Ako si prihlásiť pohľadávku do konkurzného konania - SKYEUROPE

Dlhodobé finančné problémy leteckého prepravcu SKYEUROPE vyústili do jeho platobnej neschopnosti – ľudovo povedané bankrotu.

Uplatnenie nároku voči dlžníkovi, ktorý je platobne neschopný a ocitol sa v konkurze sa riadi právnym režimom zákona o konkurze a reštrukturalizácii zákon č. 7/2005 Z.z., ktorý je značne formálny a nedostatky v prihásení pohľadávky majú za následok to, že sa na ňu vôbec nebude prihliadať.

Tento príspevok má za cieľ oboznámiť širšiu verejnosť s prihlasovaním pohľadávky do konkurzu a pomôcť s vyplnením prihlášky a súhrnného prehľadu tak, aby sa jeho pohľadávka mohla v konkurze uspokojiť.

V príspevku budeme predpokladať, že ide o klienta, ktorý si kúpil letenku a cenu tejto letenky si bude uplatňovať ako pohľadávku v konkurznom konaní

Konkurzné konanie je jedným zo spôsobov vymáhania pohľadávok u dlžníka, ktorý je úpadku

Dlžník je v úpadku ak je

1)Platobne neschopný
2)Predlžený

Pohľadávky , ktoré sa uplatňujú v konkurznom konaní rozdeľujeme na

1)Nepeňažné ( plnenie vecou )
2)Peňažné

Pohľadávky sa rozdeľujú na

1)Pohľadávky zabezpečené
2)Pohľadávky nezabezpečené
3)Podmienené pohľadávky

Zabezpečené pohľadávky sú pohľadávky, ktoré sú zabezpečené zabezpečovacím právom

Zabezpečovacím právom sa na účely tohto zákona rozumie záložné právo, zádržné právo, zabezpečovací prevod práva a zabezpečovací prevod pohľadávky vrátane iných práv, ktoré majú podobný obsah a účinky. Pohľadávka zabezpečená zabezpečovacím právom sa na účely tohto zákona považuje do výšky jej zabezpečenia za zabezpečenú pohľadávku. § 8 zákona č. 7/2005 Z.z. .

Podmienené pohľadávky sú je pohľadávky ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"). Uplatňovať práva z podmienenej pohľadávky však podmienený veriteľ v konkurze môže, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky, ak tento zákon neustanovuje inak. § 28 ods. 3 zákona č. .7/2005 Z.z.

V drvivej väčšine prípadov klienti SKYEUROPE patria do skupiny nezabezpečených veriteľov.

Vzor tlačív slúžiacich na účely konkurzného konania sú obsiahnuté vo vyhláške MS SR
č. 665/2005 Z.z.Tieto tlačivá sú zverejnené na webovej stránke MS SR www.justice.gov.sk a
sú použiteľné rovnako ako ich tlačené podoby. .

Prihláška sa podáva najneskôr do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Dňom vyhlásenia konkurzu je deň zverejnenia v Obchodnom vestníku. Táto lehota musí byť dodržaná, Vzhľadom na to, že na konanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštukturalizácii sa použijú primerane ustanovenia zákona č. 99/1963 S.b.- Občiansky súdny poriadok § 196 zákona č. .7/2005 Z.z., ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

Veriteľ prihlasuje pohľadávku do konkurzu prihláškou na predpísanom tlačive. Pokiaľ podáva viac prihlášok je povinný podať i súhrnný prehľad. Prihlasovanie pohľadávok upravuje § 29 zákona
č. 7/2005 Z.z. zákona o konkurze a reštukturalizácii.

V tomto príspevku budeme rozoberať situáciu osoby, ktorá si kúpila letenku a nemôže ju využiť, takže si jej cenu uplatňuje ako svoju pohľadávku v konkurze.

Z hľadiska právneho to znamená, že právny dôvod vzniku pohľadávky ( jedna z povinných náležitostí prihlášky do konkurzu ) je kúpa letenky na konkrétny let.

Vzhľadom na to, že za letenky sa platí buď v hotovosti, alebo prevodom na účet ide o pohľadávku peňažnú. Pri kúpe leteniek sa obvykle neuzatvára zmluva o záložnom práve ani podobná zmluva a teda ide z hľadiska zákona o konkurze a reštukturalizácii o pohľadávku nezabezpečenú.

Rovnako sa kúpa letenky realizuje v reálnom čase a teda ide o pohľadávky, ktoré nie sú závislé od splnenia nejakej podmienky a teda ide o pohľadávku nepodmienenú.

Z právneho hľadiska ide o pohľadávky

peňažné
nezabezpečené
nepodmienené

titul ich vzniku je nákup leteniek od leteckého prepravcu

Náležitosti prihlášky sú uvedené v § 29 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. citujem :

Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak prihláška tieto údaje neobsahuje, nie je podaná na predpísanom tlačive alebo nie je datovaná alebo podpísaná, na prihlášku sa v konkurze neprihliada.

Pre väčšiu prehľadnosť ich vymenujem po poradí

1.pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška
2.meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu
3.právny dôvod vzniku pohľadávky
4.poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty
5.suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo
6.príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku
7.prihláška sa podáva na predpísanom tlačive
8.musí byť datované a podpísané veriteľom

Osobitne by som sa chcel zastaviť pri jednotlivých náležitostiach prihlášky

pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška

pohľadávkou rozumieme oprávnenie veriteľa na to, aby dlžník niečo konal, opomenul, alebo strpel jednoducho povedané, aby zrealizoval prepravu na základe zakúpenej letenky.

Jednou pohľadávkou sa v tomto prípade bude rozumieť jedna letenka a to i vtedy ak boli kupované naraz. To znamená koľko leteniek , toľko prihlášok.

meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu

Tu je potrebné povedať, že adresa úpadcu je uvedená v rozhodnutí o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku zverejnenom 9. septembra pod číslom 174/2009 pod značkou K006332

Adresa je SkyEurope Airlines, a.s., so sídlom: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava,
IČO: 35 819 600.

Túto adresu a nie žiadnu inú treba uviesť v prihláške nech by na obchodných vizitkách, propagačných materiáloch , reklamných predmetoch bola uvedená akákoľvek skratka.

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že názov SKYEUROPE na lietadlách je len obchodnou značkou a nie názvom firmy – dlžníka!!!

právny dôvod vzniku pohľadávky

Ako právny dôvod pohľadávky uvedie veriteľ nasledovné

na základe zakúpenej letenky na let napríklad z Bratislavy do Paríža dňa 12.9:2009 odlet z Bratislavy o 16:00 hod v sume 120 €

Príloha – napr. fotokópia letenky, prípadne iný doklad.

suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo

Pre jednoduchosť budem predpokladať, že si bude veriteľ bude uplatňovať iba cenu letenky teda istinu . Príslušenstvom sa rozumie úrok z omeškania, poplatok z omeškania a náklady z uplatnenia pohľadávky. Tieto sa však prihlasujú samostatne a na konci sa vykoná súčet týchto súm.

príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku

Nemôže sa zmiešať príslušenstvo s istinou , poplatky z omeškania s úromi z omeškania prípadne nákladmi uplatnenia.

Správne uplatnenie je takéto

Istina 120 €

Úrok z omeškania 0 €

Poplatok z omeškania 0€

Náklady z uplatnenia 0€

Celková suma pohľadávky 120€

V tejto súvislosti upozorňujem, že náklady súvisiace s uplatnením pohľadávky v konkurznom konaní samotnom – napríklade si najmete advokáta na spísanie prihlášky nie sú nákladmi, ktoré sa v konkurze uspokojujú. Náklady z uplatnenia sú teda nepríklad trovy právneho zastúpenia s predchádazjúcich sporov .

Celkový súčet musí byť presný na cent , pretože chyba v súčte znamená neprihliadnutie na prihlášku. Ono sa to možno zdá banalita, ale keď sa to stane pri veľkej pohľadávke nie je práve najpríjemnejšie zistenie.

prihláška sa podáva na predpísanom tlačive

Vzor tlačív slúžiacich na účely konkurzného konania sú obsiahnuté vo vyhláške MS SR
č. 665/2005 Z.z. v prílohe č. 4 a sú zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk

Len na takomto tlačive bude úspešne podaná. V opačnom prípade bude práca vykonaná zbytočne .

musí byť datované a podpísané veriteľom

Dátum je dôležitý. Môže byť i fiktívny, take keď napíšete dátum 11.11.2001 nebude to správne,ale v súlade so zákonom a neskončíte ako dvojičky v New Yorku, ale ak napíšete dátum 40.9.2009 máte smolu.

Myslím, že k podpisu veriteľa nie je čo dodať.

Väčšina z klientov SKYEUROPE nie je povinná viesť účtovníctvo , ale tí čo ho vedú zaškrtnú na konci prihlášky krížik vyhlasujem, že pohľadávku evidujem v účtovníctve. V opačnom prípade im správca prihlášku poprie a budú sa musieť súdiť.

V prípade, ak ste si zakúpili viacero leteniek do rôznych destinácií musíte podať toľko prihlášok, koľko máte kúpených leteniek. V opačnom prípade sa Vašu prihlášku nebude prihliadať.

Súhrnný prehľad

Ten, kto podá viac ako jednu prihlášku musí vyplniť i súhrnný prehľad, kde budú zosumarizované všetky údaje z podaných prihlášok.

Súhrnný prehľad sa podáva na predpísanom tlačive rovnako ako prihláška do konkurzu. V tejto časti odkazujem na údaje uvedené pri tlačive prihlášky do konkurzu.

V zmysle § 29 ods. 4 zákona č.. 7/2005 citujem :

Ak veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých prihláškach (ďalej len "súhrnný prehľad"). Ak veriteľ podáva ďalšiu prihlášku dodatočne, súhrnný prehľad pripojí k poslednej podanej prihláške; na súhrnné prehľady pripojené k prihláškam podaným skôr sa v konkurze neprihliada. Ak veriteľ k svojim viacerým prihláškam nepripojí súhrnný prehľad, súhrnný prehľad nepredloží na datovanom a ním podpísanom predpísanom tlačive alebo súhrnný prehľad neobsahuje údaje uvedené v podaných prihláškach, na jeho prihlášky sa v konkurze neprihliada.

Súhrnný prehľad musí obsahovať


1.meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu
2.poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty
3.suma pohľadávky ( celková )
4.súhrnný prehľad sa podáva na predpísanom tlačive
5.musí byť datované a podpísané veriteľom

meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu

Tu platí všetko to, čo bolo uvedené aj v časti prihlášky do konkurzu

poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty

Vyznačí sa v tlačive súhrnného prehľadu ( v našom prípade bude poradie iná pohľadávka – veľké tlačené písmeno E).

Je potrebné upozorniť na fakt, že súhrnný prehľad obsahuje i kolónky pre vyznačenie zabezpečovacieho práva a podmienenýc pohľádavok vrátane vyznačenia zabezpečenej sumy , ale pre účely našeho príkladu ich nie je potrebné vyplniť.


Prihláška SkyEurope

Dobry den,

prosim Vas mohli by ste mi poradit. Kupovala som cez net letenky pre styri osoby, ja nie som cestujuca ale rezervovala som, kupila som. cena na rezervacii je spolu za styri lety a batoziny...nie je tam rozpisane kolko stoji jeden let a kto ma kolko batoziny a za kolko, Mam podat prihlasku ja alebo cestujuci?

Vdaka

Maja

Vážená pani,

musíte si prihlásiť pohľadávku ako každý. Musím Vás však upozorniť, že 24.10.2009 je hraničným termínom a keďže pripadol na sobotu máte v pondelok 26.10.2009 poslednú príležitosť prihlásiť pohľadávky v súlade so zákonom.

Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah