Nájom

Čo môže byť predmetom exekúcie

Otázka: 

Srdecne Vas zdravim, vopred dakujem za odpoved. Syn rodicov byva v ich dome, ma v nom trvaly poby a miesto podnikania, tento dom je ale vylucnym vlastnictvom rodicov. Moze byt predmetom exekucie, ktora sa tyka tohto syna,
vlastnictvo rodicov, ich nehnutelnost - rodinny dom, ktory je ich vlastnictvom, ked ich syn, ktorému prisla vyzva na exekuciu, ma len trvaly pobyt v tomto dome, ale nevlastní v nom ziadny majetok, i ked sidlo podnikania ma v zapisane v tomto dome_ Vopred srdecne dakujem za odpoved.


Nájom bytu a výpovedné dôvody

Otázka: 

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ohľadom skončenia nájmu bytu, či je možné v zmluve použiť ustanovenia o výpovedi s taxatívne vymenovanými prípadmi podľa §711 Občianskeho zákonníka a zároveň v tej istej zmluve použiť ustanovenia o okamžitom odstúpení od zmluvy ? Prikladám sem aj príklad a v zmluve by to bolo presne takto uvedené: Prenajímateľ je oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť najmä ak: a)nájomca je v omeškaní s dvoma alebo viacerými splátkami nájomného alebo v omeškaní s úhradou platieb za služby spojené s užívaním bytu, b)nájomca užíva byt spôsobom, ktorý nie je v súlade s dohodnutým účelom nájmu, c)nájomca hrubým spôsobom poruší domový poriadok, d)nájomca dá byt do podnájmu, bez súhlasu prenajímateľa, e)nájomca vykoná stavebné úpravy alebo iné podstatné zmeny. Prenajímateľ môže vypovedať nájom bytu najmä ak: a)prenajímateľ potrebuje byt pre seba, manžela, pre svoje deti, vnukov, zaťa alebo nevestu, svojich rodičov alebo súrodencov, b)nájomca alebo ten, kto je členom jeho domácnosti, hrubo poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory alebo spoločné zariadenia v dome alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, c)nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za dlhší čas ako tri mesiace, alebo tým, že prenechá byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímateľa, d)nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímateľa na iné účely ako na bývanie.


Podnájom a bytová náhrada

Otázka: 

Chcel by som sa spýtať, či povinnosť poskytnúť bytovú náhradu
nájomcovi bytu je aj v prípade ak prenajímateľ prenajíma byt nájomcovi a ten dalej, so súhlasom prenajímateľa byt prenajíma podnájomcovi. Kto je povinný v prípadoch kedy treba poskytnúť bytovú náhradu takto konať?


Neplatenie nájomného

Otázka: 

Dobry den,

Chcela by som Vas poprosit o radu. Prenajimam byt a bohuzial som tentokrat trafila na neplatica. Som zaregistrovana na danovom urade, mam riadnu pisomnu
zmluvu o prenajme bytu. V byte bol par, s tym, ze najomca bola zena a v najomnej zmluve bolo uvedene ze v byte bude spolu s nou byvat aj jej partner. Veci uz zasli tak daleko ze idem dat zalobu na okresny sud. Moja otazka je
ci sa mozem sudit len s podnajomnickou (najomca), alebo aj s jej partnerom, ktory v byte byval.

Velmi pekne dakujem za radu.


Podnájom bytu - dĺžka výpovednej doby

Otázka: 

Dobrý deň, prosím o radu. 16.08. som sa nasťahovala do podnájmu. S majiteľkou bytu som podpísala zmluvu na tri mesiace, teda do 16.11.2010 s
výpovednou lehotou 2 mesiace. Lenže sa nečakane vyriešilo moje bývanie a je pre mňa nevýhodné platiť podnájom aj nájom v novom byte. Dá sa
zmluva o podnájme ukončiť skôr? Vopred ďakujem za odpoveď.

Na Váš problém sa vzťahuje Občiansky zákonník - zákon č. 40/1964 S.b.najmä § 719 a § 710 citovaného predpisu.
Predovšetkým je potrebné povedať, že zmluva by mala určiť podmienky jej ukončenia. Ak sa pri podnájme nedohodlo niečo iné je výpovedná doba
trojmesačná.Výpovedná doba začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď.

Inými slovami pokiaľ majiteľka nebude súhlasiť so skorším ukončením prenájmu Skončí sa tento uplynutím výpovednej doby.

s pozdravom Grant


Prenájom bytu osobou s mentálnym postihnutím

Otázka: 

Ziadam o pomoc za mojho mentalne handiapovaneho syna v dobrej voli prepozical známemu sestrin byt, /v ktorom ma uzivacie pravo do smrti/ na dobu od januara- do marca 2O1O. Ten sa sa mu neohlasuje, nemozeme sa mu ani dovolat aby nam vratil kluce od bytu, dlzobu za bývanie. ako mame postupovat aby uvolnil byt a nasledne zaplatit dlzobu. Nastastie ked som sa to dozvedela, tak som ho konecne vystoppovala a donutila ho napisat cestne prehlasenie o dlzobe, tak aspo to mam ako doklad.
Prosim o postup nakolko moj syn ktory t.c. byva u mna , nie je schopny toto vybavit. Dakujem za porozumenie .

Vážená pani,

v prvom rade je potrebné riešiť otázku či je Váš syn zbavený / obmedzený v spôsobilosti na právne úkony. Ak áno, potom mal, respektíve by mal konať jeho opatrovník. Úkony vykonané takouto osobou by boli neplatné a teda aj dohoda o nájme / nájomnom by bola neplatná ako celok.


Výpoveď z nájmu bytu

Otázka: 

Dobry den, chcel by som sa opytat na zaklade coho by som mohol riesit vystahovanie najomcu z bytu ak by po skonceni najomnej zmluvy nechcel dotycny odist z bytu. Napr. najomca nezaplatil zatial za jeden mesiac najom podla najomnej zmluvy. Dakujem za odpoved.

Vážený pane,

nájom upravujú ustanovenia § 663 až 723 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. a špeciálne nájom bytu je upravený v § 685 ať 723 citovaného predpisu. Je potrebné rozlišovať medzi situáciou kedy nájomná zmluva skončila uplynutím doby nájmu, dohodou, prípadne výpoveďou zo strany nájomcu a keď nájomná zmluva skončila výpoveďou prenajímateľa. Nájom bytu je chránený to znamená, že pokiaľ prenajímateľ dá nájomcovi výpoveď spravidla je opustenie bytu vizané na poskytnutie bytovej náhrady.


Prenájom nehnuteľnosti a registrácia na daňovom úrade.

zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy, Jedným druhom takéhoto príjmu je príjem z prenájmu nehnuteľností. Tento príjem je uvedený v § 6 ods. 3 Zákona o dani z príjmov zákon č. 595/2003 Z.z..

Okrem toho je potrebné spomenúť fakt, že poberanie tohto príjmu je potrebné oznámiť daňovému úradu.

Registračná povinnosť daňového subjektu je upravená v § 31 zákona o správe daní a poplatkov zákon č. 511/1992 Z.z..


Definícia náhradného bytu

Byt s jednou obytnou miestnosťou môže byť aj náhradným bytom (§ 712 ods. 2 Občianskeho zákonníka); svojou veľkosťou a vybavením však musí zabezpečiť ľudsky dôstojné bývanie nájomcu a členov jeho domácnosti.

Náhradné ubytovanie poskytnuté v podobe bytu s jednou obytnou miestnosťou (§ 712 ods. 3 Občianskeho zákonníka) nemusí svojou veľkosťou a vybavením zodpovedať kvalitám charakterizujúcim náhradný byt; právo nájomcu môže byť obmedzované právom bývania aj ďalších nájomcov k takejto bytovej náhrade.


Sponzorované odkazy

style="display:inline-block;width:336px;height:280px"
data-ad-client="ca-pub-9660049180554918"
data-ad-slot="2714138162">

Reklama

Lawblog newsletter

Nechajte si posielať oznámenia o novom obsahu!

Syndikovat obsah