Ručenie za pôžičku

Otázka: 

Dobrý deň, prosím Vás o radu, čo máme robiť v tomto prípade: manžel bol ručiť vo VUB jednému človeku na pôžičku, podpísal blankozmenku, a ako to často býva, tento človek prestal s platením úveru.Na základe toho manžela banka vyzvala na zaplatenie zostatku dlhu skoro 90000,- sk. Pretože v tom
čase sme mali v rodine veľa smutných udalostí / mne zomrel otec a manželovi havaroval brat, ktorému sme požičiavali peniaze, pretože kvôli havárii zostali bez prostriedkov/, zostali sme bez peňazí aj my a nemohli sme si dovoliť splatiť dlžnú čiastku vo VUB. Banka preto predala túto pôžičku akejsi firme, ktorá vymáha pôžičky. Keď sa manžel informoval vo VUB, komu to predali, povedali mu, že to mu nemôžu povedať. Odvtedy, t.j. od apríla 2005 sme čakali, že sa nám niekto ozve, ale nikto nič. Teraz neviem, čo máme spraviť, aby sme jedného dňa neprišli o strechu nad hlavou. S tým človekom, ktorý si tú pôžičku zobral, sme sa skontaktovali až teraz a on povedal, že to nemá z čoho platiť. Keď sa ho manžel opýtal, koľko má teraz zaplatiť, povedal, že on presne nevie. Ako sa to ja môžem dozvedieť, keď on mi to nepovie a ja nemám žiadny kontakt na tú firmu? Podľa Vás, na koľko sa mohla táto dlžoba už asi /odhadom/ vyšplhať? Veľmi sa bojíme, ako toto celé dopadne. Prosím Vás poraďte nám, čo máme a hlavne, čo si môžeme v takejto situácii dovoliť robiť. Ďakujem Vám za skorú odpoveď, lebo už som aj s manželom z toho na nervy.Ešte raz ďakujem a zostávam s pozdravom .

Vážená pani,

vzhľadom na to, že na zmluvu o úvere sa vždy vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka § 261 ods. 3 písm. d) zákona č. 513/1991 Z.z. - Obchodný zákonník bude sa i ručenie za zvázky dlžníka spravovať Obchodným zákoníkom. Ručenie je v Obchodnom zákonníku upravené v § 303 až 312. Zmluva o postúpení pohľadávky sa vždy spravuje Občianskym zákonníkom zákon č. 40/1964 S.b., pretože Obchodný zákonník nepozná samostatnú úpravu postpúpenia pohľadávky - § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka.


Rozvod

Otázka: 

Dobrý deň,chcem sa s manželom rozviesť a chcela by som sa spýtať,či potreabujem právnika na súde,ak si žiadosť na rozvod napíšem sama. Ďalšia otázka , akým spôsobom mi bude pridelený rozvodový sudca a ako dlho trva dokial bude určený termín pojednávania od podania žiadosti?Ďakujem.

Vážená pani,

vo všeobecnosti v občianskom súdnom konaní musíte byť zastúpená právnikom iba v dvoch prípadoch a to pri podaní dovolania ( mimoriadny opravný prostriedok ) na Najvyšší súd a v prípade, ak by ste nebola spokojná s rozhodnutím správneho orgánu a napadla by ste rozhodnutie na súde.


Rozvodové konanie

Otázka: 

Dobrý deň! Vo štvrtok idem na prvé rozvodové konanie. Žiadosť o rozvod som podal ja. Manželka zamýšľa dať nábytok do bazáru, aby preukázala súdu, že nemá ani čo do úst dať, no v skutočnosti to tak nie je. Dá sa nejako brániť voči tomuto? Býva v mojom dome aj so synčekom a nechce odtiaľ odísť, hoc má kam ísť. Jej mama býva neďaleko, ale manželka ma chce obrať o čo najviac peňazí. Mohol by som dom predať, alebo darovať a tým ju odtiaľ dostať preč? Vopred ďakujem za odpoveď!

Vážený pane,

to aká je majetková situácia Vašej pani manželky závisí od vykonaného dokazovania. Samotný predaj nábytku v bazáre bez ďaľšieho neznamená zlú majetkovú situáciu Vašej manželky.
Otázka , či Vaša pani manželka má kam ísť nemôže byť riešená len na základe toho, že jej matka má byt. Toto je právny vzťah medzi Vami dvom a nie medzi Vami dvoma a treťou osobou.


Okamih nadobudnutia bytu a vysporiadanie BSM.

Otázka: 

Predmet: Vysporiadanie majetku Dobrý deň prajem, chcel by som Vás poprosiť o právnickú radu. Situacia je nasledovná. V lete roku 2006 som sa oženil, ja som mal družstevný byt, a pred svadbou som byt chcel odkúpiť do osobného vlastníctva. Kúpna zmluvy bola podpísaná ešte pred svadbou a uhradená zostatková cena bytu, ale vklad do katastra bo spravený až po svadbe. Teraz to vyzerá tak, že sa budeme rozvádzať a bojím sa že prídem o svoj byt. Deti nemame. móžem prísť o polovicu bytu napriek tomu že moja žena do bytu nič neinvestovala ?

Vážený pane,

Podľa § 133 ods. 2 zákona č. 40/1964 S.b. Ak sa prevádza nehnuteľná vec na základe zmluvy, nadobúda sa vlastníctvo vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 2a)

v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností platnému k 31.12.2006 citujem : Vklad je úkon správy katastra; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že pre deň nadobudnutia práva k nehnuteľnosti je deň povolenia vkladu. Tento môže byť rôzny .


Vymáhanie pohľadávok

Otázka: 

V januári mám súd ohľadom neuhradených faktúr, ktoré mi zostali po nezodpovednej spolupodnikateľke. Keďže už mám k vôli neuhradeným faktúram exekúciu na mzdu a čakám na vyjadrenie súdu ohľadom konkurzu - mám túto skutočnosť oznámiť na súde a upozorniť tak na seba - aby prihlásili pohľadávku do konkurzu, alebo taktne zamlčať? A ešte by som chcela vedieť : 1/ či má postupujúci pohľadávku ďalšiemu - niaku oznamujúcu povinnosť - že postúpil /odpredal/pohľadávku ? 2/ či má niake zákonné lehoty na odpovedanie mnou zaslanej požiadavky o znížení zrážok Z.z.233/1995 § 78. Pretože požiadavku som zaslala a uplynulo 30 dní, ale odpoveď mi neprišla žiadna.

Vážená pani,
na Vašom mieste by som sa zatiaľ k Vašemu podaniu návrhu na konkurz na súde nevyjadroval. Pokiaľ zatiaľ nebol začatý tak ani nenastávajú účinky s tým spojené.

k bodu 1
v zmysle § 524 zákona č. 40/1964 S.b.
(1) Veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému.
(2) S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.
v zmysle § 526 zákona č. 40/1964 S.b.


Vysporiadanie BSM a záložné právo banky

Otázka: 

Chcela by som Vás poprosiť o radu ako je to s vysporiadaním majetku pri rozvode. Jedná sa o rodinný dom, ktorý je v stave hrubej stavby, rodinný dom stojí na pozemku manžela, ktorý získal pred manželstvom. Hrubá stavba domu bola postavená za trvania manželstva a bol na výstavbu použitý hypotekárny úver, ktorý sa spláca. Hypotékou bol zaťažený pozemok a nehnuteľnosť - rodinný dom mojich rodičov. Prosím o radu ako postupovať při vysporiadaní rozostávaného rodinného domu a hypotéky. Ďakujem

Vážená pani,

na Váš problém sa vzťahuje § 143-151 zákona č. 40/1964 S.b. - Občiansky zákonník Tejto problematike som sa okrem iného venoval v článku Vysporiadanie bezpodielového vlastníctva BSM z 9.11.2007 ( ešte by mal byť na prvej strane ). Neviem v akom štádiu rozostavanosti je Váš dom, ale opokiaľ sú hotové obvodové múry , schodiská a prípadne vence už sa považuje az vec a ako taká je v zpodielovom spoluvlastníctve manželov BSM. Pokiaľ nie tak je iba investíciou , ktorá sa vysporiada ako hnuteľná vec.


Platenie za štúdium III

Otázka: 

Dobrý deň. Prosím Vás o informáciu k nasledovnej situácii. Moja dcéra začala študovať v akademickom roku 2005/2006 súbežne v dvoch bakalárskych študijných programoch obidva denné štúdium) na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 1.. Filozofická fakulta odbor anglický jazyk a psychológia 2.. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva odbor psychológia Dňom 14.3.2006 do 31.1.2008 prerušila štúdium na Filozofickej fakulte z rodinných dôvodov a ďalej pokračuje v štúdiu už len v študijnom programe na Fakulte sociálnych vied v treťom ročníku.
Podľa stanoviska k prerušeniu štúdia podpísaného prodekanom FF UKF citujem: "Po prerušení štúdia sa opätovne zapíšete 1. ročníka v akademickom roku 2007/2008. V prípade, že sa nezapíšete budeme Vaše rozhodnutie posudzovať ako zanechanie štúdia. Obnovenie štúdia písomne zahláste do 15. januára 2008."21. novembra 2007 dostala oznámenie o povinnosti uhradiť školné vo výške 20 000,- Sk (§92, odst.5 a6 a §71, odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. v zmysle Dodatku č. 6 k Smernici č. 8/2003 o určení výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na UKF v Nitre na akademický rok 2007/2008).Prosím Vás o informáciu, či je požiadavka UKF oprávnená, pretože dcéra neprekročila štandardnú dĺžku štúdia určenú zákonom a za štúdium na vo viacerých študijných programoch v jednom akademickom roku by sa mala započítavať dĺžka jeden rok do celkovej doby štúdia.

Vážený pane,

Vaša dcéra skutočne študuje dva študijné programy súbežne a čo sa toho týka platila by pomernú časť školného za druhý študijný program ak by sa naň opätovne zapísala § 92 ods. 5 zákona
č. 131/2002 Z.z. .


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah