Medzinárodné zdanenie príjmov vo vzťahu k Českej republike

Otázka: 

Dobry den, rada by som sa informovala ohladom dani. Uz 5 rokov pracujem a zijem v CR, na slovensku mam ale trvale bydlisko, v CR iba dlhodobo prechodne. Dane i vsetko odvadzam CR. Som i danovym rezidentom v CR. Doteraz som danove priznanie podavala tak v CR ako i SR, nakolko mi nikto nevedel dat 100% odpoved, ci to potrebne je alebo nie je. Aky je vas nazor?

Manzel ma situaciu rovnaku, ale nema na uradoch potvrdenu danovu rezidenciu, ovplyvnuje tento dokument nieco?

Za odpoved dakujem

Vážená pani,

Vaša otázka sa dá rozdeliť do dvoch okruhov.

1.Kto, kedy a v akom štáte podáva daňové priznanie v prípade, ak sa na jeho osobu vzťahujú daňové predpisy dvoch štátov naraz - teda keď je považovaný za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v dvoch štátoch zároveň.

2. Kedy je povinnosť podať daňové priznanie podľa právnych predpisov Slovenskej republiky .

K bodu 1

V daňovom práve každého štátu poznáme pojem daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou. To je daňovník, ktorý je povinný zdaniť v príslušnom štáte svoje celosvetové príjmy ( daňový rezident ) a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou - teda osoba, ktorá na území štátu zdaňuje
príjmy dosiahnuté iba na území príslušného štátu. Daňovú rezidenciu najčastejšie zakladá

1.dlhodobé zdržiavanie sa na území štátu - v SR pobyt dlhší ako 183 dní v kalendárnom roku
2. Trvalý pobyt na území štátu V SR § 2 písm. d) a e) zákona o dani u príjmov. Sú štáty, kde daňovú rezidenciu zakladá napríklad štátna príslušnosť ( u
niektorých daní v USA ) .

V prípade, ak sa rezidencie dosanú do konfliktu - teda osoba sa považuje za daňového rezidenta v oboch štátoch zároveň dochádzalo by k dvojitému zdaneniu všetkých príjmov. Na tento účel sa uzatvárajú zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi štátmi, ktoré jednak určujú dodatočné kritériá na určenie daňovej rezidencie - napríklad na základe užších rodinných väzieb k jednému štátu takzvané stredisko životných záujmov a ako ako druhý
nástroj uvádzajú pravidlá na zamedzenie dvojitého platenia platenia dane metódou vyňatia, alebo zápočtu. V prípade metódy vyňatia sa príjem nezahrnie do základu dane a v prípade metódy zápočtu sa započíta daň platená druhému štátu na daň platenú druhému zmluvnému štátu, ktorá však
v SR zohľadňuje iba do výšky sadzby dane platnej v SR. To znamená, že ak je daň platná v jednom štáte 25% a v SR iba 19% zápočet sa vykoná maximálne do výšky, ktorá by bola platená v SR z toho istého príjmu.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na to, že novelizáciou zákona č. 595/2003 Z.z. k 20.3.2009 sa umožnilo daňovíkovi vybrať si výhodnejšiu
metódu.

S českou republikou máme uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia pod číslom 119/2003 Z.z. v ktorej je použitá metóda zápočtu dane.

Pre Vás je zaujímavý najmä článok 4 Rezident - teda zoznam dodatočných kritérií určujúcich daňovú rezidenciu citujem

Článok 4
Rezident

1. Na účely tejto zmluvy výraz rezident zmluvného štátu označuje každú
osobu, ktorá podľa právnych predpisov tohto štátu podlieha zdaneniu v
tomto štáte z dôvodu svojho bydliska, trvalého pobytu, miesta vedenia
alebo akéhokoľvek iného podobného kritéria a zahŕňa aj tento štát a každý
jeho nižší správny útvar alebo miestny orgán. Tento výraz však nezahŕňa
žiadnu osobu, ktorá podlieha zdaneniu v tomto štáte iba z dôvodu príjmov
zo zdrojov v tomto štáte alebo majetku umiestneného v tomto štáte.

2. Ak je fyzická osoba podľa ustanovení odseku 1 rezidentom oboch
zmluvných štátov, určí sa jej postavenie týmto spôsobom:

a) táto osoba sa bude považovať za rezidenta len toho štátu, v ktorom má k
dispozícii stály byt; ak má k dispozícii stály byt v oboch štátoch,
považuje sa za rezidenta len toho štátu, ku ktorému má užšie osobné a
hospodárske vzťahy (stredisko životných záujmov),
b) ak nemožno určiť, v ktorom štáte má táto osoba stredisko svojich
životných záujmov, alebo ak nemá k dispozícii stály byt v žiadnom štáte,
považuje sa za rezidenta len toho štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava,
c) ak sa táto osoba obvykle zdržiava v oboch štátoch alebo sa nezdržiava v
žiadnom z nich, považuje sa za rezidenta len toho štátu, ktorého je
štátnym príslušníkom,
d) ak je táto osoba štátnym príslušníkom oboch štátov alebo nie je štátnym
príslušníkom žiadneho z nich, príslušné orgány zmluvných štátov upravia
túto otázku vzájomnou dohodou.

3. Ak je podľa ustanovení odseku 1 osoba iná než fyzická osoba rezidentom
oboch zmluvných štátov, považuje sa za rezidenta len toho štátu, v ktorom
sa nachádza miesto jej skutočného (hlavného) vedenia. V prípade
pochybností upravia príslušné orgány zmluvných štátov túto otázku
vzájomnou dohodou.

Príjmov zo zamestnania sa týka článok 14 zmluvy

K bodu 2

Povinnosť podať daňové priznanie je pre fyzickú osobu upravené § 32 a § 46 zákona o dani z príjmov zákon č. 595/2003 Z.z. . Nepoznám Vašu konkrétnu situáciu, takže vyjadriť s istotou či ste, alebo nie ste povinná podať daňové priznanie v SR sa nemôžem.

ČO sa týka Vami spomínanej minimálnej sumy pri ktorej nie je povinnosť podať daňové priznanie a platiť daň je to suma rovnajúca sa 50% nezdaniteľnej časti základu dane platnej pre rok 2009 pred krátením z dôvodu iných príjmov ( v SR sa zo zvyšujúcim sa príjmom kráti nezdaniteľná časť základu dane ) . Pre rok 2009 je to suma 4025.7 €, teda 50% je 2012,74 € po zaokrúhlení na celé eurocenty nahor.

Do tejto sumy sa nezapočítavajú príjmy oslobodené od dane, príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou § 43 zákona o dani u príjmov daňovník si tento príjem neuplatnil ako preddavok na daň § 43 ods. 7 zákona o dani u príjmov.

Uvedené sa neuplatní
ak ak daňovník si uplatňoval právo na daňový bonus § 33 zákona o dani u príjmov
ak sa daň vyberá zrážkou § 43 zákona o dani u príjmov
ak sa zrážajú preddavky na daň § 35 zákona o dani u príjmov
ak sa vykonáva zabezpečenie dane.

Na základe Vašich informácií sa domnievam, že stredisko životných záujmov máte v ČR a teda ste daňovým rezidentom ČR v zmysle čl. 4 bod 2 písm a) zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia . V SR budete podávať daňové priznanie len zo zdrojov na území SR teda príjmov, ktoré sú uvedené v § 16
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ak takéto príjmy nemáte nie ste povinná podávať daňové priznanie v Slovenskej republike a ani platiť daň.

Pokiaľ ste platila daň v SR a nemusela ste platiť môžte podať dodatočné daňové priznanie a daň sa Vám vráti.

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah