Pracovný pomer

Vznik pracovnej neschopnosti v ochrannej dobe

Otázka: 

Ukončil som pracovnyý pomer dohodou dna 21.3.2011 a v ten den som ostal na PN.prosim ako to vlastne je s odvodmi, platenim od zamestnavatela atd.

Vážený pane,


Výkon činnosti policajta a vlastníctvo obchodného podielu v s.r.o.

Otázka: 

Dobry den,
chcem sa opytat, ci policajt moze vlastnit podiel v s.r.o., bez toho aby bol jej konatel alebo zamestnanec (ciste len vlastnicky podiel) a co v pripade ze taky podiel zdedi, lebo dedicstvo sa da odmietnut alebo prijat len cele.

Vážený pane,

v zmysle zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru§ 48 ods. 7 citujem


Výkon činnosti policajta a vlastníctvo obchodného podielu v s.r.o.

Otázka: 

Dobry den,
chcem sa opytat, ci policajt moze vlastnit podiel v s.r.o., bez toho aby bol jej konatel alebo zamestnanec (ciste len vlastnicky podiel) a co v pripade ze taky podiel zdedi, lebo dedicstvo sa da odmietnut alebo prijat len cele.

Vážený pane,

v zmysle zákona č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného
zboru§ 48 ods. 7 citujem

(7) Zákaz inej zárobkovej činnosti podľa odseku 6 sa nevzťahuje na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na
výkon osobnej asistencie podľa osobitného zákona, 13aba) na vedeckú
činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť,
pastoračnú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu činnosť, športovú
činnosť alebo umeleckú činnosť, znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť,


Zmluva o dielo a závislá práca

Otázka: 

Môže byť uzatvorená ústna zmluva o dielo medzi občianskym združením a fyzickou osobou na práce ako upratovačka, uvádzačka, šatniarka,obslužno-technické práce (ktoré nie sú bližšie definované)? Ďakujem vopred za odpoveď.

Vážená pani,

pre zmluvu o dielo nie je predpísaná písomná forma , ale je v záujme zmluvných strán, aby bola písomná. V tomto konkrétnom prípade to skôr vykazuje pojem závislej práce a tam je potrebné povedať, že ak sa pracovný pomer neuzavrie písomne platí, že bol uzatvorený na dobu neučitú.

Zároveň Vás musím upozorniť, že zmluvu o dielo podľa Občianskeho zákonníka 632-648 zákona č.40/1964 S.b. je možné uzatvoriť len na hmotne zachytiteľný výsledok činnosti čo práca upratovačky nie je. Predmet zmluvy
o dielo podľa Občianskeho zákonníka musí mať vecný charakter.


Nevyplatenie mzdy a trestné oznámenie

Otázka: 

Prosim radu zamestnavatel pracujem u neho viac ako 5 rokov nevyplatil mzdu za mesiac máj 2010,jún 2010, ako mám postupovať , aby som neprišla o odstupné nakoľko na účte firmy nie je dostatok financií a zamestanávatel nevlastní
nič cenné čo by sa dalo spenažiť auto si koncom roka previedol na seba a máme vo firme len strare pocitace inak nic a sme v prenajme.Ked so sefke povedala ze nemam mzdu 2 mesiace - odpoved ona o tom VIE.Dakujem za Vašu > pomoc.Mne peniaze chybajú z čoho mám žiť nemám iný prijem.

Vážená pani,

toto bude skôr faktický ako právny problém. Samozrejme, že na mzdu máte nárok. Na jednej strane Vám Zákonník práce dáva možnosť okamžite skončiť pracovný pomer ak je Váš zamestnávateľ v omeškaní s platením mzdy , náhrady mzdy, cestovných náhrad, náhrady za pracovnú pohotovosť, náhrady
príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti § 69/ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z.z. na druhej strane Vám ide najmä o prácu, ktorá Vás živí. Bola by tu


Zvyšovanie kvalifikácie

Otázka: 

Dobrý deň,

pracujem ako vodič autobusu v dopravnej firme, pracovná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú. Dnes mne a niekoľkým mojim kolegom zamestnávateľ oznámil,že pokiaľ na vlastné náklady a mimo pracovnej doby (s využitím čerpania dovolenky) neabsolvujeme školenie povinnej základnej kvalifikácie stanovenej z.280/2006, tak nás prepustí (ako dôvod by vraj uviedol nesplnenie kvalifikácie pre výkon povolania).Mal už aj pripravený plán výučby (čerpaná dovolenka a víkendy), ktorý predbežne dohodol s autoškolou.Náklady autoškole by uhradil, ale s tým, že nám potom bude plnú sumu zrážať zo mzdy. V pondelok máme podpísať príslušnú "dohodu". Cena školenia aj s poplatkami je nemalých 660 EURO. Má v tomto prípade zamestnávateľ právo požadovať odo mňa úhradu školenia a ešte k tomu s tým, aby som ho absolvoval mimo pracovnej doby?

Vážený pane,

Váš zamestnávateľ postupuje protiprávne. V zmysle § 153 Zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z. citujem

Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zamestnávateľ prerokuje so zástupcami zamestnancov opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej
prehlbovanie a zvyšovanie.


Výpoveď daná zamestnancom

Otázka: 

Dobrý deň!
Potrebovala by som poradiť ohľadne môjho odchodu zo zamestnania. Našla som si prácu bližšie k bydlisku a v máji som podala Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru, v ktorom som uviedla aj požadovaný dátum odchodu - 31.8.2009. Žiaľ, nenapísala som \"dohodou\", nakoľko som sa domnievala, že nenastanú zo strany zamestnanca problémy. Ďalej som sa domnievala, že žiadosť je vlastne výpoveďou.
Zamestnanec mi dal odpoveď, v ktorej súhlasí s rozviazaním pracovného pomeru ku 31.8.2009. Žiada však odo mňa výpoveď. Lenže výpoveď môžem napísať len v júni, nakoľko odpoveď od zamestnávateľa mi bola doručená 1.6. a obávam sa, že tým pádom bude platiť 3mesačná výpovedná lehota (pracujem 6 rokov) a riaditeľ ma nepustí z práce v auguste, alebo niečo vymyslí, aby nás mohol \"potrestať\" za to, že sme dali výpoveď (Sme dvaja).
Som učiteľka, dovolenka - 30 dní - mi začne plynúť od 21. 7. a do tohto času musím zotrvať na pracovisku.
Prosím Vás, ak mi viete poradiť, čo mám urobiť, aby som mohla v septembri nastúpiť bez problémov do novej práce, budem Vám veľmi vďačná. Prosím, odpovedzte mi v čo najrýchlejšom čase ako to bude možné, lebo šéf na nás veľmi tlačí.

Vážená pani,

pokiaľ Vám zamestnávateľ dal písomné stanovisko, že súhlasí s výpoveďou k 31.8. tak nie je čo riešiť, pretože právny úkon sa posudzuje podľa jeho obsahu i keď je nesprávne označený. V zmysle § 15 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce citujem: prejav vôle treba vykladať tak, ako to so zreteľom na okolnosti, za ktorých sa urobil, zodpovedá dobrým mravom. To platí aj v prípade zákona O výkone práce vo verejnom záujme Zákon č. 553/2003 Z.z.


Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti II

Otázka: 

dostala som výpoveď (organizačné zmeny). Pracovala som ako výkonný riaditeľ. Zamestnávateľ (malá s.r.o s dvoma konateľmi) mi zrušil pracovnú pozíciu pre nadbytočnosť a na to naviazal výpoveď. Fakt je ten, že od začiatku pracovného pomeru som vykonávala de facto prácu za jedného z konateľov ktorý sa neustále zdržiaval v Českej republike. A keď prišla kríza, rozhodol sa že ušetrí moje pracovné miesto. Pritom
reálne všetky činnosti ktoré som vykonávala (riadenie servisnej centrály pre obchodnú sieť) firma potrebuje aj naďalej. On uviedol že ruší moje miesto z dôvodu zmrazenia činnosti servisnej centrály, tá však funguje stále rovnako s tým, že nariadil zamestnancom aby si prevzali moju agendu (e-mailom). Pritom servisná centrála nemá ani pozície vedúcich oddelení a všetci zamestnanci majú v pracovných zmluvách uvedeného ako priameho nadriadeného priamo mňa ako výkonného
riaditeľa. Zdá sa mi, že zamestnávateľ iba zneužil možnosť
organizačnej zmeny na to, aby sa ma zbavil. Pritom od začiatku vlastne
vytvoril moju pozíciu duplicitne s prácou jedného z konateľov. Neviem či
v takomto prípade zamestnávateľ postupovl v súlade so zákonom. Môžete
mi poradiť čo sa dá v tomto prípade podniknúť?

Ďakujem za radu, veľmi mi pomôžete.

Vážená pani,

preposielam Vám svoju odpoveď zo dňa 17.4.2009 týkajúcu sa Vašej otázky. Vzhľadom na to, že detaily nepoznám nie je možné sa mi podrobne vyjadriť. Skutočnosti, ktoré ste spomenula môžu, ale i nemusia zakladať dôvod na výpoveď z titulu organizačných zmien. Som ochotný veriť tomu, že to bola výpoveď účelová, ale na druhej strane pokiaľ niekto v medziach zákona využije svoje právo nie je možné to posúdiť ako konanie v rozpore so zákonom.


Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti

Otázka: 

Dobrý deň,
veľmi pekne prosím o právnu radu. Od 1.1.2007 pracujem na základe Managerskej zmluvy podľa Zákonníka práce
v s.r.o. ako výkonný riaditeľ podriadený konateľovi. S.r.o. má 2 konateľov ktorí obaja majú zmluvu o výkone funkcie podľa Obchodného zákonníka pričom konatelia nie sú zamestnancami s.r.o. Riadim 8 zamestnancov rôznych oddelení ktorým som priamy nadriadený (absencia pozícií vedúcich oddelení). Zabezpečujem BOZP, okrem toho som v zmysle zákona č.340/2005 vedúci zamestnanec s.r.o. a táto s.r.o. mojou odbornou spôsobilosťou a odbornou spôsobilosťou jedného z konateľov zdokladovala udelenie licencie na výkon činnosti poisťovacieho agenta na Národnej banke Slovenska. Druhý z konateľov prvý raz zdokladoval odbornú
spôsobilosť v r. 2005, v r. 2007 však nechal urobiť výmaz svojej osoby, tzn. v lehote 3 roky od prvého zápisu nezdokladoval svoju odbornú spôsobilosť. Teraz som sa však nepohodla s konateľom a tak sa rozhodol že sa ma rýchlo zbaví. 30.3./09 mi zrušil pracovné miesto, 31.3. mi
doručil výpoveď z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca. Tvrdí že som nadbytočná, pritom nemá kto riadiť zamestnancov keďže som jediný riaditeľ čo má pracovnú zmluvu.
Dá sa toto nejako uplatniť ako neplatná výpoveď? Alebo napadnúť pre neexistenciu nadbytočnosti?
Tá nadbytočnosť je vykonštruovaná.

Ďakujem za radu.

Na Vašu situáciu sa v plnom rozsahu vzťahuje § 63 ods. 1 písm. b) zákona č.311/2001 Z.z. ( Zákonník práce ).

Podmienky na aplikovanie tohto ustanovenia sú nasledovné

1. písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jehoúloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách
2. príčinná súvislosť medzi situáciou v bode 1 a nadbytočnosťou ( dôvod na výpoveď musí u zamestnanca reálne existovať ) Dôvod výpovede dokazuje zamestnávateľ.


prihlásenie pohľadávky do reštrukturalizácie

Dobrý deň,
pri prihlasovaní neuhradenej faktúry ako pohľadávky v reštrukturalizačnom konaní sa má prihlásiť celá jedna faktúra ako jedna pohľadávka, alebo sa musí každý jeden dodaný kus tovaru prihlásiť zvlášť - s rozpisom jednotkovej ceny?
Vopred ďakujem.


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah