Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a Obchodný podiel v s.r.o.

Obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, nadobudnutý manželmi alebo jedným z nich za trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, predstavuje majetok (hodnotu), ktorý sa v rámci konania o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vysporiadava.

Pri oceňovaní obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným v rámci vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva sa vychádza z jeho stavu v dobe zániku tohto spoluvlastníctva, avšak z obvyklej ceny v dobe vysporiadania.

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republikyz 31. marca 2006, sp. zn. 2 Cdo 168/2005

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka (§ 143 Občianskeho zákonníka).

Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov je teda všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva. V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov preto môžu byť hnuteľné i nehnuteľné veci, a nepochybne aj práva alebo iné majetkové hodnoty, a to bez kvantitatívneho alebo kvalitatívneho obmedzenia, pravda, okrem vecí, ktoré na základe osobitného zákona môžu byť iba vo vlastníctve štátu alebo určených právnických osôb (§ 125 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Podľa poslednej vety ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka platí nevyvrátiteľná domnienka (podľa ktorej po márnom uplynutí lehoty troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo zákona dochádza k vysporiadania tohto spoluvlastníctva) primerane aj o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné. Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov teda patria aj iné majetkové práva. Podľa ustálenej judikatúry, od ktorej sa dovolací súd nemá dôvod ani teraz odchýliť, platí, že pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva nie je možné ponechať stranou ani pohľadávky a dlhy, ktoré vznikli za trvania bezpodielového spoluvlastníctva manželov (porov. R 46/1966 Zb. rozhodnutí a stanovísk). Také spoločné majetkové práva či pohľadávky alebo dlhy sa potom rovnako ako veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva, pokiaľ existovali v dobe vysporiadania, prikazovali (prikazujú) tomu-ktorému účastníkovi.

Na základe uvedeného základného vymedzenia rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov možno ustáliť, že spoločným atribútom všetkého toho, čo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je ich majetková hodnota, hodnota, ktorú možno vyjadriť peniazmi, hodnota, s ktorou možno disponovať a prevádzať ju na iné osoby.

Po takomto vymedzení predmetu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pre správne zodpovedanie odvolacím súdom nastolenej právnej otázky bolo potrebné vyriešiť, či obchodný podiel jedného z manželov v spoločnosti s ručením obmedzeným má takúto majetkovú povahu.

Niektoré majetkové práva a hodnoty patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov často presahujú rozsah právnej úpravy ustanovenej Občianskym zákonníkom a zahrnujú aj majetkové práva predstavujúce účasť jedného z manželov v obchodnej spoločnosti alebo v družstve, majetkové práva z priemyselného alebo z iného duševného vlastníctva alebo majetkové práva vzniknuté z obchodnoprávnych záväzkových vzťahov.

Obchodný podiel predstavuje účasť spoločníka v spoločnosti a z nej plynúce práva a povinnosti. Podiel sa oceňuje mierou účasti spoločníka na čistom obchodnom majetku spoločnosti (§ 61 ods. 1 Obchodného zákonníka), pričom čistým obchodným majetkom spoločnosti sa rozumie obchodný majetok spoločnosti po odpočítaní jej záväzkov (§ 6 ods. 3 Obchodného zákonníka). Ako súhrn práv a povinností (§ 114 ods. 1 Obchodného zákonníka), je obchodný podiel spôsobilý byť samostatným predmetom právnych vzťahov; jeden obchodný podiel môže patriť viacerým osobám (§ 114 ods. 3 veta prvá Obchodného zákonníka). Predmetom právnych vzťahov môžu byť dokonca aj jednotlivé majetkové práva, ktoré tvoria súčasť obchodného podielu, a to za predpokladu, že sú samostatne prevoditeľné (napr. právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu, právo na vyplatenie podielu zo zisku a pod.). Obchodný podiel je majetkovým právom oceniteľným v peniazoch, je hodnotou, ktorá je obchodovateľná (porov. § 115 Obchodného zákonníka). Takúto povahu má obchodný podiel už od svojho vzniku bez ohľadu na to, či nastane situácia podľa § 61 ods. 2 a 4 Obchodného zákonníka.

Vychádzajúc z uvedeného, dovolací súd dospel k záveru, že ak manželia alebo jeden z nich nadobudne za trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, stane sa takto získaný majetok (hodnota obchodného podielu) zo zákona súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktoré možno vysporiadať v rámci konania o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa ustanovenia § 149 ods. 3 Občianskeho zákonníka. V tomto smere teda odvolací súd v danej veci správne argumentoval odkazom na znenie ustanovenia § 149 ods. 4 posledná veta Občianskeho zákonníka, z ktorého vyplýva, že sa v rámci konania o vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov vysporiadajú aj spoločné majetkové práva manželov. Uvedené, pravda, platí iba vtedy, ak dohodou manželov nedošlo k zúženiu zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva podľa § 143a ods. 1 Občianskeho zákonníka alebo k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva podľa § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka alebo podľa § 148a ods. 2 Občianskeho zákonníka, t.j. vtedy, ak bezpodielové spoluvlastníctvo naďalej trvá.

Možno teda konštatovať, že obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, nadobudnutý jedným z manželov za trvania manželstva zo spoločných prostriedkov, sa stáva súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Súd rozhodujúci o jeho vysporiadaní neprikazuje hodnotu obchodného podielu, ale obchodný podiel, ktorý môže byť prikázaný len spoločníkovi obchodnej spoločnosti. Ak teda odporca, za trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva s navrhovateľkou, nadobudol zo spoločných prostriedkov obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, stal sa tento majetok súčasťou ich bezpodielového spoluvlastníctva, a ako taký musí byť vysporiadaný podľa zásad uvedených v § 150 Občianskeho zákonníka.

Pokiaľ ide o ďalšiu podstatnú právnu otázku, a to otázku ocenenia obchodného podielu patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dovolací súd zotrváva v tomto smere na zaužívanej praxi, podľa ktorej sa vychádza z jeho stavu (ktorý je určený jeho kvantitou a kvantitou v danom čase) v dobe zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, avšak z jeho ceny či cenových relácií platných v dobe vysporiadania (podobne sa tak vychádza aj pri oceňovaní členského podielu v bytovom družstve, teda zo stavu tohto podielu v dobe zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov, avšak z ceny zodpovedajúcej dobe, keď sa vysporiadava). Nemožno však opomenúť, že cena obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý je prevoditeľný, by mala byť stanovená tzv. obvyklou cenou (trhovou alebo všeobecnou).

Podľa dovolacieho súdu iba takýto záver môže mať atribút spravodlivého vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov podľa zásad ustanovených v § 150 Občianskeho zákonníka.


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah