Daňová povinnosť - zmluva o dielo

Otázka: 

V minulom roku som pracovala na trvalý pracovný pomer u jedného zamestnávateľa počas celého roka a súčasne som mala uzatvorenú zmluvu o dielo s inou spoločnosťou. Ako je to s daňovým priznaním?

Vážená pani,

Zákon č. 595/2003 Z.z. vo svojich § 5-8 rozdeľuje príjmy fyzických osôb do jednotlivých kategórií
§ 5 príjem zo závislej činnosti – ( zjednodušene pracovný pomer )
§ 6 Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu
§ 7 Príjmy z kapitálového majetku
§ 8 Ostatné príjmy

Zatiaľ čo príjem zo zamestnania – pracovného pomeru patrí do § 5, ( nebudem sa mu podrobnejšie venovať pretože predpokladám, že tam problémy nevzniknú ) tak príjmy zo zmluvy o dielo sa zaraďujú do § 8 , vo Vašom prípade § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. citujem :
Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, sú najmä
a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva.

Tieto príjmy podliehajú dani z príjmov. Pre Vás by mohol byť zaujímavý fakt, že v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) zákona č. 595/2003 Z.z. v znení do 31.12.2006 sú oslobodené od dane až do výšky 5 násobku životného minima platného k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Pokiaľ tieto príjmy túto hranicu prekročia zdaňuje sa iba rozdiel nad túto hranicu. V roku 2006 bola táto suma cca 23.000,-Sk. Vzhľadom na to, že išlo o príjem zo zmluvy o dielo a nie o príjmy z z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva nemôžete si uplatniť paušálny výdavok 25% v zmysle § 8 ods. 9 zákona č. 595/2003 Z.z. .

Citujem : podľa § 6 ods. 3 a podľa § 8 ods. 1 písm. a), d) až f), ak nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak úhrn príjmov podľa § 6 ods. 3 a podľa § 8 ods. 1 písm. a), d) až f) znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia; ak takto vymedzené príjmy presiahnu päťnásobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky nezahrnuté do základu dane, priraďované k sume oslobodených príjmov sa určia v rovnakom pomere, v akom je suma oslobodených príjmov k celkovým príjmom zahrnutým do základu dane,

Čo sa týka Vašej povinnosti podať daňové prizanie túto povinnosť upravuje § 32 zákona
č. 595/2003 Z.z.. Nepoznám Vašu konkrétnu situáciu a preto Vám nemôžem presne povedať či ste , alebo nie ste povinná podať daňové priznanie. V zásade Však platí, že pokiaľ Vaše príjmy zo zmluvy o dielo presiahli hranicu 5 násobku životného minima platnú k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a poberala ste príjem zo zamestnania u iného zamestnávateľa a celkový príjem za zdaňovacie obdobie s výnimkou príjmov ,ktoré sú oslobodené od dane prípadne zdaňované zrážkovou daňou § 43 zákona č. 595/2003 Z.z. (pozor nemýliť s preddavkami na daň , ktoré zráža zamestnávateľ, ide napríklad o daň z úrokov - § 43 zákona č. 595/2003 Z.z. ) presiahol 50% nezdaniteľnej položky na daňovníka čo je za rok 2006 cca 45000,-Sk ste povinná podať daňové priznanioe sama.

Gabriel


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah