Odpovědět na komentář

Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Otázka: 

Dobrý deň !
Prosím o radu, ako postupovať v tejto veci, resp. neurobiť chybu. Po 22 roč. manželstve si manžel našiel priateľku, máme 3 deti
(22,19,16). Odsťahoval sa, neviem, či je ešte cesta späť. Ja sa rozvádzať nechcem – k tým všetkým problémom nepotrebujem ešte aj
rozvod a on tiež nie. On potrebuje byt a o to práve ide. Bývame v samostatnom byte v dome mojich rodičov. Spoločné úspory previedol na účet, ku ktorému má prístup iba on, má auto, kľúče od chaty, od garáže. Ja som zostala sama z deťmi. Máme ešte aj pozemok a teraz tlačí na mňa, že ho musíme predať, lebo on nemôže bývať na chate a potrebuje si kúpiť byt. Polovicu peňazí z predaja pozemku že by mi dal. Ja pozemok predať nechcem a ak s tým nebudem súhlasiť, dá to rišiť právne. Mám na to pristúpť, alebo aké sú moje možnosti ?
(V prípade, že by si chcel zobrať hypotéku, môže to nejako ohroziť moju situáciu alebo deti ? nechcem a nepotrebujem sa zadĺžiť a tiež
nechcem dlhy hádzať na deti)
Ďakujem.

Vážená pani,

Váš manžel pravdepodobne vie čo robí a obávam sa, že sa rozvodu nevyhnete.Celý problém spočíva v tom, že ako manželia ste nadobúdali veci do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov s tým, že práve bude nutné vysporiadať toto spoluvlastníctvo. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov § 143 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. je inštitút, ktorý vzniká uzatvorením manželstva a zaniká spravidla zánikom manželstva.

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s
výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z
manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva
alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka Bezpodielové vlastníctvo môže počas manželstva zrušiť iba súd a to zo
zákonom stanovených dôvodov citujem § 148 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b.

(1) Zánikom manželstva zanikne i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

(2) Zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z
manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť i za trvania manželstva.

S týn samozrejme súvisí i nárok na výživné na deti, ktoré nie sú schopné sami sa živiť čím sa rozumejú aj plnoleté deti, ktoré ešte napríklad
študujú § 62 zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine.

V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom je uoravená ako povinnosť rodiča a nie manžela, to
znamená, že ak počas manželstva je potrebné upraviť vyživovaciu povinnosť môže súd priznať výživné i počas manželstva.

Je nevyhnutné myslieť na zverenie detí do osobnej opateri Vás ako matky, pretože rodič je i zákonný zástupca dieťaťa a spravuje jeho majetok, čo je
nezanedbtaeľná vec.

Keď sa Váš manžel rozhodol pre život mimo rodiny a s cudzou ženou potom by som ja osobne s návrhom na rozvod neotáľal už aj z toho dôvodu, že návrh
môžete vziať i späť, ale nech teda je to teda zo všetkým čo k tomu patrí a to síce
1. návrh na rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
2. určenie výživného na tri deti
3. získania detí do výlučnej opateri

ČO sa týka delenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov bola by chyba dať súhlas s predajom nehnuteľnosti, pretože táto bude predmetom delenia
bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Zásady delenia bezpodielového spoluvlastníctva upravuje § 150 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. citujem

Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho
vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne
predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie
spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

To v praxi znamená, že to vôbec nemusí pri delení skočiť pol na pol, pretože spoločné úspory si vzal, auto používa a a ku garáži nemáte
prístup. Ak k tomu započítame, že budete mať nárok na úhradu výživného na tri deti každý mesiac tak Váš manžel rýchlo zistí, že straty budú na
obidvoch stranách, aj keď v týchto prípadoch hovoriť o niečom víťazstve je veľmi ťažké. Na druhej strane manželstvo je inštitúcia, ktorá v sebe
obsahuje spoločný život výchovu detí a vzájomnú pomoc. Pokiaľ jeden z partnerov urobí to čo ste popísala Vy tak silne pochybujem, že plní svoj
účel.

Ešte jedna poznámka ak bývate v rodičovskom dome, predpokladám, že ide o Vašich rodičov a buď ešte žijú, alebo ste dom zdedila ako výlučný
vlastník. Tento teda do bezpodielového spoluvlastníctva patriť nebude. Na Vašom mieste navštívim advokáta a príslušné kroky budem konzultovať s ním.
Toto sú síce záležitosti právne náročné, ale hlavne náročné po psychickej stránke. Netreba podľahnúť emóciám a postupovať racionálne.

s pozdravom Grant


Odpovědět

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Use to create page breaks.

Více informací o možnostech formátování

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah