Obchodné právo

Obchodný podiela ako súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Otázka: 

Dobrý deň, potrebovala by som po poradiť vo veci nároku pri BSM.

Spoločnosť evidovala základné imanie v sume 200 000Sk. Z toho spoločník Anton mal obchodný podiel 25% v hodnote a spoločník Viktor mal obchodný podiel 75%. V roku 2002 Anton odstúpil a ostal po ňom voľný obchodný podiel v spoločnosti. Viktor v roku 2003 zomrel. Po smrti Viktora na VZ v roku 2003 prešiel Viktorov 75% podiel rovnakým dielom na 4 dedičov - stali sa novými spoločníkmi po dedičskom konaní. Zároveň si štvorica nových spoločníkov 25% voľný obchodný podiel, ktorý bol v spoločnosti rozdelila rovnakým dielom t.j 6,25% na osobu. Moja otázka znie: Keďže jeden zo spoločníkov bol do roku 2011 môj manžel a podiel 6,25% získal počas trvania manželstva prerozdelením a nie dedením, či mám nárok pri vysporiadaní BSM na vyplatenie pomernej hodnoty obchodného podielu z tejto časti ním nadobudnutého podielu. Ďakujem za odpoveď.

Vážená pani,

problematika obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným bola už riešená i judikatúrou súdov. V zásade obchodný podiel je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov ďalej len BSM pokiaľ bol nadobudnutý z prostriedkov v BSM. Keďže z otázky nevyplýva kedy bol obchodný podiel v s.r.o. Vášho predpokladám bývalého manžela nadobudnutý nie je možné na otázku jednoznačne odpovedať.


Patrí obchodný podiel do BSM

Otázka: 

Spoločnosť evidovala základné imanie v sume 200 000Sk. Z toho spoločník Anton mal obchodný podiel 25% v hodnote a spoločník Viktor mal obchodný podiel 75%. V roku 2002 Anton odstúpil a ostal po ňom voľný obchodný podiel v spoločnosti. Viktor v roku 2003 zomrel.Po smrti Viktora na VZ v roku 2003 prešiel Viktorov 75% podiel rovnakým dielom na 4 dedičov - stali sa novými spoločníkmi po dedičskom konaní. Zároveň si štvorica nových spoločníkov 25% voľný obchodný podiel, ktorý bol v spoločnosti rozdelila rovnakým dielom t.j 6,25% na osobu. Moja otázka znie: Keďže jeden zo spoločníkov bol do roku 2011 môj manžel a podiel 6,25% získal počas trvania manželstva prerozdelením a nie dedením, či mám nárok pri vysporiadaní BSM na vyplatenie pomernej hodnoty obchodného podielu z tejto časti ním nadobudnutého podielu. Ďakujem za odpoveď.

Vážená pani,

problematika obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným bola už riešená i judikatúrou súdov. V zásade obchodný podiel je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov ďalej len BSM pokiaľ bol nadobudnutý z prostriedkov v BSM. Keďže z otázky nevyplýva kedy bol obchodný podiel v s.r.o. Vášho predpokladám bývalého manžela nadobudnutý nie je možné na otázku jednoznačne odpovedať.Pokúsim sa o vysvetlenie


Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným a rozvodové konanie

Otázka: 

Dobrý deň,

Chcela by som sa opýtať:
býv. manžel podal návrh na vysporiadanie BSM po rozvode. Nárokuje si aj na 50% obchodný podiel v s.r.o. v ktorej mám 85% podiel. Firmu som založila s mojim otcom v r. 2003. Finančné prostriedky na základné imanie firmy (200 000,-- Skk)poskytol môj otec. Má právo bývalý manžel na 50% z obchodného podielu?

Ďakujem za odpoveď


Prepis úveru. Zmena dlžníka a súhlas banky.

Otázka: 

Dobrý deň
S bývalým priateľom sme zobrali úver z PSS. Ja som dlžník a on ručiteľ. Po rozchode sme sa dohodli, že on bude splácať úver. Nestalo sa. PSS postúpila úver advokárskej kancelárii, pretože sa nesplácal, na vymáhanie. Po telefonickom rozhovore ma odporúčili na PSS. Pracovníčky PSS neboli vôbec ochotné ma informovať o nejakom spôsobe prepisu úveru. Môžte mi prosím povedať akú mám možnosť prepísať úver na ručiteľa, alebo na inú osobu, alebo či on môže prepísať úver na seba a ručiť nehnuteľnosťou a mať svojho ručiteľa. On súhlasiť bude. Keďže už spolu nežijeme, nechcem na úvere figurovať a mať kvôli tomu problémy.
Ďakujem

Vážená pani,

úver je v podstate záväzok. Občiansky zákonník umožňuje prevziať záväzok inej osoby, ale tu sa rozlišujú tri prípady
1. veriteľ dá súhlas so zmenou dlžníka § 531 ods. 1
2. veriteľ nedá súhlas so zmenou dlžníka § 534
3. verietľ sa dohodne s treťou osobou, že prevezme jeho dlh § 533

V prvom prípade nastáva zmena na strane dlžníka a pôvodný dlžník sa oslobodzuje od záväzku. Súhlas veriteľa možno dať buď pôvodnému dlžníkovi,


Rozdiel medzi ručietľom a dlžíkom

Otázka: 

Dobrý deň,
vedeli by ste mi prosím vysvetliť rozdiel medzi ručiteľom a spoludlžníkom? Môj brat si požičiaval peniaze a banka od neho žiadala, aby si našiel ručiteľa. Ja naivná, som vtedy súhlasila, lebo na mňa dosť tlačil. Ja som žiadnu zmluvu o úvere nedostala. Ale neskôr som zistila, že v úverovej zmluve figurujem ako spoludlžník, nie ako ručiteľ. Medzičasom brat prestal platiť a samozrejme ja to musím platiť za neho. V obchodnom zákonníku som našla paragraf, podľa ktorého ako ručiteľ mám nárok vymáhať tieto peniaze od brata. Len neviem či mám ten nárok aj v prípade že v zmluve figurujem ako spoludlžník. Prosím poraďte mi, čo mám robiť. Splátka toho jeho úveru mi odoberie pol môjho platu. Je to pre mňa veľmi nepríjemná situácia a chcela by som sa z toho nejako vyvliecť, nakoľko z tých požičaných peňazí som nevidela ani korunu, svedčia o tom i výpisy z účtov. Ak mám nejakú šancu uspieť v súdnom spore a
je šanca že dostanem svoje peniaze späť, vedeli by ste mi poradiť dobrého právnika.
Ďakujem

Vážená pani,

zásadný rozdiel medzi spoludlžníkom a ručiteľom je ten, že ručiteľ plní len vtedy ak neplní dlžník – čiže nastupuje až následne. Spoludlžník je priamy dlžník a závisí na zmluve či do akej výšky je dlžníkom. Ide o spoločný záväzok. Rozdiel je v tom, že pokiaľ ručiteľ plní za iného má voči nemu regresný nárok na to, čo plnil za neho, pretože plní za iného – je to spôsob zabezpečenia záväzku. Na ručenie sa vzťahujú ustanovenia § 303-312 zákona č. 513/1991 Z.z., pretože úverová zmluva sa vždy riadi Obchodným zákonníkom.


Úver

Otázka: 

V roku 2002 sme si s manželkou zobrali úver od VÚB v sume 600 000,- Sk na dostavbu RD. Zmluva je uzatvorená podľa § 497 Obch. zák. V zmluve som označený ako dlžník, manželka ako spoludlžník. V zmluve o úvere bolo dohodnuté, že úver bude splácaný v pravidel. mesač. splátkach, z účtu vedeného vo VÚB na moje meno. Teda úver som splácal výlučne sám zo svojich vlastných fin. prostriedkov a spalácam ho doteraz

V roku 2002 sme si s manželkou zobrali úver od VÚB v sume 600 000,- Sk na dostavbu RD. Zmluva je uzatvorená podľa § 497 Obch. zák. V zmluve som označený ako dlžník, manželka ako spoludlžník. V zmluve o úvere bolo dohodnuté, že úver bude splácaný v pravidel. mesač. splátkach, z účtu vedeného vo VÚB na moje meno. Teda úver som splácal výlučne sám zo svojich vlastných fin. prostriedkov a spalácam ho doteraz. V čase, keď sme si brali úver sme už boli podiel.spoluvlat.predmetného RD/ lebo naše BSM bolo zrušené ešte v roku 1997/. Splácanie úveru je zaistené záložným právom na tento RD. Situácia je teraz takáto: V roku 2006 sme sa rozviedli. Následne v tom istom roku podala moja bývalá manželka návrh na zrušenie podiel. spoluvlastníctva k predmetnému RD.

Súd jej žiadosti vyhovel, podiel.spovlast. zrušil a vyporiadal podľa § 142 OZ tak, že mi uložil povinnosť zaplatiť bývalej manželke presne 1/2 sumy, na ktorú bol založený RD znalcom ohodnotený, s tým, že vlast. predmetného domu sa stávam ja. Do dnešného dňa spoludlžníčka z poskytnutého úveru nesplatila ani jednu splátku, hoci v sume, ktorú mi súd uložil jej vyplatiť je i
hodnota toho, o čo bol predmetný RD zhodnotený /za fin. prostriedky z úveru/.,teda budem ju vyplácať i z toho, čo ešte ani nie splatené. Vzhľadom na ust. § 293 ObchZ nemôžem voči banke namietať, že ja som už splatil svoju polovicu dlhu / už som splatil viacako 1/2 dlhu/. Ak nebudem vládať splácať, banka RD predá. Mne zostane povinosť zaplatiť
býv. manž. sumu uloženú súdom a z mojej polovice bude uhradený dlh voči banke.Viem, že mám voči býval. maž. postih podľa § 511 ods. 3 OZ a to bez ohľadu na to, či nás banka bude považovať za dlžníkov solidárnych alebo podielových, neviem však, či mám žalobou žiadať od manželky polovicu toho, čo už bolo zaplatené /a za akú dobu 3 roky, 4 roky alebo
polovicu celého plnenia bez ohľadu na už uplynulý čas od začiatku splácania úveru/, alebo žalovať odteraz každú splátku, ktorú odteraz banke zaplatím a zároveň žiadať doplatenie toho, čo som už zaplatil naviac nad svoju polovicu dlhu. Za Vašu odpoveď Vám budem veľmi vďačný.

Ešte by som poprosil o názor, či vzťah podľa § 511 OZ /postihový/ treba považovať za vzťah na ktorý sa v tomto prípade vzťahuje premlčacia lehota podľa OBChZ , alebo za vzťah na ktorý sa vzťahuje premlčania lehota podľa
OZ - keďže zmluva o úvere je bsolútny obchod, ale vzťahy medzi spoludlžníkmi neupravuje a v tomto odkazuje na úpravu v OZ.. Ešte raz Vám ďakujrm, ak mi napíšte svoj názor.

Vážený pane,

pokiaľ som správne pochopil znenie Vašej otázky tak od roku 1997 bol dom v podielovom spoluvlastníctve Vás dvoch. Zhodnotenie nehnuteľnosti sa malo vziať do úvahy pri vysporiadaní podielového vlastníctva súdom. Vzhľadom na to, že v súčasnosti ste jediným vlastníkom nehnuteľnosti ( vrátane zhodnotenia domu ) Vy nejestvuje žiadny právny titul na vymáhanie regresného nároku od Vašej bývalej manželky.

s pozdravom Grant


Biely kôň

Otázka: 

Som s nervami v koncoch...mala som výbornú priateľku,bola mi ako staršia sestra!!šla som na materskú,tak mi dohodila obchodnú činnosť pre moju živnnosť,nech prežijem rozvod a ťažkú živ.situáciu s miminom...vybavila na moju fyzickú osobu biznis ,riadila ho a podnikala v mojom mene...vraj mi omáhala,kým mi dieťa neodrastie a nebudem môcť to robiť sama!!!Spravila si zo mňa "Bieleho koňa" za 5 milionov SK!!Daňový úrad sa mi chystá zobrať byť,ktorý mám po mame,aj ked vyšetrovanie nie je ukončené a ja zháňam priame dôkazy na moju SUPER kámošku...a ona?!behá si po svete a robí daľšie podvody,no nikomu to zjavne nevadí..teda až na mňa a môjho syna.nemôžem ísť do väzenia za niekoho iného,prísť o byt a skončiť takto svoj život!!Takže-čo mám robiť,kto mi aspoň zatiaľ poskytne právnu pomoc zdarma,kto mňa a syna zachráni...bola som hlúpa,myslela som si ,že mi pomáha a ona ma pochovala za živa....

16.11.2007 09:08

Vážená pani,

otázkou zostáva do akej miery podnikala vo Vašom mene. Mala od Vás písomnú plnú moc ? Kto podpisoval daňové priznania, výkazy a pod. ?V druhom prípade by som si zistil, či dlžíte aj súkromným firmám, alebo len štátu.

Pokiaľ podnikala na základe plnej moci je tu ešte aká taká šanca na úspech, pokiaľ sa preukáže , že konala nad rámec splnomocnenia, ale pokiaľ ste podpisovala výkazy , daňové priznania hlásenia na Daňový úrad a pod. potom je veľmi ťažké preukázať, že s tým nič nemáte.


Podiel v s.r.o. a vysporiadanie BSM

Otázka: 

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či je obchodný podiel v s.r.o. predmetom delenia BSM po rozvode, ak jeden z manželov začal podnikať počas trvania manželstva a stal sa spoločníkom s 50% podielom v s.r.o.. Názory právnikov z dostupných zdrojov na danú problematiku sa zásadne odlišujú. Ďakujem.

Vážený pane,

Nejde o jednoduchú problematiku.Pri riešení tejto situácie je podľa môjho právneho názoru potrebné vychádzať z nasledovných predpokladov.


Rozvod a delenie s.r.o.

Otázka: 

dobry den, chcem sa opytat na moznosti riesenia delenia firmy (s.r.o), kde jeden z manzelov ma podiel 15%, druhy 85% pri rozvode. Na co ma partner vlastniaci mensi podiel pravo? Ako sa v takychto pripadoch aplikuje bezpodielove vlastnictvo?

Vážený pane,

Na právnu úpravu s.r.o. v sa vzťahujú predovšetkým § 105-153 zákona č. 513/1991 Z.z. - Obchodný zákonník.
v prvom rade je potrebné povedať, že majetok s.r.o. nie je majetkom manželov, pretože pre spoločníkov je majetkom cudzím ( s.r.o. ) má samostatnú právnu subjektivitu. Spoločníci vlastnia iba obchodné podiely.

V prípade vysporiadania vnútorných pomerov spoločnosti sa postupuje podľa Obchodného zákonníka . Čo sa týka vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov BSM toto je v tomto prípade samostatný problém.


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah