Odpovědět na komentář

Ručenie za pôžičku II

Otázka: 

Bol som ručiteľom jednému známemu v slovenskej sporiteľni pri čerpaní úveru Bol som ručiteľom jednému známemu v slovenskej sporiteľni pri čerpaní úveru ktorý využil na zakúpenie reštauračného stánku . Po určitom čase od dotyčného úver prevzal jeho známy so súhlasom sporiteľni kde bol spracovaný dodatok č.1 o prevzatí úveru ku základnej úverovej zmluve . Ja ani druhý ručiteľ sme neboli o tom informovaný sporiteľňou a tak sme sa ocitli ako ručitelia neznámemu človeku , ktorý čerpaný úver nesplácal . Sporiteľňa dlh začala vymáhať prostredníctvom exekúcie . Pred tým však súd vydal platobný príkaz ktorý mi mal byť doručený ale prevzal ho môj otec ,ktorý mi ho odovzdal asi po dvoch mesiacoch ( nebýval som s rodičmi ) . Druhý ručiteľ odvolal proti platobnému príkazu a tam súd zastavil exekučné konanie . Keďže ja som túto možnosť nevyužil ostal som ako jediný ručiteľ neznámemu človeku . Uvedený dlh pod tlakom exekúcie môjho majetku vyplatil čím mi vznikla škoda . Uvedený dlh nemôžeme vymáhať od dlžníka z dôvodu , že nemá majetok ani stále zamestnanie .

Chcel by som vedieť , či môžem zažalovať slovenskú sporiteľňu a žiadať náhradu škody v plnej výške za nedodržanie zákona nakoľko podľa mojich zistení (občiansky zákonník § 516 , 532 ) pochybila v tom že bez môjho vedomia k dodatkom ku zmluve ma automatický ako ručiteľa previedla k inému dlžníkovi . K zažalovaniu a odškodneniu sa domáham až teraz preto , že mi vnikla finančná škoda po zaplatení pohľadávky v auguste 2006 .

Ďalej by som sa chcel opýtať akou formou by som mohol zažalovať a žiadať odškodnenie od sporiteľni .

Počas tohto obdobia slovenská sporiteľňa postúpila vtedy mnou nevyplatenú pohľadávku slovenskej konsolidačnej banke a tá následne predala majetkovému holdingu ktorému sme tento dlh boli nútený horeuvedenou exekúciu uhradiť .

Na upresnenie Vám uvediem časový rozptyl tejto udalosti :

Poskytnutý úver : jún 1990
Platobný príkaz : máj 1995
Splatený dlh majetkovému holdingu : august 2006

Vážený pane,

1. Ručenie má akcesorickú povahu čo znamená, že trvanie ručenia je závislé na trvaní záväzku , ktoré zabezpečuje.

2. Treba rozlišovať medzi zmenou obsahu záväzku – teda keď sa pôvodní účastníci dohodnú, že si inak upravia svoje práva a povinnosti a zmenou v osobe veriteľa a dlžníka.
3. Je potrebné zohľadniť, že v roku 1990 bol Občiansky zákonník v inom znení ako teraz. Terajší stav a ustanovenia , ktoré spomínate vo svojej otázke ešte nejestvovali ( boli zavedené až tkzv. veľkou novelou OZ číslo 509/1991 Z.b, , ktorou sa nanovo upravilo záväzkové právo. v roku 1990 platil ešte hospodársky zákonník 109/1964 S.b. a nie obchodný zákonník ako teraz zákon 513/1991 Z.b.

Zásadný rozdiel medzi vtedajšou právnou úpravou a súčasnou bolo to, že i pri zmene obsahu záväzku tak i pri zmene dlžníka - prevzatiu dlhu bol treba súhlas ručiteľa inak ručenie zaniklo pozri § 69,90 OZ v starom znení
§ 69
Ak je prevzatý dlh zabezpečený ručením, ručenie trvá ďalej, len ak ručiteľ k prevzatiu dlhu privolil.
§ 90
Ak sa dlžník s veriteľom dohodne, že mu namiesto toho, čo bol povinný plniť, poskytne iné plnenie, pôvodný dlh zanikne. Ak nie je dohodnuté inak, zanikne s dlhom i jeho zabezpečenie. Na ďalšie trvanie ručenia treba súhlas ručiteľa. Po novele OZ zákonom č. 509/1991 Z.b. ( tkzv. veľká novela ) sa zásadným spôsobom upravilo záväzkové právo.

V tomto stave ručenie nezaniklo ak sa zmenil obsah záväzku , iba trvalo v pôvodnom rozsahu. pozri § 572 ods. 1 OZ po novele ( stav od 1.1.1992 )

Ručenie a záložné právo zabezpečujúce zaniknutý záväzok zabezpečujú aj záväzok, ktorý nahrádza pôvodný záväzok. Ak však ručiteľ alebo osoby, voči ktorým sa môžu uvedené práva uplatniť, neprejavia súhlas s tým, aby sa zabezpečil nový záväzok, trvá zabezpečenie len v rozsahu pôvodného záväzku a všetky námietky proti doterajšiemu záväzku zostávajú zachované.

V prípade, ak došlo k prevzatiu dlhu - zmene dlžníka ručenie zaniká , pokiaľ na to nedal ručiteľ súhlas.

§ 532 po novele ( stav od 1.1.1992)

Obsah záväzku sa prevzatím dlhu nemení, ale zabezpečenie dlhu poskytnuté tretími osobami trvá len vtedy, ak tieto osoby súhlasia so zmenou v osobe dlžníka.
Keďže ručenie patrí medzi spôsoby zabezpečenia záväzku vzťahuje sa § 532 na toto primerane.

V zmysle zákona č. 509/1991 Z.z.§ 868

Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, spravujú sa ustanoveniami tohto zákona aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. januárom 1992; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. januárom 1992 sa však
posudzujú podľa doterajších predpisov.

Pokiaľ teda došlo k zmene dlžníka bez súhlasu ručiteľa ( pokiaľ som správne pochopil otázku ) potom ručiteľský záväzok zanikol tak podľa právnej úpravy platnej do 31.12.1991 tak i podľa právnej úpravy platnej od 1.1.1992.

Čo sa týka platobného rozkazu , ktorý prevzal Váš otec ( pokiaľ to samozrejme môžete preukázať ) u toho platí,že pokiaľ nebol doručený Vám osobne súd ho mal zrušiť).

Čo sa týka náhrady škody k tomu sa nebudem vyjadrovať, pretože nie je celkom jasné kto a čím porušil zákon ( s ohľadom na vyššie uvedené ustanovenia o zmene obsahu záväzku ) Skôr by som videl úspešnejšiu žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia, ale tu treba konať rýchlo, pretože plynú premlčacie doby. Zároveň treba zobrať do úvahy postúpenie pohľadávky zo sporiteľne na holding, čo má samozrejme za následok nutnosť vybrať správne pasívne legitimovaného účastníka konania( koho žalovať ) Tu však odporúčam nájsť si právnika, pretože toto nebude jednoduché.

Gabriel


Odpovědět

  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Use to create page breaks.

Více informací o možnostech formátování

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah