Sankcie za nepodanie daňového priznania

Otázka: 

Dobrý den, naskytla sa mi položiť jedna nepríjemná otázka do fóra pre můjho známeho. Jeden můj blízky známy sa už niekoľko rokov zdržiava v zahraničí konkrétne neviem poveda´t ako dlho ale je to niečo medzi 4 až 6 rokmi. Pracuje v Írsku a len nedávno som sa pri rozhovore s ním dozvedela že si za celé obdobie působenia tam nepodával z nevedomosti zákonov na SR daňové priznanie a odvádzal dane len tam.

Můj známy je v tomto smere veľmi neinformovaný, je to jednoduchý človek ktorý neprichádza často do styku správnymi vecami a samozrejme sa táto jeho neznalost zákonov týmto neospravedlňuje ale nastala táto situácia a ja by som Vás chcela poprosiť o radu ako sa dá zákonne táto situácia vyriešiť aby som mu vedela pomoct s tým. Viem že má v pláne sa v zahraničí zdržať ešte pár rokov a ešte sa nechce vráti´t spat, na SR chodí asi na 7-14 dni v roku. Chcela by som sa Vás preto spýta´t aký može byt postih z tejto situácie a prípadne ako ju riešiť

Vážená pani,

s Írskou republikou má SR zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia č. 365/2000 Z.z. , ktorá upravuje zamedzenie dvojitého zdanenia metódou zápočtu dane. To v praxi znamená, daňový rezident SR - osoba s neobmedzenou daňovou povinnosťou § 2 písm. d) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov má daňovú povinnosť z celosvetových príjmov .Daňová rezidencia sa viaže na trvalý pobyt , respektíve na zdržiavanie sa na Území SR viac ako 183 v kalendárnom roku. To znamená, že by platil daň aj v Írsku i na Slovensku dvakrát. Aby sa tomu predišlo bolo dohodnuté, že daň platená v jednom zmluvnom štáte sa započíta na daň v druhom zmluvnom štáte, ale len do výšky dane, ktorú by daňový rezident platil, ak by tento príjem dosiahol v tom členskom štáte v ktorom má neobmedzenú daňovú povinnosť. Inými slovami ak je v SR nižšia sadzba dane, tak sa mu daň z dôvodu vyššej sadzby dane v inom štáte nezohľadní.

Ďaľšia nevýhoda je tá, že pokiaľ mal rezident v druhom štáte nárok na obdobu našej odpočítateľnej položky táto sa mu v SR pri zápočte nezohľadní. Pokiaľ mám informácie tak v Írsku je takéto daňové zvýhodnenie pomerne vysoké.

To však neznamená, že by musel hneď utekať na daňový úrad a podávať daňové priznanie. Pokiaľ by totiž osoba bola podľa právnych predpisov v SR a v Írsku rezidentom ( osobou s neobmedzenou daňovou povinnosťou ) v oboch členských štátoch rozhoduje o daňovej rezidencii stredisko životných záujmov.
V každej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia , kde sa rieši problematika zamedzenia dvojitého zdanenia zápočtom takéto ustanovenia jestvujú. V zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia s Írskom je to konkrétne čl. 4 Rezident.

Medzi daňovými správami jestvuje medzinárodná spolupráca v oblasti daní. V praxi to znamená, že daňová správa Írska hlási príjmy fyzických osôb daňovej správe SR.

Čo sa týka sankcií

Na uvedenú problematiku sa vzťahuje zákon č. 511/1992 Z.z. o správe daní a poplatkov.Lehota na zánik práva na vyrubenie dane je v prípade medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia je 10 rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, alebo zaplatiť daň bez jeho podania ( v ostatných prípadoch je to 5 rokov ) § 45 ods. 3 zákona č. 511/1992 Z.z..
V prípade nepodania daňového priznania fyzickou osobou podľa § 35 zákona č. 511/1992 Z.z. môže daňový úrad uložiť pokutu.
V zmysle § 35b zákona č. 511/1992 Z.z. môže daňový úrad uložiť sankčný úrok.

Pokutu uloží za nesplnenie povinnosti podať daňové priznanie a sankčný úrok za oneskorené zaplatenie dane.

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah