Dlhy manžela a exekúcia na spoločný majetok

Otázka: 

Dobrý deň, manžel narobil veľké dlhy, o ktorých som absolútne netušila. Všetko sú pôžičky buď od nebankoviek alebo rôznych osôb (nie banky), ktorým popodpisoval zmenky a pod. Môj podpis nikde nie je. Peniaze použil ma stávky, potom jednu pôžičku uhrádzal ďalšou, len aby som sa nič nedozvedela, až vznikol začarovaný kruh. Momentálne sme v konaní o zrušenie BSM. V prípade, že nám ho súd zruší a prebehne vyporiadanie, pri ktorom manžel preberie na seba svoje dlhy, budú mať jeho dlhy dosah na mňa? Do zrušenia BSM a jeho vyporiadanie je rozdiel medzi dlhmi, ktoré sú zatiaľ "len" vo forme zmlúv a dlhmi, na ktoré sú už vydané exekúcie? Myslím vo vzťahu k môjmu budúcemu majetku. Teraz žiadny nemáme, žili sme v podnájme, úspory stihol minúť, dokonca aj moje za slobodna. Z toho čo som našla v občianskom zákonníku mi vychádza, že nie. No jeden právnik tvrdí, že môžu jeho veritelia žiadať aj odo mňa úhradu jeho dlhov, aj siahnutím na majetok, ktorý by som v bud. napr. zdedila, čiže výlučný majetok, poprípade moju mzdu. Hoci o 10 rokov. Ja som nič také nenašla. Dokonca veci, ktoré zdedím sú vylúčené podľa mňa z BSM a tým pádom by nemali byť postihnuteľné exekúciami manžela ani teraz, kým nemáme BSM zrušené. Čo vkladné knižky ma moje meno (momentálne vybrakovaná mužom) teraz a po zrušení BSM? Veľa otázok, no som laik, nemám právnické vzdelanie, tak v skratke. Čo robiť, aby som sa vyhla manželovým dlhom a jeho veriteľom teraz a v budúcnosti? Ďakujem.

Vážená pani,

 je potrebné v tejto súvislosti je potrebné riešiť nasledovné otázky

 1. na platnosť zmluvy o pôžičke sa za trvania manželstva nevyžaduje súhlas druhého z manželov a tento je na vrátenie peňazí zaviazaný výlučne sám, druhý z manželov je povinný strpieť, že sa pohľadávka voči jednému z manželov môže uspokojiť z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, teda nie z majetku vo výlučnom vlastníctve druhého z manželov / veci získané dedením, darovaním, vydaním podľa osobitných predpisov - reštitúcie , veci slúžiace výlučne na výkon povolania jedného z manželov, prípadne v jeho vlastníctve pred uzatvorením manželstva ) citujem § 147 Občianskeho zákonníka

 § 147 (1) Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 (2) To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

 

 Rozsah bezpodielového spoluvlastníctva je uvedený v § 143 Občianskeho zákonníka

 

 

 V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

 

 To znamená, že pokiaľ majetok bezpodielovom spoluvlastníctve manželov prakticky nejestvuje veriteľ sa nemôže uspokojiť z majetku vo Vašom výlučnom vlastníctve. Pokiaľ na zmluvách nefigurujete ako spoludlžník nie ste povinná hradiť takéto manželovej záväzky. Dúfam, že ani v prípade zmeniek, ktoré prípadne Váš manžel podpísal nie ste v zmenkovej listine uvedená ručiteľka. Rovnako by ste mala vedieť, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. citujem

 

 (1) Výhry zo stávok a hier nemožno vymáhať; vymáhať nemožno ani pohľadávky z pôžičiek poskytnutých vedome do stávky alebo hry. Také výhry a pohľadávky nemožno ani platne zabezpečiť

. (2) Žreb sa posudzuje ako stávka alebo hra.

 

 To znamená, že ak Váš manžel podpísal zmluvu o pôžičke a ten kto mu požičiaval vedel o tom, že je na hru tak si ju nemôže vymáhať na súde. Preto Váš manžel podpisoval zmenky, pretože zmenka je inštitút, kde sa nemusí preukazovať právny dôvod vzniku dlhu. Zákon č. 191/1950 S.b. O zmenkách a šekoch. V prípade ak ste podpísala nejaké uznanie dlhu tak je potrebné si uvedomiť, že toto samé o sebe nezakladá vznik záväzku, len vyrátiteľnú právnu domnienku, že dlh v čase podpísania záväzku trval. Riziko Vašej momentálnej situácie spočíva v tom, že na Vás môže byť vyvíjaný nátlak, aby manželove dlhy prevzala aj Vy ako spoludlžník. To nerobte, aj keď je otázkou či vzájomné citové väzby Vám umožnia odolať takémuto tlaku. Rovnako si je potrebné uvedomiť, že konanie o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nerieši dlhy, ale len určuje rozdelenie vzájomného majetku a záväzkov bývalých bezpodielových spoluvlastníkov voči sebe napríklad z dôvodu, že jeden z manželov použil prostriedky vo výlučnom vlastníctve na zhodnotenie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Váš manžel žiadne dlhy na seba prebetať nemusí, pretože sú to jeho výlučné dlhy. Rovnako je potrebné poznamenať, že gamblerstvo je duševná choroba, ktorá by sa mala liečiť.

 

s pozdravom Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah