Články

Prenájom nehnuteľnosti a registrácia na daňovom úrade.

zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy, Jedným druhom takéhoto príjmu je príjem z prenájmu nehnuteľností. Tento príjem je uvedený v § 6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov zákon č. 595/2003 Z.z..

Okrem toho je potrebné spomenúť fakt, že poberanie tohto príjmu je potrebné oznámiť daňovému úradu.

Registračná povinnosť daňového subjektu je upravená v § 31 zákona o správe daní a poplatkov zákon č. 511/1992 Z.z..


Vianočné prianie

Vážení čitatelia,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste celý rok prejavovali návštevou týchto stránok
a týmto spôsob si Vám dovoľujeme zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov, spokojnosť, šťastie, lásku a pohodu v kruhu najbližších a v novom roku veľa dní prežitých v zdraví, šťastí a v tolerancii

redakcia www.lawblog.sk


Ako si prihlásiť pohľadávku do konkurzného konania - SKYEUROPE

Dlhodobé finančné problémy leteckého prepravcu SKYEUROPE vyústili do jeho platobnej neschopnosti – ľudovo povedané bankrotu.

Uplatnenie nároku voči dlžníkovi, ktorý je platobne neschopný a ocitol sa v konkurze sa riadi právnym režimom zákona o konkurze a reštrukturalizácii zákon č. 7/2005 Z.z., ktorý je značne formálny a nedostatky v prihásení pohľadávky majú za následok to, že sa na ňu vôbec nebude prihliadať.


Poďakovanie

Týmto by som sa chcel poďakovať pánovi Janovi Polzerovi, autorovi webových stránok www.maxiorel.cz, ktoré sa zaoberajú okrem iného publikačným systému Drupal na ktorom bežia i tieto stránky. Jeho kniha DRUPAL - podrobný prúvodce tvorbou a správou webú stála pri zrode týchto stránok.


Právna úprava poskytovania bezplatnej právnej pomoci v SR.

Právo na právnu pomoc v SR je zakotvené v čl. 47 bod 2 zákona č. 460/1992 Z.b.
- Ústavy SR.

S bezplatnosťou právnej pomoci je to už zložitejšie. Právna pomoc je drahá z niekoľkých dôvodov
1. nie je súčasťou systému sociálneho zabezpečenia
2. je to vysoko odborná činnosť
3. najmä v zložitejších prípadoch ide o činnosť dlhodobú a systematickú.


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah