Podmienky poskytovania služby

Podmienky poskytovania právnej pomoci

I.

Poskytovateľ právnej pomoci posúdi otázku žiadateľa s odbornou starostlivosťou.

II.

Poskytovateľ právnej pomoci sa podľa svojho uváženia môže rozhodnúť na otázku neodpovedať za predpokladu, že ju nie je možné posúdiť na základe poskytnutých údajov, prípadne jej cieľom je získať návod na protiprávne konanie, , alebo konanie , ktorého konečným cieľom by mohlo byť poškodenie oprávnených záujmov iných osôb. Žiadateľ je povinný uviesť funkčnú emailovú adresu.

III.

Právna pomoc sa poskytuje bez nároku na odplatu zo strany poskytovateľa. Právna pomoc sa poskytuje v rozsahu všeobecnej informácie primeranej povahe služby. Poskytovateľ nenesie právu zodpovednosť za použitie takto získaných informácií. Poskytovateľ môže poskytnúť odpoveď v forme odkazu na zdroj, ktorý rieši takúto problematiku ( najmä už skôr publikované otázky).

IV.

Odpoveď na otázku sa poskytne bez zbytočného odkladu, pokiaľ mu nebude brániť závažná prekážka ( porucha technických prostriedkov, choroba, služobná cesta a pod. )

IV.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zverejnenie otázky a odpovede na ňu na svojich internetových stránkach po zabezpečení anonymity žiadateľa.

V.

Odpovede na otázky sú predmetom autorského práva tak ako to predpokladá zákon
č. 618/2003 Z.z.. ( Autorský zákon ).

Otázky môžete zadávať pomocou kontaktného formulára, alebo priamo na email gabrielg@zoznam.sk, prípadne redakcia@lawblog.sk .


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah