Nesplatená pôžička I

Otázka: 

V presne neurčený deň roku 2007 som poskytol mojej známej bezúročnú pôžičku v sume 190.000,-Sk v súlade s § 657 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Vzhľadom na priateľské vzťahy medzi mnou ako veriteľom a dlžníčkou nebola zmluva o pôžičke uzavretá v písomnej forme, preto napriek skutočnosti, že pôžička bola v zmysle dohody poskytnutá v prvej polovici roku 2007 na obdobie maximálne 3 mesiace, neexistuje o tom písomný záznam. Odporkyňa v odpovediach na moje výzvy na vrátenie pôžičky odmietla túto splatiť, pričom navrhla splácanie v sume 1.000,-Sk mesačne. Zároveň bezdôvodne odmietla uzavrieť písomnú dohodu o dátume splatnosti pôžičky, po dlhom naliehaní bola ochotná v písomnej forme len uznať dlh čo do dôvodu a výšky podla § 558 Občianskeho zákonnika , k čomu došlo dňa 15.08.2007. Zároveň s uznaním dlhu sa odporkyňa voči mne ústne zaviazala, že splatí svoj dlh v celosti najneskôr do konca mesiaca september roku 2007. Opätovne však tento svoj záväzok nesplnila a k dnešnému dňu mi nevrátila z poskytnutej pôžičky ani jedinú korunu. Uvedomujem si, že z dôvodu neexistencie písomného záznamu o dohodnutom dátume splatnosti pôžičky som v dôkaznej núdzi, preto som sa rozhodol týmto požiadať súd, aby v súlade s ustanovením § 564 Občianskeho zákonníka v platnom znení určil čas plnenia záväzku z poskytnutej pôžičky. Vzhľadom na skutočnosť, že súd je v zmysle zákona pri určení splatnosti dlhu povinný posúdiť okolnosti prípadu tak, aby to bolo v súlade s dobrými mravmi, predložil som súdu na posúdenie nasledovné skutočnosti: - pôžičku som poskytol ako bezúročnú na žiadosť odporkyne, ktorú som v tom čase považoval za svoju priateľku. Nekonal som teda za účelom dosiahnutia zisku, mojím jediným motívom bola len pomoc v núdzi- odporkyni som v čase poskytnutia pôžičky dôveroval natoľko, že som nepodmienil poskytnutie pôžičky vystavením písomného potvrdenia o jej prijatí - až v čase, keď odporkyňa odmietla na moju výzvu vrátiť poskytnutú pôžičku som sa dozvedel, že si odporkyňa už v minulosti viacnásobne požičala rôzne finančné čiastky od rôznych ľudí a firiem, pričom tieto nikdy včas nesplatila a splneniu záväzku sa všemožne vyhýbala - skutočnosť, že odporkyňa odmieta písomne potvrdiť ústne dohodnutý dátum splatnosti pôžičky jednoznačne nasvedčuje jej snahe vyhnúť sa splneniu záväzku, preto očakávam ďalšie obštrukcie aj v čase trvania súdneho konania - napriek skutočnosti, že odporkyňa bude zrejme počas súdneho konania preukazovať, že nevlastní žiaden majetok a je v hmotnej núdzi, súd by nemal určiť dátum splatnosti na deň neskorší ako 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku, keďže vzhľadom na okolnosti prípadu je dôvodné predpokladať, že odporkyňa svoj dlh nesplní ani v súdom stanovenom čase plnenia, nech bude akýkoľvek a budem nútený podať nový návrh na zaplatenie a následne návrh na začatie exekučného konania. Vzhľadom na priemernú dĺžku súdneho konania bude už beztak mať odporkyňa dostatok času na splatenie celého dlhu Cize jediny papier od nej podpisany je Uznanie dlhu podla bez datumu splatnosti § 558 Obcianskeho zakonika. Myslite si ze mam sancu na skore vratenie dlhu?

Vážený pane,

z Vašej otázky predpokladám, že situáciu máte po odbornej otázke zvládnutú pomerne presne, takže budem stručný. Podľa môjho názoru písomné uznanie dlhu by malo postačovať na preukázanie Vášho nároku. Čo sa týka šance na rýchle zaplatenie peňazí tak som skeptický, pretože ak to už urobila opakovane, tak pravdepodobne vie ako sa vyhnúť prípadnej exekúcii. Predovšetkým by som si zistil jej majetkové pomery najmä či je zamestnaná, vlastní nehnuteľnosť - to sa dá pozrieť od 1.9.2007 na www.katasterportal.sk .


Podvod pri predaji auta

Otázka: 

Dobrý deň Na stránke: http://grantr1.blog.sk/detail.html? =0c6f958b20742f5ce1aa118dc47e1d25 ste písali radu pani, ktorá mala podobný problém ako my teraz. Prosím Vás, ak viete pomôcť, tak nám pomôžte, lebo čím ďalej sa v probléme vŕtame, nachádzame viac a viac problémov, ktoré idú proti nám. Takže v skratke popíšem problém: 28. septembra 2007 sme kupovali auto VW Passat. Hneď v ten deň som sa od známeho na polícii dozvedel, že auto s touto značkou bolo búrané 31. júla 2007, čiže počas vlastníctva bývalého majiteľa, ktorý ho v tej dobe vlastnil. V zmluve máme riadky: Opravy vykonané na vozidle (okrem bežnej údržby uvedenej v servisnej knižke): Úpravy vykonané na vozidle (rozdiel od sériového stavu): V týchto riadkoch nie je uvedené nič, čiže tým podľa nás podpísal, že neboli vykonané žiadne opravy, ktoré ale po havárii nevyhnutne museli byť vykonané. Ďalším problémom sú kilometre. V zmluve máme vety: Počet najazdených km na počítadle: 65000 Počet skutočne najazdených km: 65000 Po dôkladnom prezretí servisnej knižky (vedenej ešte v Taliansku) sme zistili, že tu boli počty kilometrov poprepisované a zaretušované tak, aby im to do tých 65000 km vychádzalo. Tu je ale zrejme nedokázateľné, že ten stav kilometrov prepisoval bývalý majiteľ, pretože povie, že on to neprepisoval. Ak nám viete poradiť, čo s tým a ako odstúpiť od zmluvy tak, aby sme my poškodení vyšli z tohto sporu víťazne, budeme Vám veľmi vďační. Zmluvu sme uzavreli podľa Občianskeho zákonníka. Medzičasom sme získali ďalšie informácie, ktoré sú konečne na našej strane. Vieme dokázať, že bola havária, pretože existuje fotodokumentácia k havárie, ktoré nafotil poisťovací likvidátor. Išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o poisťovací podvod, kde predávajúci dočasne namontoval súčiastky z iného havarovaného auta a nafingovali čelnú zrážku dvoch áut. Polícia odhadla škodu na 160000,- Sk, ale poisťovací likvidátor im tento pokus odhalil a poistná udalosť nebola akceptovaná, takže nedostali ani korunu. Potom dali na auto späť originálne súčiastky a plechy a rýchlo sa snažili auto predať. Okrem toho je na fotkách zreteľne vidno stav tachometra ešte pred ich zásahom do počítača auta, kde je 161670 kilometrov. Nám predali a v zmluve podpísali 65000 km. Takže máme v rukách tieto dva dôkazy o ich klamaní a zatajovaní faktov, čo by malo bohato stačiť na odstúpenie od zmluvy alebo na vymáhanie zľavy.

Vážený pane

ďakujem Vám za spresnenie situácie a čo sa týka zmluvy domnievam sa, že je to neplatný právny úkon. Takže od zmluvy nie je potrebné odstúpiť. Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 S.b. totiž v § 49a uvádza

Právny úkon je neplatný, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá je pre jeho uskutočnenie rozhodujúca, a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom
musela vedieť. Právny úkon je takisto neplatný, ak omyl táto osoba vyvolala úmyselne. Omyl v pohnútke nerobí právny úkon neplatným.


Vysporiadanie bezpodielového vlastníctva BSM

Otázka: 

Dobrý deň, chcem vás poprosiť o právnickú radu, resp. skutočnosť aká je, ak je to teda možné. S manželom sme postavili dom spoločne, už v manželstve ale pozemok na ktorom sa dom postavil kúpil pred manželstvom a je celý aj s domom napísaný na neho, dokonca aj kolaudácia, aj keď je uskutočnená tri roky po svadbe. Všetky papiere ohľadne domu,plyn, elektrika, papiere z katastra nehnuteľností, geometrické plány,...všetko je na jeho meno, chcem sa spýtať či mám na dom nárok aj ja rovnaký ako môj manžel.

Vážená pani,

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov ( BSM) je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. § 143 zákona č. 40/1964 S.b. Občiansky zákonník


Vymáhanie dlhu od vlastníka bytu - Dobrovoľná dražba

Otázka: 

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s problémom a prosím o radu. Ako členovia spoločenstva vlastníkov bytov sa nevieme dohodnúť, ako vymáhať náhradu škody. Druh majiteľky bytu, ktorý má však trvalý pobyt v byte u nej zrušený, vykopol sklenenú výplň vchodových dverí. Škoda bola vyčíslená cca na 2 000,-Sk. Nájomníci nesúhlasia so zaplatením sumy z fondu opráv, majiteľka bytu škodu odmieta zaplatiť, okrem toho je neplatičkou s dlžnou sumou okolo 30 000,-Sk . S páchateľom policajti urobili zápis. Zaujímalo by nás, či môžeme škodu pri- písať majiteľke bytu k dlžobe, alebo ju vymáhať u zamestnávateľa páchateľa, aby sme neporušili právne podmienky. Za radu ďakujem . Za spoločenstvo

Vážená pani

Na Vašom mieste by som využil to, že Vaša suseda je dlžná 30.000,-Sk a teda v zmysle zákona č. 182/1993 Z.b. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vzniká zákonné záložné právo v prospech spoločenstva vlastníkov


Odstúpenie od darovacej zmluvy k bytu

Otázka: 

1. Na zaklade darovacej zmluvy bol manzel zapisany do katastra nehnutelnosti ako vylucny vlastnik bytu. Je mozne od takejto darovacej zmluvy odstupit a zrusit vlastnicke pravo ?
2. Dobry den, akou formou je mozne uzavriet pisomne platnu dohodu /zmluvu o buducej zmluve/o vysporiadani nehnutelneho majetku manzelov po rozvode, ktory este nie su rozvedeny, ale na takejto dohode sa ustne dohodli. Je potrebne pockat na vynesenie rozsudku sudu o rozvode? Ako zarucit aby si to partner nerozmyslel ?

Vážená pani ,

k bodu 1

Od darovacej zmluvy je možné odstúpiť do 3 rokov od jej uzavretia z dôvodov, že obdarovaný hrubo porušuje dobré mravy voči darcovi a členom jeho rodiny.

V tejto súvislosti uvádzam časť odôvodnenia z Rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 5 Cdo 103/2002.

Občiansky zákonník v ustanovení § 630 upravuje osobitný spôsob zániku právneho vzťahu z darovania. K zániku darovacieho vzťahu dochádza na základe jednostranného právneho úkonu darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojim správaním voči darcovi alebo členom jeho rodiny.


Neúspešné podnikanie - zbavenie sa dlhov II

Otázka: 

Veľmi pekne Vám ďakujem a veľmi si vážim Váš jasný, stručný a výstižný výklad k môjmu problému. Chcela by som Vás ešte poprosiť - 1/ môže sa stať aj exekučný príkaz premlčaný? 2/ v r.2005 som už raz návrh na konkurz podávala, ale keďže mi advokát poradil, aby som v tom čase 10 tis. poplatok na začatie konkurzu neplatila tak som tento poplatok nezaplatila a napísala som na súd : že nezaplatenie poplatku nie je dôvodom na prerušenie konkurzného konania. Súd mi celý návrh vrátil späť za nezaplatenie poplatku. Potom sa zmenil zákon a poplatok je už zvýšený na 20 tis. Sk aj podmienky sú iné. Ale v tom čase sa so mnou súdila firma, ktorá dodávala teplo do prevádzky a keďže som v tom čase mala práve podaný na súde návrh na konkurz tak súd konanie s firmou na dodávky tepla prerušil v zmysle § 109 ods. 2. písm.c)Obč.s.p. a podľa § 110 veta prvá O.s.p. - to bolo 1.3.2006. - čo mám robiť s tým uznesením ? Mám to nechať tak- podľa § 111 O.s.p? 3/A je niaky rozdiel medzi konkurzom fyzickej osoby a osobným bankrotom? Teraz keď si vlastne musím požičať na poplatok 20 tis. Sk aby mohol konkurz začať - mám túto skutočnosť oznámiť exekútorovi ktorý mi zaslal exekúciu na mzdu, alebo súdu? 4/A môžem požiadať súd, aby som správcovi konkurznej podstaty splácala odmenu zo zákona vo výške 50 tis. Sk? Tu asi neexistuje oslobodenie od poplatkov? /Pretože ja musím poprosiť rodinu a známych, aby sa mi na to poskladali a potom im to vracať.

Vážená pani,

1. Exekučný príkaz sa nepremlčí.

2. Podľa môjho názoru šlo o nesprávny postup súdu ,pretože súdne konanie sa vyhlásením konkurzu prerušuje zo zákona ( je to jeden z účinkov vyhlásenia konkurzu v zmysle § 14 zákona č.328/1991 Z.z. ( predpokladám, že ste návrh
na konkurz podala do 31.12.2005. Pokiaľ by súd konanie zastavil v zmysle § 111 zákona č. 99/1963 S.b. bolo by to uznesenie , voči ktorému je odvolanie prípustné, pretože to nespadá pod § 202 zákona č. 99/1963 S.b. . Je vysokopravdepodobné , že sa navrhovateľ odvolá.


Neúspešné podnikanie - zbavenie sa dlhov

Otázka: 

Budem sa snažiť opísať môj veľký problém veľmi skrátene: Z podnikania z pred 10 rokov mi vznikli záväzky voči dodávateľom a to z dôvodu, že som uzatvorila zmluvu o združení s neserióznou podnikateľkou, ktorá stihla na moje meno urobiť dlžoby a zmizla. Podotýkam, že v prevádzke podnikala iba ona a ja som poskytla priestory. Súdny spor som prehrala, pretože som vraj nemala čo od nej požadovať, ale najprv všetko poplatiť a potom od nej vymáhať. Teraz mi začali prichádzať príkazy na začatie exekúcie môjmu zamestnávateľovi. Z mzdy mi zostane 7 tis. Sk a z toho mám platiť nájomné atď. , lieky, stravu... Môžem požiadať súd o zastavenie exekúcie /§ 57 (1) g) a podať návrh na Konkurz? Lenže ja nemám žiadne peniaze, ani nemovitosti ani auto - proste nemám nič iba ten plat, z ktorého mi vypláca zamestnávateľ 1/3 tak nemám ani na zaplatenie súdnych poplatkov na Konkurz, čo je 60,- tis. Sk. Súd s "podnikateľkou" , ktorá ma privedla do stavu hmotnej núdze bol ukončený v r. 2001 - môžem teraz od nej ešte niečo súdnou cestou vymáhať, keď mám na krku exekúcie, ktoré narástli do veľkých rozmerov vďaka úrokom? Som zúfalá ani žiť sa mi nechce! Prosím poraďte mám niaku nádej ešte žiť ako človek?

Vážená pani ,

Pri svojej odpovedi budem vychádzať z predpokladu, že ste v čase, keď se uzatvorili zmluvu o združení bola podnikateľka.

Vaša otázka sa dá rozdeliť do dvoch okruhov.
1. Nárok na náhradu škody
2. Riešenie situácie s neschopnosťou splácať svoje záväzky

V prípade, ak ste uzatvorili zmluvu o združení v zmysle § 829-841 zákona č. 40/1964 S.b. – Občiansky zákonník zo záväzkov vzniknutých z činnosti združenia sú účastníci zmluvy o združení zodpovední spoločne a nerozdielne. Platí § 835 zákona č. 40/1964 S.b..


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah