Právna úprava poskytovania bezplatnej právnej pomoci v SR.

Právo na právnu pomoc v SR je zakotvené v čl. 47 bod 2 zákona č. 460/1992 Z.b.
- Ústavy SR.

S bezplatnosťou právnej pomoci je to už zložitejšie. Právna pomoc je drahá z niekoľkých dôvodov
1. nie je súčasťou systému sociálneho zabezpečenia
2. je to vysoko odborná činnosť
3. najmä v zložitejších prípadoch ide o činnosť dlhodobú a systematickú.

Na to, aby bola zabezpečená ochrana práva osôb bez dostatočných finančných prostriedkov jestvujú v SR štyri základné piliere

1. bezplatná právna pomoc v občianskom súdnom konaní zákon č. 99/1963 S.b.
2. právna pomoc poskytovaná advokátmi bezplatne, alebo za zníženú odmenu podľa zákona o advokácii zákon č. 586/2003 Z.z.
3. právna pomoc v trestnom konaní za podmienok , ktoré určuje zákon č. 301/2005 Z.z. ( Trestný poriadok )
4. Zákon č. 327/2005 Z.z. o právnej pomoci osobám v o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

Občianske súdne konanie

V občianskom súdnom konaní môže súd ustanoviť účastníkovi konania právneho zástupcu z radov advokátov § 30 zákona č. 99/1963 S.b. – Občiansky súdny poriadok pokiaľ by spĺňal podmienky na oslobodenie od súdnych poplatkov citujem

Účastníkovi, u ktorého sú predpoklady, aby bol súdom oslobodený od súdnych poplatkov, ustanoví sudca alebo poverený zamestnanec súdu na jeho žiadosť zástupcu z radov advokátov, ak je to potrebné na ochranu jeho záujmov. O tejto možnosti súd účastníka poučí.

V zmysle § 138 zákona č. 99/1963 S.b. Na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú. Priznané oslobodenie súd kedykoľvek za konania odníme, prípadne i so spätnou účinnosťou, ak sa do právoplatného skončenia konania ukáže, že pomery účastníka oslobodenie neodôvodňujú, prípadne neodôvodňovali. Ak bol účastníkovi oslobodenému od súdnych poplatkov ustanovený zástupca, vzťahuje sa oslobodenie v rozsahu, v akom bolo priznané, i na hotové výdavky zástupcu a na odmenu za zastupovanie.

To znamená, že v občianskom súdnom konaní môže účastník požadovať ( ak preukáže dôvodnosť ) oslobodenie od súdnych poplatkov a zároveň na ustanovenie obhajcu bezplatne. Uvedené závisí na rozhodnutí súdu.

Na základe predpisov o advokácii

Túto problematiku upravuje zákon č. 586/2003 Z.z. o advokácii a vyhláška č. 655/2004 Z.z. odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

V zmysle § 24 zákona č. 586/2004 Z.z. Advokát môže poskytnúť právne služby za zníženú odmenu alebo bezplatne, ak to odôvodňujú osobné pomery alebo majetkové pomery klienta alebo je na to iný dôvod hodný osobitného zreteľa.

§ 83 zákona advokácii odkazuje v tejto súvislosti na vykonávací právny predpis – vyhlášku MS SR 655/2004 Z.z. , kde je poskytnutie bezplatnej právnej pomoci naviazané na existenciu hmotnej núdze a rozhodnutie Slovenskej advokátskej komory.

Trestné konanie

V trestnom konaní upravujú povinnú obhajobu § 37,38 zákona č. 301/2005 Z.z. – Trestný poriadok, pričom § 37 upravuje situáciu po vznesení obvinenia a § 38 situáciu vo vykonávacom konaní. .

Po vznesení obvinenia musí mať obvinený obhajcu už v prípravnom konaní, ak

a) je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo na pozorovaní v zdravotníckom ústave,
b) je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená,
c) ide o konanie o obzvlášť závažnom zločine,
d) ide o konanie proti mladistvému,
e) ide o konanie proti ušlému.

(2) Obvinený musí mať obhajcu aj vtedy, ak to považuje súd a v prípravnom konaní prokurátor alebo policajt za nevyhnutné najmä preto, že majú pochybnosť o spôsobilosti obvineného náležite sa obhajovať.

(3) Obvinený musí mať obhajcu aj v konaní o vydanie do cudziny a v konaní, v ktorom sa rozhoduje o uložení ochranného liečenia s výnimkou protialkoholického liečenia.

(4) Ak ide o prípad podľa odseku 1 písm. c), obvinený sa môže po prvej porade s obhajcom výslovným vyhlásením vzdať práva na povinnú obhajobu. Toto vyhlásenie môže vziať späť. Úkony vykonané po výslovnom vyhlásení o vzdaní sa práva na povinnú obhajobu do späťvzatia tohto vyhlásenia sa nemusia opakovať.

1)Vo vykonávacom konaní, v ktorom súd rozhoduje na verejnom zasadaní, musí mať odsúdený obhajcu, ak

a) je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak je jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
b) ide o podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody mladistvého, ktorý v čase konania verejného zasadania nedovŕšil osemnásty rok,
c) je vo väzbe, alebo
d) sú pochybnosti o jeho spôsobilosti náležite sa obhajovať.

(2) V konaní o mimoriadnych opravných prostriedkoch musí mať odsúdený obhajcu, ak

a) ide o prípady uvedené v § 37 ods. 1 písm. a), b) alebo c),
b) je mladistvý a v čase konania verejného zasadania o mimoriadnom opravnom prostriedku nedovŕšil osemnásty rok,
c) sú pochybnosti o jeho spôsobilosti náležite sa obhajovať,
d) ide o konanie proti odsúdenému, ktorý zomrel.

(3) Ak ide o prípad podľa § 37 ods. 1 písm. c), obvinený sa môže po prvej porade s obhajcom výslovným vyhlásením vzdať práva na povinnú obhajobu. Toto vyhlásenie môže vziať späť. Úkony vykonané po výslovnom vyhlásení o vzdaní sa práva na povinnú obhajobu do späťvzatia tohto vyhlásenia sa nemusia opakovať.

V tejto súvislosti je možno spomenúť, že práva na obhajobu ex offo bolo prijatím nového trestného poriadku výrazne obmedzené, pretože s výnimkou ostatných prípadov je povinná obhajoba až v konaní o obzvlášť závažnom zločine čo v preklade do laickej reči znamená, že musí ísť o trestný čin, kde je dolná sadzba trestu odňatia slobody najmenej 1O rokov.

Podľa § 36 starého Trestného poriadku platného do 31.12.2005 – zákon č. 141/1961 S.b. bola povinná obhajoba už v prípade ak bolo konané o trestnom čine , kde hrozil trest odňatia slobody, ktorého horná hranica prevyšovala päť rokov. Ide o zásadné zúženie práva na obhajobu ex offo.

V takomto prípade je obhajca ustanovený štátom a trovy konania mu platí štát.

Podľa zákona č. 327/2005 Z.z..

Zákon č. 327/2005 Z.z. o právnej pomoci osobám v o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

Na základe tohto zákona sa zriadili centrá právnej pomoci, ktoré poskytujú právnu pomoc v občianskoprávnych veciach, rodinnoprávnych veciach, pracovnoprávnych veciach ( vnútroštátne spory ) a cezhraničných sporoch sa okrem vyššie uvedených poskytuje právna pomoc i v obchodnoprávnych veciach.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť musia byť nasledovné

Vo vnútroštátnych sporoch poskytuje všetkým fyzickým osobám; v cezhraničných sporoch iba fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo obvyklý pobyt na území členského štátu.

Ďalej osoba, ktorej sa poskytuje právna pomoc musí tiež spĺňať nasledovné

a) sa nachádza v stave materiálnej núdze,
b) nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu a
c) hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy5) okrem sporov, v ktorých nie je možné hodnotu sporu vyčísliť v peniazoch.

Materiálnou núdzou chápe zákon stav, keď príjem fyzickej osoby nedosahuje 1, 4-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom2) a táto fyzická osoba si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom

Tento stav musí trvať počas celej doby poskytovania bezplatnej právnej pomoci a prehodnocuje sa raz za 6 mesiacov.

Pri posudzovaní zrejmej bezúspešnosti sporu centrum prihliadne najmä na to, či právo nezaniklo uplynutím času, či sa právo nepremlčalo a či je žiadateľ schopný označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ktoré sú dôležité na zistenie skutkového stavu.

Centrá právnej pomoci sú momentálne zriadené vo viacerých mestách – momentálny stav si je možné overiť na webovej stránke www.legalaid.sk.

Iné

Okrem týchto základných pilierov poskytujú bezplatnú právnu pomoc rôzne neziskové organizácie, prípadne občianske združenia vo vymedzenom okruhu svojej pôsobnosti.


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah