Prenájom nehnuteľnosti a registrácia na daňovom úrade.

zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy, Jedným druhom takéhoto príjmu je príjem z prenájmu nehnuteľností. Tento príjem je uvedený v § 6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov zákon č. 595/2003 Z.z..

Okrem toho je potrebné spomenúť fakt, že poberanie tohto príjmu je potrebné oznámiť daňovému úradu.

Registračná povinnosť daňového subjektu je upravená v § 31 zákona o správe daní a poplatkov zákon č. 511/1992 Z.z..

Pre osoby, ktoré poberajú príjem z prenájmu to znamená, že sú povinné sa zaregistrovať na príslušnom daňovom úrade

Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 31 ods. 1 zákona ( osoby registrované na daňových úradoch z titulu podnikania ) povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť6ec) alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo nebytový priestor alebo ich časti, alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku, požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu.

Do 31.12.2009 platilo vyššie uvedené ustanovenie v znení , ktoré neobsahovalo slovné spojenie alebo ich časti , čo v praxi znamenalo, že osoby, ktoré neprenajímali celú nehnuteľnosť, ale iba jej časť napríklad jednu izbu sa nemuseli registrovať na daňovom úrade. To však neznamená, že z týchto príjmov neboli povinní platiť daň.

V rámci prechodných ustanovení § 110j zákona č. 511/1992 Z.z. sú osoby, ktoré neboli do 31.12.2009 povinné splniť si registračnú povinnosť si túto musia splniť najneskôr do 28.2.2010 .

Túto registračnú povinnosť si musia splniť na tlačivách, ktoré sú dostupné na daňových úradoch, alebo stránke daňového riaditeľstva www.drsr.sk .

Z nesplnenie registračnej povinnosti je daňový úrad povinný uložiť pokutu pre fyzickú osobu minimálne vo výške 66, 38 eura a najviac 3 319, 39 eura.

Bohužiaľ v čase publikovania tohto článku sú daňového riaditeľstva nefunkčné z dôvodu, že za zaviedlo podávanie súhrnných výkazov pre platiteľov DPH iba v elektronickej podobe, čo preverilo pripravenosť daňovej správy na elektronizáciu.

Grant


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah