Odpovědět na komentář

Nájom bytu a výpovedné dôvody

Otázka: 

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ohľadom skončenia nájmu bytu, či je možné v zmluve použiť ustanovenia o výpovedi s taxatívne vymenovanými prípadmi podľa §711 Občianskeho zákonníka a zároveň v tej istej zmluve použiť ustanovenia o okamžitom odstúpení od zmluvy ? Prikladám sem aj príklad a v zmluve by to bolo presne takto uvedené: Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť najmä ak: a)nájomca je v omeškaní s dvoma alebo viacerými splátkami nájomného alebo v omeškaní s úhradou platieb za služby spojené s užívaním bytu, b)nájomca užíva byt spôsobom, ktorý nie je v súlade s dohodnutým účelom nájmu, c)nájomca hrubým spôsobom poruší domový poriadok, d)nájomca dá byt do podnájmu, bez súhlasu prenajímateľa, e)nájomca vykoná stavebné úpravy alebo iné podstatné zmeny. Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu najmä ak: a)prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov, b)nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, c)nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechá byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa, d)nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.

Vážený pane,

nájom bytu je možné skončiť výpoveďou zo strany prenajímateľa len zo zákonom stanovených dôvodov a za podmienok uvedených v zákone § 711 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. . Akákoľvek iná formulácia v zmluve nebude mať právne účinky a prenajímateľ riskuje neplatnosť výpovede. Z uvedeného príkladu je zrejmé, že prenajímateľ nevníma rozdiel
medzi výpoveďou a odstúpením od zmluvy a chápem to tak, že sa snaží o elimináciu výpovednej doby tak ako je obsiahnutá v § 710 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b..

s pozdravom Grant


Odpovědět

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Use to create page breaks.

Více informací o možnostech formátování

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah