. To neplatí, ak vyslanie na pracovnú cestu
vyplýva priamo z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta výkonu práce
alebo ak možnosť vyslania na pracovnú cestu je dohodnutá v pracovnej
zmluve. Na pracovnej ceste zamestnanec vykonáva prácu podľa pokynov
vedúceho zamestnanca, ktorý ho na pracovnú cestu vyslal.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah